“พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์” ทอดพระเนตรโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ ที่จังหวัดชลบุรี
         วานนี้ (1 เม.ย. 2557) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์          วานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ซึ่งได้สนองพระดำริ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ และการดูแลรักษาทารกเกิดก่อนกำหนด สนับสนุนให้มีการ...
        วานนี้(27ก.พ.2557) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก จ.เพชรบูรณ์         วานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ดงมูลเหล็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นลำดับที่ 45 โดยใช้พื้นที่พร้อมทั้งได้รับสนับสนุนอาคารจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก ซึ่งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในพระอุป...
         วานนี้(25ก.พ.2557) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดงาน “โครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6 การประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง          เวลา 10.54 น.วานนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ทรงเปิดงาน “โครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6 การประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ระดับทอง และตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว” ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้น เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลที่ผ่านก...
        วันนี้(24ก.พ.2557) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงยกฉัตรและทรงเจิม “พระพุทธรัตนญาณวรรังสี” วัดสว่างศรีวิชัย จังหวัดขอนแก่น        เวลา 11.33 น.วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เสด็จไปยังวัดสว่างศรีวิชัย บ้านโนนตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทรงยกฉัตร และทรงเจิม “พระพุทธรัตนญาณวรรังสี” ซึ่งพระปลัดวรรธนา ญาณวโร เจ้าอาวาส ศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในโอกาสทรงเจริญพร...
       วันนี้(20ก.พ.2557) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร        เวลา 11.10 น. วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปยังโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ ทรงเปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้ง 14 แห่ง ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ด้วยส...
         วันนี้(19ก.พ.2557) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดตรัง          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว จังหวัดตรัง ซึ่งเข้าร่วมโครงการฯ มาตั้งแต่ปี 2555 โดยโรงพยาบาลกันตัง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข         ได้พัฒนาความรู้ “นมแม่ ไม่ใช่แค่อาหาร…แต่คือรากฐาน สร้างชีวิตคน” รวม...
          วานนี้(29ม.ค.2557) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ โรงพยาบาลสุรินทร์          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยังโรงพยาบาลสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารก เพื่อครอบครัวของเด็กและเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ในการนี้ทรงสักการะสมเด็จจอมสุรินทร์ และศาลเจ้าปู่ เจ้าย่า สระโบราณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินทร์เคารพนับถือ        จังหวัดส...
         วานนี้(28ม.ค.2557) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทอดพระเนตรโครงการมุมนมแม่ในสถานประกอบการ ที่จังหวัดชลบุรี          พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จไปยัง บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และบริษัท สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำกัด อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ทอดพระเนตรการดำเนินงาน “มุมนมแม่สานสายใยรักแห่งครอบครัว” จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2550 ตามพระดำริ ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และสนับสนุนให้สถานที่ทำงานจัดปัจจัยเอื้อให้พนักงานเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรั...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics