สถาบันพระมหากษัตริย์
Page 1 of 41234»
      ๘๐ ปีก่อน ตอนคนปล้นชิงอำนาจพระมหากษัตริย์ ยังไม่มีสำนึกว่า…ทำผิดมหันต์แก่ราษฎรและชาติบ้านเมือง..(วันนั้น)       คำเตือนวันนั้น ว่ายังไมถึงเวลา ถูกประณามว่าเป็นคำเรียกร้องของผู้สูญเสียอำนาจจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราช…       กลุ่มคนที่คิดว่าตนเองเรียนรู้จากเมืองนอกเมืองนา จนเจนจบศาสตร์แห่งการปกครองแล้ว..จนมองข้ามความปรารถนาดีของคนที่อยู่กับการปกครองมา ๒๐๐ ปี        มันน่าสลดใจ…เสียใจจริง ๆ….ผมอยากร้องตะโกนอีกครั้งว่า….        …พระมหากษัตริย์ของไทยเราทุกพระองค์ ทรงรู้จักหน้าที่ของพระองค์เองดีว่า ไม่เคยทรงมีพระราชอำนาจสูงสุด และทรงเข้าพระทัย (ใจ)ในหน้าที่ของพระองค์ว่...
                ผมขอเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างชาติย้อนกลับไปเมื่อ ๗๐๐ ปี บรรพบุรุษของพวกเรา คือ ประชาชนคนไทยในปัจจุบันที่อาศัยในแผ่นดินนี้ จากการรวมตัวของคนหมู่มาก เมื่อแรกจึงได้รวมกันเลือกผู้นำที่มีความเก่งกล้าสามารถ มีบุญบารมีขึ้นมาเป็น“ประมุขแห่งรัฐ” เป็น “ผู้ถือดุลและรักษาดุล” ระหว่างองค์กรอำนาจรัฐทั้งปวง รัฐจึงจะดำรงอยู่ได้        “ประมุขแห่งรัฐ”ได้รับการยอมรับให้ถืออธิปไตยสูงสุด และทำให้เกิดความมั่นคงแห่งรัฐชาติ ประชากรพลเมืองหน้าตาสดใส มีกินมีใช้อย่างอุดมสมบูรณ์        จนถึงปัจจุบัน หลัง พ.ศ. ๒๔๗๕ เกิดมีแนวคิดว่า“อำนาจอธิปไตยสูงสุด” ของปวงชน (Sovereign Power) เป็น “ประมุขแห่งรัฐ ” ...
โดย โลมาท่าพระอาทิตย์         กระผมเป็นเพียงนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์คนหนึ่ง  ดังนั้นความเห็นและข้อคิดที่ผมนำเสนออาจไม่เป็นความเห็นทางวิชาการ  เป็นเพียงความเห็นที่ผมใช้ความคิดและสำนึกของผมพิจารณาขึ้นมาเอง แต่ด้วยความเชื่อว่าปัญหาต่างๆ ในสังคมประชาธิปไตยนั้นต้องแก้ด้วยเสียงของประชาชน  ผมจึงขอใช้สิทธิของผมในการแสดงความเห็นครับ  เป็นเสียงเล็กๆ ที่หวังว่าจะเป็นส่วนช่วยแก้ปัญหาต่างๆในบ้านเมือง  หากท่านมีความคิดเห็นตรงหรือแตกต่างกับผม ผมก็ยินดีที่จะรับฟังครับ ร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชน : แนวทางการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคที่สังคมเปลี่ยนไป       เมื่อถึงเวลาเที่ยง...
      ..ก็เพราะบางคนนึกว่าผมเป็นเจ้าไง….และหลายคนคงว่าอย่างนั้น…       ..เปล่าเลย…หากเรามองเข้าในสังคมไทย ให้กว้าง…กว้าง … ไม่ใช่เฉพาะผมเท่านั้น..แต่มีคนมากมาย ที่ผมเชื่อว่า..คนเหล่านั้นได้รักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสถาบันด้วยใจจริง เพราะ สิ่งที่พระองค์ทรงทำต่างหาก..ทำทุกวัน ทุกเวลา ต่อเนื่อง ยาวนาน กว่า ๖๐ ปี มันตราตรึงในหัวใจของผม ของเขา และของพวกเราทั้งหลาย…       ผมยังจำคำสัมภาษณ์ของคุณยายคนหนึ่งที่มาร่วมงานถวายพระพรที่ลานพระบรมรูปทรงม้าได้แม่นยำว่า คุณยายไม่ได้มาดูในหลวงหรอก แต่มาให้ในหลวงเห็น…เห็นว่ายายมา….       ให้พระองค์เห็นว่า มีราษฎรธรรมดาเล็ก ๆ คน...
        “…การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือความพอดี พอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป          หากแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับภาวะของประเทศ และของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิดไม่สมดุลในเรื่องต่างๆ ขึ้น ซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยประเท...
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง เฝ้าทูลละอองพระบาท ...
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก พระมหากษัตริย์ ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ...
สิ่งที่นายสมศักดิ์ฯ เคลื่อนไหวไม่ใช่เรื่องประชาธิปไตย มันเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่ต้องการบ่อนทำลายสถาบันฯ ตามจิตสำนึกที่ยังฝังอยู่ในใจของเขาตลอดเวลา ว่าสถาบันฯ มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางการเมือง ซึ่งเป็นจินตนาการที่นายสมศักดิ์ฯ คาดเดาเอาเอง แต่ความเป็นจริงสถาบันฯ ไม่ได้มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อย่างใด เขาจึงเป็นบุคคลที่มีสิ่งผิดปกติทางจิตใจ แต่ก็ยังสอนหนังสือให้กับนักศึกษาในหาวิทยาลัยตลอดมา...รามอินทรา...
พบว่าการชุมนุมของคนบางกลุ่มในช่วง 4-5 ปีมานี้มักจะอ้างว่าเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แต่ขณะเดียวกันก็ตะโกนปาว ๆ ว่าต้องโค่นระบบอำมาตย์ เท่านั้นยังไม่พอยังมีความพยายามจะบิดเบือนข้อเท็จจริงว่า สถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาลชุดหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้ง ๆ ที่ทุกคนรู้ดีว่าการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นบริสุทธิ์เที่ยงตรงมากน้อยเพียงใด ..ดังนั้นวิญญูชนจึงสามารถจับกระแสความรู้สึกนึกคิดของคนกลุ่มดังกล่าวโดยเฉพาะบรรดาแกนนำได้ว่า ในการเคลื่อนไหวทางการเมืองของคนกลุ่มที่ว่านี้ มักจะเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงแบบผิดปกติและมักจะทำในสิ่งท...
พระองค์ต้องลงมาแก้วิกฤตการเมืองของบ้านเมืองครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะไม่อาจทิ้งประชาชนและปล่อยบ้านเมืองให้ลุกลามเสียหายต่อไปได้ การเมืองยังคงวนเวียนอยู่กับพระองค์ทั้งที่ไม่ประสงค์จะเกี่ยวข้อง..มีใครสำนึกบ้างว่า พระองค์ทรงยอมเปลืองตัวเพื่อแก้ไขปัญหาการเมืองที่ไม่รู้จักจบสิ้น เพื่อบ้านเมืองที่พระองค์ทรงฟูมฟักมา และเพื่อประชาชนที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้ง..จนในที่สุด วิกฤตการเมืองก็ถาโถมเข้าสู่พระองค์ เมื่อ “การเมืองชั่วร้าย” หันไปเล่นงานพระองค์ เพราะต้องการอำนาจสูงสุดทางการเมืองโดยที่ไม่ต้องการให้มีใครหรือสถาบันใดอยู่เหนือกว่าและคอยทัดทาน...พูลเดช กรรณิการ์...

Page 1 of 41234»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics