พระกรณียกิจ
Page 1 of 212»
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 19.45 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในงานกาชาด ประจำปี 2555 “80 พรรษา องค์สภานายิกาปวงประชารวมใจ ถวายพระพร” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ในการนี้ทรงจำหน่ายสินค้าแก่ผู้ที่สนใจเข้าไปเลือกชื้อผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิฯ อาทิ เสื้อยืด กระเป๋า ร่ม สมุดและผักปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์จากศูนย์ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้ง ข้าวที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ป้องกันมะเร็ง มีน้ำตาลน้อ...
  เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2555 เวลา19 .28น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงแรมแกรด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพทรงเป็นประธานงานกาลาดินเนอร์การกุศลโครงการ “เฉลิมพระเกียรตินวมินทร์ อัครศิลปินแแห่งสยาม” ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน จัดขึ้น ในการนี้ประทานพระวโรกาสให้ ผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้า ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย จากนั้นได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้ชนะการประมูล ภาพวาดผลงานของศิลปิน ที่ส่งผลงานเข้าร่วมในโครงการฯ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงค...
วานนี้(27มี.ค.) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังโรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ทรงเปิดโครงการ “นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพพระภิกษุ สามเณร อย่างยั่งยืน” และโครงการฝึกอบรม”การพัฒนาสุขภาพพระสงฆ์ให้ยั่งยืนแบบองค์รวม” สำหรับถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ77 จังหวัดทั่วประเทศเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ร่วมก...
วานนี้(16มี.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน ทรงเปิดนิทรรศการ “You Are Not Alone : เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิอาร์ตเอดส์ ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวี โรคเอดส์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้ติดเชื้อ โดยศิลปินไทย และต่างชาติ ร่วมกันนำเสนอผลงานศิลปะร่วมสมัย หลากหลายรูปแบบทั้งภาพถ่าย วิดีโอ และประติมากรรม เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้เข้าชม ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนมุมอง ทัศนคติเชิงลบที่สังคมยังมีอยู่ โดยจัดแสดงให้เข้...
วานนี้(15มี.ค.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จออก ณ บริเวณหน้าพระตำหนัก วังสวนกุหลาบ พระราชวังดุสิต ทรงเป็นประธานในการปล่อย “คาราวานเพื่อนพึ่ง ภาฯ ฟื้นฟู รวมพลังปัจจัย4″ ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ แก่ผู้ประสบอุทกภัย ต่อเนื่องจากครั้งแรก ที่ใช้การสุ่มจากข้อมูลผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 23 จังหวัด เพื่อมอบบัตรเงินสดแก่ผู้ประสบอุทกภัย 50,000 ครอบครัว โดยครั้งนี้จัดทำในรูปแบบคูปองของขวัญ ที่ได้รับความร่วมมือจาก บริษัทลอรีอัล และห้างเทสโก้โลตัส จัดมอบของขวัญแก่ผู้ประสบอุทกภัย กว่า 5 หมื่นชุด โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะจัดส...
วานนี้(23ก.พ.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดยานนาวา ประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว ในพระอุปถัมภ์ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร หลักทศพิธราชธรรม และการทรงงาน ไปพัฒนาตนเอง มีกิจกรรม 2 รูปแบบ ...
วานนี้(9ก.พ.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ทรงเปิดงาน “เทิดไท้มหาราชันย์ เทิดขวัญมหาราชินี” ซึ่งธนาคารฯ ร่วมกับร้านจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี 2554 และเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปี 2555 โดยจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพจากร้านจิตรลดา เพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระน...
วานนี้(7ก.พ.) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดนิทรรศการ “ทศวรรษที่ 3 จิตรกรรมบัวหลวง” ซึ่งมูลนิธิธนาคารกรุงเทพจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ และสืบสานงานจิตรกรรมไทยแบบประเพณีให้เป็นที่นิยมแพร่หลาย รวมทั้งสนับสนุนผู้มีความรู้ความสามารถ ได้สร้างสรรค์งานตามแนวความคิดและจินตนาการ สำหรับครั้งนี้ เป็นผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมบัวหลวง ระหว่างปี 2540 ถึง 2551 รวม 68 ราย เพื่อเปิดโอกาสให้ศิลปินผู้ได้รับรางวัลนำผลงานใหม่ๆ มาจัดแสดง รวมทั้งผลงานเดิมที่ได้รับรางวัล รวม 159 ผลงานเพื่อ...
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 12.52 น. ตามเวลาท้องถิ่นกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในการเสวยพระกระยาหารกลางวันร่วมกับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเชียตะวันออก ที่ประจำการอยู่ ณ กรุงเวียนนา ซึ่งนางนงนุช เพ็ชรรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา จัดถวาย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เฝ้ารับเสด็จ          สำหรับแขกที่ได้รับเชิญ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรญี่ปุ่น, เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรอินโดนีเซีย, เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรมาเลเซีย, เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรฟิลิปปินส์, เอกอัครราชทูต...
วานนี้(5ก.พ.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ภายหลังทรงเสร็จสิ้นพระกรณียกิจในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การอนามัยโลกกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยเฉพาะโครงการที่ดำเนินการร่วมกันเป็นแห่งแรกในโลก คือ “Chem Help Desk” (เค็ม เฮลป์ เดสค์) หรือ การให้ข้อมูลข่าวสารกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประเทศกำลังพัฒนา ในด้านจัดการสารเคมี และความปลอดภัยในการใช้สารเคมี โดยรูปแบบความร่วมมือระหว...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics