สมเด็จพระสังฆราช
Page 1 of 212»
มหาชนเนืองแน่น รอถวายสักการะพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนืองแน่น ขณะที่ รพ.จุฬาฯ จะเปิดให้สักการะถึงเวลา 11.00 น. วันนี้ ก่อนเคลื่อนพระศพ ในเวลา 12.00 น....
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ไว้ทุกข์ "สมเด็จพระสังฆราช" 15 วัน เริ่ม 25 ต.ค.-8 พ.ย.นี้ พร้อมถวายเกียรติยศตามพระราชประเพณีทุกประการ ด้าน "ยิ่งลักษณ์" สนองพระบรมราชโองการ ออกประกาศสำนักนายกฯให้หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจลดธงลงครึ่งเสา 3 วัน และไว้ทุกข์ 15 วัน ขณะที่พระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ 16 ออกประกาศนิมนต์พระธรรมทูตรุ่นที่ 16 ทุกรูปร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพ...
        สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน) (3 ตุลาคม พ.ศ. 2456—24 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2532 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชที่มีพระชันษามากกว่าสมเด็จพระสังฆราชทุกพระองค์ในอดีตและทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของไทยที่มีพระชันษากว่า 100 ปี พระประวัติ         ขณะทรงพระเยาว์         สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ คชวัตร ประสูติเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2456 เป็นบุตรคนโตของนายน้อย คช...
            แถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่อง พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ ๙           วันนี้(๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกาของวันนี้ สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน              โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย         ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖ ************************          กำหนดการ...
       วานนี้  (15 ต.ค. 56) มีแถลงการณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เรื่องพระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2        คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระอาการโดยรวมดีขึ้น ไม่ทรงมีไข้ ความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดี         สามารถลดปริมาณพระโอสถ เพิ่มความดันพระโลหิตได้โดยลำดับ ผลการตรวจพระโลหิตต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น  ไม่ปรากฏภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด คณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมภาวะการติดเชื้อต่อไป         อนึ่ง โรงพ...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระกุศล ในโอกาสครบ 200 ปี วันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สา ปุสสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ...
วันนี้( 3 ต.ค.2555) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานดอกไม้ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญดอกไม้พระราชทานถวายพระพร สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระชันษา 99 ปี มายังพระตำหนักเพชร นอกจากนี้ ยังมีดอกไม้พระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์ ที่บริเวณด้านล่างอาคารโรงเรียนวัดบวรนิเวศ คณะแพทยสภา ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดหน่วยแพทย์พิเศษตรวจรักษาพระภิกษุ สามเณร แม่...
วันนี้( 5 มิ.ย.2555) “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานโอวาทวันวิสาขบูชา ให้น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติ  ละเว้นความชั่ว ทำความดี ทำจิตให้บริสุทธิ์        สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาทวันวิสาขบูชา 2555 ความว่า วันวิสาขบูชา อันเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญในพระพุทธศาสนา ได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2555 และสำหรับในปีนี้ นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือ เป็นที่ครบ 26 พุทธศตวรรษ หรือ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ 2,600 ปีแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เมื่อกล่าวโดยย่นย่อ ก็คือ สอนให...
วานนี้(7มี.ค.) วันมาฆบูชาอันเป็นอภิลักขิตกาลที่สำคัญวาระหนึ่งของพระพุทธศาสนา ได้เวียนมาถึงอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 7 มีนาคม 2555 นี้ เมื่ออภิลักขิตกาลเช่นนี้เวียนมาถึงก็เตือนจิตให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในวาระนี้ คือ จาตุรงคสันนิบาต การประชุมที่พร้อมด้วยองค์ 4 คือ พระอรหันตสาวก 1,250 รูป มาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระอรหันตสาวกเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ และวันนั้นเป็นวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ หรือเดือน 3 ฉะนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงวาระสำคัญดังกล่าวแล้ว พุทธศาสนิกชนทั่วไปจึงได้ทำการบูชาเป็นพิเศษขึ้น เรียกว...
  วานนี้ (9 ส.ค.) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระดำรัสถวายพระพร เนื่องในมหามงคลโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันที่ 12 ส.ค. 2554 ความว่า วันที่ 12 ส.ค. อันเป็นวันมหามงคลมาถึงอีกครั้งหนึ่ง สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สองพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงแผ่พระมหากรุณาธิคุณปกไปทั่วผืนปฐพีไทยทั้งหมด ปรากฏเป็นความเบิกบานยินดีมีความสุขทั่วทุกชีวิตจิตใจ ผู้มีความจงรักภักดีในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอเดชะพระบารมี ขอพระราชทานถวายพระวรมงคลชัย เพื่อเสด็จสถิตยั่งยืนนาน ไปใ...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics