พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์
Page 2 of 2«12
วานนี้ (17ส.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังอาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิด “งานประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2554″ ในการนี้ กรมอนามัย ได้ถวายโล่เชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่มีพระปณิธานในการทรงงานและทรงเป็นแบบอย่างแก่แม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ก่อเกิดแม่อาสา แกนนำนมแม่ชมรมนมแม่ และชมรมสายใยรักแห่งครอบครัวโดยงานนี้ กระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อให้ผู้...
  วานนี้ (9 ส.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังหอประชุมพิฆเนศวร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน “มหกรรมศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวที” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2554 โดยการจัดงานเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน เป็นการเชิดชูพระคุณ และบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติรณรงค์ส่งเสริมให้คนในสังคม...
  วานนี้ (7 ส.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังบริเวณศาลฎีกา ทรงเป็นประธานงานเดินเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เหล่าพสกนิกร ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อแสดงพลังสามัคคี และความจงรักภักดี โดยทรงพระดำเนินไปตามเส้นทางเดินเฉลิมพระเกียรติ เริ่มจากบริเวณหน้าศาลฎีกา รอบวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย ถนนท้ายวัง ถนนท่าช้าง ถนนหน้าพระลาน ถนนหน้าพระธาตุ แล้...
  วานนี้ ( 29 ก.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จไปยังศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงเปิดงาน “ฝ้ายทอใจ ครั้งที่ 4″ ซึ่งศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 กรกฏาคมโอกาสนี้ได้ประทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน,ถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายศิลปาชีพ และประทานพระวโรกาสให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทั้งนี้ การจัดงานฝ้ายทอใจ ประจำปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดห...
  วานนี้( 22 เม.ย.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังโรงพยาบาลสาขา ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ทรงเปิดอาคารศูนย์เด็กเล็กต้นแบบ “ทีปังกรการุณยมิตร” ในการนี้ ประทานโล่เกียรติคุณแก่ผู้แทนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบและศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยม ซึ่งกรมอนามัยได้จัดระบบบริการที่ได้มาตรฐานตามกระบวนการคุณภาพ การเลี้ยงดูเด็กอายุ 2 ถึง 4 ปี เชื่อมโยงสู่ครอบครัวและชุมชน สนองพระปณิธานในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่น และสนับสนุนพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า อาคารศูนย...
           กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงาน 25 ปีวันเยาวชนแห่งชาติ วันที่ 21 ก.ย. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรราชา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน และพระราชทานโล่เกียรติยศแก่บุคคล องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน และพระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553   ขอขอบคุณไทยรัฐ...

Page 2 of 2«12


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics