ในหลวง
Page 1 of 13012345»...Last »
ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าทฤษฎีการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น เน้นความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย และใช้ธรรมชาติบำบัด โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี...
พูดถึงพ่อของแผ่นดินว่า ในหลวงไม่เคยทอดทิ้งประชาชน แม้พระองค์เสด็จฯ มาประทับที่พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน แต่พระองค์ยังคงทรงงาน เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความคืบหน้าของโครงการพระราชดำริต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการชั่งหัวมัน การเสด็จฯ ไปเยี่ยมราษฎรที่บ้านป่าละอู กระทั่งการเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน เพื่อดูแลงานความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัด...
          ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เปิดใจพูดเนื่องในปีใหม่ไทย โพสต์จาก “ใจคนรักสถาบันสูงสุด” พ้อ “หน่วยความมั่นคง” ทำให้คนไทยว้าเหว่       ข้าพเจ้าขอเปิดใจพูดสักเรื่องในเช้าวันนี้ เก็บความรู้สึกนึกคิดนี้มานานพอสมควรแล้ว ข้าราชการหลายคนผู้เป็นทั้งเพื่อนฝูงและรุ่นพี่ๆ น้องๆ ก็ถามข้าพเจ้ากันเป็นเสียงเดียว หรือแม้แต่ชาวต่างประเทศที่เขารักเมืองไทยมาก ไม่ใช่เพื่อหวังที่จะไปทะเลาะเบาะแว้งให้ต่างชาติเขาดูถูกว่าคนไทยตั้งตัวเป็นศัตรูกันเองและพูดจากันไม่รู้เรื่อง       ข้าพเจ้านึกถึงคำสอนสุภาษิตไทยแต่โบราณ “หัวไม่ส่ายหางไม่กระดิก” ที่ข้าพเจ้าคิดว่าใช้ได้ในทุกยุคสมัยเมื่อสังคมใดประเ...
        มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง จัดงาน “มหกรรมคืนชีวิตให้แผ่นดิน ครั้งที่ 8” เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติจริง เกิดผลสำเร็จจริง         เน้นที่ “โครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ที่รณรงค์ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วงมากที่สุด ในงาน         ได้ระดมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ 4 ภาค นำเสนอผลงานดีเด่น จำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ และพันธุ์พืชพื้นเมืองต่างๆ เมื่อวันที่ 15-17 มีนาคมที่ผ่าน         “โคก หนอง นา โมเดล” ต้นแบบการแก้ปัญหาน้ำตามแนวพระรา...
             ในโอกาสที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จะมีอายุครบ 100 ปี ในวันที่ 30 พ.ค. 2557 รพ.จุฬาฯ ได้จัดสร้างเหรียญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ระลึก 100 ปี ผู้ทรงเป็นองค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย       โดยได้รับการสนับสนุนจากวัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร และได้มีการเปิดเผยถึงความร่วมมือในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก ที่ห้องประชุมมงคลนาวิน ตึก สก ชั้น 10 รพ.จุฬาฯ        พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสั่งจองเหรียญที่ระลึกไว้บูชาเพิ่มความเป็นสิริมงคล เพื่อนำเงินรายได้ทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย สมทบทุนการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์เพื่ออาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬ...
  ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ      ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎี ในการพัฒนา ที่เกิดจากพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการที่ได้ทรงคิดค้น ดัดแปลง ปรับปรุงและแก้ไขให้การพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นไปได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อนและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์โดยส่วนรวมของธรรมชาติ และสภาพภูมิสังคมในชุมชนต่างๆ      นอกเหนือจากการเน้นให้ทำทุกอย่าง “ให้ง่าย” แล้ว      หลักการทรงงานที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือ  การนำความรู้จริงในความเป็นไปแห่งธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของธรรมชาติมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุง...
ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ      นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในภูมิภาคต่างๆของสังคมไทย ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความว่า      “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”      ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ วันนี้ผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับการพระราชทานความเป็นธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับความสนับสนุนด้านข้อมูลจากเนติบัณฑิตยสภา โดยท่านพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุด อุปนายกเนติบัณฑิตยสภาคนที่ ๒ ดังนี้ครับ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...
ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ      นับตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในภูมิภาคต่างๆของสังคมไทย ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ ความว่า      “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”      ท่านผู้อ่านที่เคารพครับ วันนี้ผมขอนำเรียนทุกท่านเกี่ยวกับการพระราชทานแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดความขัดแย้งในประเทศ ซึ่งได้รับความสนับสนุนด้านข้อมูลจากเนติบัณฑิตยสภา โดยท่านพชร ยุติธรรมดำรง อัยการสูงสุด อุปนายกเนติบัณฑิตยสภาคนที่ ๒ ดังนี้ครับ      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู...
        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงสนพระทัยด้านการสื่อสารตั้งแต่ทรงพระเยาว์  “…ทรงทดลองต่อสายไฟพ่วงขนานกับลำโพงขยาย ของเครื่องรับวิทยุส่วนพระองค์ที่ผลิตจากประเทศสวีเดน ยี่ห้อ ‘Centrum’ จากห้องที่ประทับพระองค์ท่านไปยังห้องที่ประทับของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทั้งสองพระองค์ทรงพอพระทัยในบริการเสียงตามสายไม่น้อย…” (พลตำรวจตรี สุชาติ เผือกสกนธ์, วันสื่อสารแห่งชาติ: ๒๕๓๐) ดังที่ทราบกันทั่วไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ทรงมีพระราชอัจฉริยะภาพในทุกๆ ด้าน แต่พสกนิกรชาวไทยได้ล่วงรู้ถึงพระราชอัจฉริยะด้านการสื่อสารเพียงเล็กน้อย แท้จริงแล้วทรงพระ...
          ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการมูลนิธิปิดทองหลังพระ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า แม้การพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนจะเป็นเรื่องยาก ต้องใช้เวลาและความพยายามหลายปี แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า จะไม่ทำ ทุกวันนี้การปฏิรูปต้องเริ่มที่จิตสำนึก เริ่มที่การศึกษาของเด็ก เพื่อสร้างจิตสำนึกที่คิดถึงความยั่งยืน คิดถึงส่วนรวม ไม่ใช่คิดถึงแต่ตัวเอง        “แม้จะยาก ก็พยายามให้ยากน้อยที่สุด เพราะความรู้รวมกับจิตสำนึก นั่นคือ ความยั่งยืน        สิ่งที่ปิดทองฯ ทำจึงเป็นการเอาความรู้มารวมกับจิตสำนึก และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่ชั่วครู่ชั่วยาม        เพราะอ...

Page 1 of 13012345»...Last »


Copyright © 2014 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics