โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia)
โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ (Aplastic anemia) ไขกระดูก อยู่ในโพรงกระดูกทั่วร่างกาย มีหน้าที่สร้างเม็ดเลือดทั้ง 3 ชนิด  ได้แก่         เม็ดเลือดแดง (red blood cells)         เม็ดเลือดขาว (White blood cells)         และเกร็ดเลือด หรือ เพลตเลต (platelets)         ไขกระดูกสร้างเม็ดเลือดได้น้อยลงหรือไม่ได้เลยทั้ง 3 ชนิด          เกิดภาวะโลหิตจาง (เพราะขาดเม็ดเลือดแดง)         ติดเชื้อง่าย (เพราะขาดเม็ดเลือดขาว)         และเลือดออกง่าย (เพราะขาดเกร็ดเลือด) เราเรียกว่า โรคโลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ หรือ โรคโลหิตจางอะพลาสติก         พบมีสาเหตุแน่ชัด อาจเกิดจากพิษของยาหรือสารเคมี ยาที่สำคัญได้แก่ คลอแรมเฟนิคอล, เฟนิลบิวตาโซน ,ซัลฟา ,ยาฆ่าแมลง         หลังได้ยาเ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics