ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
                               ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ           ก่อนอื่นเราต้องแยกระหว่างคำว่า “ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” กับ “ทรัพย์สินราชวงศ์จักรี” กับ “ทรัพย์สินส่วนพระองค์” ให้เข้าใจเสียก่อน จึงจะได้ไม่สับสน        1. ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์        คือ ทรัพย์สินของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งหมายถึงสถาบันฯ ที่ไม่ใช่ตัวบุคคลที่ดำรงพระยศเป็นพระมหากษัตริย์ เป็นทรัพย์สินที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ต้นราชวงศ์จักรี พูดง่ายๆก็คือเป็นสมบัติของชาติชนิดหนึ่ง หมายถึงเป็นสมบัติของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่มีมาตั้งแต่เริ่มตั้งราชวงศ์จักรีสืบทอดเรื่อยมา         ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง...
การกล่าวถึงข้อเท็จจริงเรื่องทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็เพื่อให้มีความชัดเจนว่าสื่อต่างประเทศจัดลำดับความร่ำรวยโดยใช้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามความร่ำรวยอันดับที่เท่าใดก็ไม่ได้มีความสำคัญในประเด็นนี้ การที่มีบุคคลบางคนได้พยายามนำเรื่องความร่ำรวยมาอ้างถึงให้เกี่ยวพันกับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นสิ่งที่ขัดกันนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างไร้สาระสิ้นดี วัตถุประสงค์ของพวกเขาเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าต้องการให้ร้ายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....ปัญหามันอยู่ที่คนซึ่งไม่ทราบความจริงมาก่อนโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใ...
บทความโดย "เรารักในหลวง" / ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกร เพื่อแก้ไขให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้น ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งไม่ได้มีข้อห้ามความร่ำรวย ความเจริญก้าวหน้าแต่อย่างใด ในทางกลับกันผู้ที่ปฏิบัติตาม จะทำให้มีความรอบคอบและมั่นคงในแนวทางการดำรงชีวิต รวมทั้งการประกอบอาชีพการงาน ซึ่งจะส่งผลให้มีความร่ำรวย และเจริญก้าวหน้ายิ่...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics