สมเด็จพระบรม
Page 1 of 3123»
วานนี้(19เม.ย.) เวลา 12.06 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นวันที่ 2 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน 3 ราย และมีผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งสิ้น 3,508 คน มหาวิท...
วานนี้(12มี.ค.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านำผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2552 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูง พร้อมเข็มพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า คณาจารย์ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพระปกเกล้า เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์ พร้อมเข็มพระปกเกล้า กับเข็มกิตติคุณสถาบันพระปกเกล้า โดยผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2552 สำเร็จการศึกษาใน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรกา...
วานนี้(9พ.ย.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังพื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ยังคงได้รับความเดือดร้อน โดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จ เมื่อเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงยังวังทวีวัฒนา ได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งจีเอ็มซี.ไปทรงเยี่ยมหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพระราชทานฯ ที่เริ่มดำเนินการบริเวณหน้าประตูวังทวีวัฒนา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน เพื่อบรรเทาความเ...
             วานนี้  (30 ต.ค.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร เสด็จออก ณ ห้องรับรอง หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์านี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงคราม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้นำอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราช...
วานนี้ 26 ต.ค. 2554 เวลา 14.25 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยบริเวณปั้มปตท. สี่แยกบางพลู อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยทรงฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดนนทบุรี มีพื้นที่ประสบภัย 6 อำเภอ รวม 50 ตำบล 361 หมู่บ้าน 32 ชุมชน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6 แสน2 หมื่น 3 พัน 789 คน มีผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต 3 ราย และจมน้ำ 3 ราย พื้นที่การเกษตร สิ่งสาธารณะประโยชน์ โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน มัสยิด และโรงพยาบาลได้รับความเสียหาย ใ...
วานนี้ (25 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเรือเอก เดชา บุนนาครองสมุหราชองครักษ์ นำผู้แทนราชองครักษ์และนายตำรวจราชสำนัก เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนราชองครักษ์ และนายตำรวจราชสำนัก เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย...
  วานนี้ (24 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ จากนั้น ทรงจุดธูป-เทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปปางประสูติ แล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี โอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระวิหารห...
  วานนี้ (4 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี โดยนายกฯแจ้งในที่ประชุมว่า การจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ให้ดำเนินการตามแนวทางเมื่อคราวการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระเดชพระคุณให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามราชประเพณี และสมพระเกียรติยศทุกประการ ทั้งงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้...
  วานนี้ (20 ก.ค.) ที่ศาลาเอนกประสงค์ พื้นที่ควบคุมในพระองค์ 904 (เก้า-ศูนย์-สี่) ได้จัดกิจกรรมการบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2554 โดยมีข้าราชบริพารในพระองค์ฯ และครอบครัว, นักเรียนนักศึกษา, ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กำลังพลหน่วยทหารมหาดเล็ก ราชวัลลภรักษาพระองค์ ตลอด นชุมชนใกล้เคียงวังศุโขทัยร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สถาบันแผนกพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์ พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล นอกจากนี้ มีการ...
วันนี้ (12 พ.ค.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พฤหัสฯ ที่ 12 พ.ค.นี้...

Page 1 of 3123»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics