ในหลวง
Page 1 of 13012345»...Last »
        ในปี พ.ศ. 2543 สำนักฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับพระราชทานพระราชบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ เรื่อง “THE RAINMAKING STORY” ซึ่งบอกเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ที่มาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง         ทรงบันทึกโดยคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เอง พระราชทานผ่านกองงานส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2543 (ต้นฉบับภาษาอังกฤษแผ่นที่ 1 ) ………………………………………….. (ต้นฉบับภาษาอังกฤษแผ่นที่ 2 ) …………………………………………………………. (ต้นฉบับภาษาอังกฤษแผ่นที่ 3) …………………………………………………………………….. คำแปลเป็นภาษาไทย         ลำดับที่ : to be given Dkt No. Royal001-2000.us หน้า 10 ของ…         ชื่อเรื่อง...
 ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ         ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ ด้วยวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน เป็นวันบิดาแห่งฝนหลวง วันนี้ ผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับโครงการฝนหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้ครับ  ความเป็นมาของโครงการฝนหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและใช้เพื่อการเกษตรกรรม เนื่องมาจากภาวะแห้งแล้ง อันมีสาเหตุมาจากความผันแปรของฤดูและอากาศตามธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนเริ่มต้นล่าช้าเกินไป หรือหมดเร็วกว่าปกติ หรือฝนทิ้งช่วงยาวในช่วงฤดูฝน...
ทรงมีสายพระเนตรยาวไกลในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพวิทยุสื่อสารในท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยจากความสนพระทัยในวิชาช่างสื่อสารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์..เดินสายลำโพง หรือแม้กระทั่งการต่อวิทยุแร่ได้ด้วยพระองค์เองตั้งแต่ทรงพระเยาว์..และมีพื้นฐานจากการเรียนวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานมาก่อน พระองค์ทรงตระหนักในความสำคัญว่า การสื่อสารทางวิทยุจะเป็นสื่อที่ดีที่สุด.....
พระบรมราโชวาท “...บรรพชนของเรารักษาชาติรักษาแผ่นดินมาด้วยสติปัญญา ความสามารถ ด้วยกล้าหาญเสียสละ และด้วยคุณความดี บางสมัยบ้านเมืองก็สงบสุขและเจริญรุ่งเรือง บางสมัยก็คับขัน เดือดร้อนเปลี่ยนแปลงสลับกันมา แต่ถึงอย่างไรเราก็มีอิสรภาพและความสุขความเจริญทุกอย่างยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้ ข้อนี้ควรเป็นสิ่งเตือนใจให้คนไทยทุกฝ่ายทุกคนมีสมานฉันท์ .."...
.... สมเด็จแม่ทรงถือว่า งานนี้เป็นการปฏิบัติบูชาตามหลักพระพุทธศาสนาด้วย เมื่อถึงเวลาเหตุการณ์คับขัน ท่านก็บอกว่าเห็นใจ เพราะเป็นการเสียสละถึงชีวิต ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้ ส่วนคนที่ไม่ทำก็ใช่ว่าเขาจะเลว ให้ลองไปพูดกับเขาดู ให้เขาเข้าใจว่าเราทำเพื่ออะไร ขั้นตอนงานที่จะทำมีมาก ต้องคิดรอบคอบไปหมด จะทำอะไร จะกินอะไร ในแต่ละวัน .......
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทฤษฎีการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น เน้นความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และใช้ธรรมชาติบำบัด โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี...
พูดถึงพ่อของแผ่นดินว่า ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชน แม้พระองค์เสด็จฯ มาประทับที่พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน แต่พระองค์ยังคงทรงงาน เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการพระราชดำริต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการชั่งหัวมัน การเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรที่บ้านป่าละอู กระทั่งการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เพื่อดูแลงานความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัด...
          ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดใจพูดเนื่องในปีใหม่ไทย โพสต์จาก “ใจคนรักสถาบันสูงสุด” พ้อ “หน่วยความมั่นคง” ทำให้คนไทยว้าเหว่       ข้าพเจ้าขอเปิดใจพูดสักเรื่องในเช้าวันนี้ เก็บความรู้สึกนึกคิดนี้มานานพอสมควรแล้ว ข้าราชการหลายคนผู้เป็นทั้งเพื่อนฝูงและรุ่นพี่ๆ น้องๆ ก็ถามข้าพเจ้ากันเป็นเสียงเดียว หรือแม้แต่ชาวต่างประเทศที่เขารักเมืองไทยมาก ไม่ใช่เพื่อหวังที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งให้ต่างชาติเขาดูถูกว่าคนไทยตั้งตัวเป็นศัตรูกันเองและพูดจากันไม่รู้เรื่อง       ข้าพเจ้านึกถึงคำสอนสุภาษิตไทยแต่โบราณ “หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก” ที่ข้าพเจ้าคิดว่าใช้ได้ในทุกยุคสมัยเมื่อสังคมใดประเ...
        มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 8” เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จจริง         เน้นที่ “โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่รณรงค์ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงมากที่สุด ในงาน         ได้ระดมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 4 ภาค นำเสนอผลงานดีเด่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และพันธุ์พืชพื้นเมืองต่างๆ เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคมที่ผ่าน         “โคก หนอง นา โมเดล” ต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำตามแนวพระรา...
             ในโอกาสที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30 พ.ค. 2557 รพ.จุฬาฯ ได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย       โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และได้มีการเปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก ที่ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 รพ.จุฬาฯ        พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองเหรียญที่ระลึกไว้บูชาเพิ่มความเป็นสิริมงคล เพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬ...

Page 1 of 13012345»...Last »


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics