บำเพ็ญพระราชกุศล
วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เขตดุสิต ในโอกาสนี้ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 09.00 น....
วานนี้ (4ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร หรือ พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน100 วัน พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี             ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และเครื่องราชสักการะพระศพทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่หน้าพระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ 30 ...
วานนี้( 3 ก.พ.) เวลา 18.36 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเป็นการส่วนพระองค์พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายศพพระธรรมวิสุทธิมงคล หรือหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นวันที่ 5 ณ วัดเกษรศีลคุณ โดยทรงร่วมไหว้พระสวดมนต์ เจริญภาวนารักษาศีล พร้อมทั้งสดับพระธรรมเทศนาร่วมกับศิษยานุศิษย์ และญาติโยม โดยพระธรรมฐิติญาณ วัดบึงผลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมทำบุญในพิธีบำเพ็ญกุศลศพของหลวงตามหาบัว ที่ไม่สามารถเดินทางไปยังวัดป่าบ้านตาดได้ ส...
พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล ะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯออก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงพระราชอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์...
วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอ...
  วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๔๙ น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงพระราชอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท มหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   เมื่อเสด็จฯลง ณ ท้องพระโรงศาลาเริงแล้ว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ...
...
...
...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics