ภาคการเกษตร
นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึง การพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือแรงงานภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตรในชนบทที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ว่า ได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำโครงการนำร่อง 3 โครงการ คือ 1. การฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงานสาขา การปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2. การฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปอาหาร และ 3. การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตรและการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของความร่วมมือทั้งสองหน่วยงานก่อนที่จะจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาฝีมือ...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics