โครงการไทยเข้มเเข็ง
Page 1 of 212»
        วันนี้( 8 ก.พ.2555 ) “ยิ่งลักษณ์”สั่งทุกกระทรวงรื้อใหญ่หาเหตุ ไม่เร่งด่วน ทุจริต หวังล้มงบไทยเข้มแข็งสมัย “อภิสิทธิ์” กู้ 4 แสนล้านบาท นำร่องโยกเงินกระทรวงหมอ 3,456 ล้านบาท พร้อมจัดทัพสู้ส่ง “เฉลิม”แจงในสภาฯ โยน”กิตติรัตน์ -สุรพงษ์” แจงศาล         วานนี้แหล่งข่าวจากที่ประชุมครม. กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรณีกระทรวงการคลัง ขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นการนำเสนอโครงการของบประมาณของกระทรวงต่า...
วานนี้ (6ม.ค) นายภักดี โพธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการทุจริตโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข ว่า ขณะนี้ ป.ป.ช.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวนการทุจริตโครงการดังกล่าวแล้ว มีตนเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ขั้นตอนขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธาน ป.ป.ช.เซ็นคำสั่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนอยู่ แต่โดยหลักการแล้ว คิดว่าจะนำผลการสอบสวนการทุจริตโครงการนี้ที่มี นพ.บรรลุ ศิริพานิช เป็นประธานมาประกอบการพิจารณาด้วย ซึ่งกำลังรอข้อมูลจากนายกรัฐมนตรีที่จะส่งมาให้ เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน ไม่ต้องให้ ป.ป.ช.เริ่มนับหนึ่งใหม่ ส...
วานนี้ (25 พ.ย.) นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯได้พิจารณาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554  ที่ประชุมได้เสนอให้มีการพิจารณาทบทวนงบประมาณปีที่ผ่านมา ว่ามีส่วนใดนำมาปรับปรุงเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและนโยบาย พัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯตามแผนงานต่างๆ อาทิ ความมั่นคงมาตรฐานความปลอดภัยทางด้านอาหาร การส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553  นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเร่งรัดติดตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในด...
วันนี้ (24 พ.ย.) นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการและแนวทางเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว กำหนดไว้ 6  ด้าน คือ  1.ให้หน่วยงานราชการเบิกจ่ายงบลงทุนให้ได้เต็มร้อยละ 100  ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี  2553  2.ให้หน่วยงานเร่งส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อจัดสรรเงินลงทุนให้ เสร็จภายในวันที่  30 พฤศจิกายนนี้  หากพ้นกำหนดจะไม่พิจารณาและให้ยุบโครงการดังกล่าวทันที  จากนั้นสำนักงบประมาณจะพิจารณาโครงการ  เพื่ออนุมัติภายใน  15  วัน และเมื่ออนุมัติแล้วหน่...
วานนี้  (15 พ.ย.) นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 17 และการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ที่ประเทศสิงคโปร์ กล่าวในรายการ  “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” ว่า เมื่อวันพุธที่ 11 พ.ย. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยจะมีการปรับปรุงในอุปกรณ์และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งระบบราง อาณัติสัญญาณต่าง ๆ และหัวรถจักร  ซึ่งจะเพิ่มความเร็วรถไฟจาก 50-60 กม./ชม.  เป็น 100-120 กม./ชม. มีการลงทุนในระบบรางคู่ นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า จะลงทุนเปิดเส้นทางใหม่เชื่อมโยงจากอำเภอบั...
วันนี้ (30 ต.ค.)  นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา โฆษกกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและแก้ไขปัญหาโครงการไทยเข้มแข็ง ของกระทรวงฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทั้งระบบ ภายใต้วงเงิน 86,685 ล้านบาท โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 2552 มีทั้งหมด 29 คน มี นพ.สถาพร วงษ์เจริญ รองปลัด สธ.เป็นประธานกรรมการ และปลัด สธ. เป็นที่ปรึกษา คณะกรรมการ ประกอบด้วย รองปลัด สธ.3 คน มีรองอธิบดีกรมวิชาการทุกกรม โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นเลขานุการ คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาท...
วานนี้  (18 ต.ค.)นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ”เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯอภิสิทธิ์”ถึงปัญหาการทุจริต โครงการไทยเข้มแข็ง โดยยืนยันว่า รัฐบาลเอาจริงกับปัญหาดังกล่าว พร้อมคาดโทษ หากพบปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งหัวหน้าส่วนราชการต้องรับผิดชอบ โดย นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่าในเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญมาตั้งแต่ต้น  กระบวนการในการคัดเลือกโครงการจึงได้มีคณะกรรมการทั้งกลั่นกรอง  คณะกรรมการที่จะมาติดตามการดำเนินการ  ประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และในส่วนของข้าราชการหน่วยงานต่าง ๆ และการติดตามการใช้จ่ายเงินจะใช้มาตรฐานเดียวกัน  เทียบเคียงกันได้กับการใช้จ่าย...
วันนี้ (13 ต.ค.) นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาเพิ่มกรอบเงินลงทุนในโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 เพิ่มอีก 227,000 ล้านบาท จากเดิมอนุมัติไว้ 1.06 ล้านล้านบาท ทำให้มีวงเงินใหม่รวมทั้งหมด 1.287 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบให้กระทรวงการคลังนำเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาท มาใช้ในโครงการลงทุนไทยเข้มแข็ง 350,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลือ 50,000 ล้านบาท จะส่งสมทบเข้ากระทรวงการคลัง เนื่องจากรายได้ภาษีรัฐบาลเริ่มดีขึ้น จึงไม่ต้องสมทบถึง 200,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ฐานะเงินคงคลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 มียอดสูงกว่า 290,000 ล้านบาท เป็นระดับที่เพียงพอในการบริหารงบประ...
วันนี้ (13 ต.ค.) นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงผลการสอบสวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ทางการแพทย์ ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งโครงการไทยเข้มแข็งว่า ในเวลา 12.00 น.วันที่ 13 ต.ค. นี้ นพ.เสรี หงษ์หยก ผู้ตรวจราชการกระทรวง ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จะแถลงผลการสอบสวนเรื่องนี้ ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่า มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง หรือมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ แต่ยืนยันว่า จะดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ต่อข้อคำถามว่า จะทำอย่างไรไม่ให้ถูกมองว่า ผลการสอบสวนมีการตัดตอนไม่ให้ไปถึงนักการเมือง นายวิทยาตอบว่า ห...
วันนี้ (8 ต.ค.) นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรียกประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ ทั้ง 2 ชุดประกอบด้วย 1.คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ที่มีข้อร้องเรียน 6 รายการ 2.คณะกรรมการตรวจสอบประเมินภาพรวมของโครงการไทยเข้มแข็ง โดย นพ.ไพจิตร์ วราชิต รักษาราชการปลัด สธ. เปิดเผยว่า ล่าสุดในวันนี้ได้สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีอ๊อกชั่น ของการจัดสร้างห้องใต้ดินที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ในงบ 700 ล้านบาท เพราะพบว่าไม่มีความจำเป็นต้องก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งการจัดสร้างนี้เป็น 1 ในงบโครงการไทยเข้มแข็งด้วย ด้าน นพ.เสรี หงษ์หยก ป...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics