ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
วันนี้ (11 ธ.ค.2553) นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ภายหลังที่ พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้เป็นกฏหมายเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจตามบทเฉพาะกาลของ พ.ร.บ. สภาเกษตรกรฯ เป็นไปด้วยความเรีบยร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีภารกิจสำคัญ คือ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวมถึงจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ทั้ง 76 จังหวัด อันจะเป็นองค์ประกอบให้เกิดสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้น นายเฉลิมพร กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมการ...
วันนี้ (2 ต.ค.) นายอรรถ อินทลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้ขยายเวลาขึ้นทะเบียนชาวนาในโครงการรับประกันราคาสินค้าเกษตร จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา เป็นเดือนตุลาคมนี้ ส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ได้ขยายถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ทั้งนี้ นายอรรค กล่าวว่า เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนตามโครงการ สามารถยืนยันได้ว่า เป็นเกษตรกรตัวจริง เพราะมีการตรวจสอบทั้งเอกสาร การทำประชาคม และการลงพื้นที่ตรวจสอบซ้ำ แต่หากภายหลังการทำประชาคมแล้วพบว่า เกษตรกรรายใดแจ้งผลผลิตอันเป็นเท็จ สามารถเพิ่มถอนสิทธิการเข้าร่วมโครงการ และธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) จะยกเลิกสั...
วานนี้ (10 ก.ย.) มีรายงานข่าวว่า การประชุมสภาผู้แทนราษฎร มี นายสามารถ แก้วมีชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณากระทู้ถามสด โดย นายนราพัฒน์ แก้วทอง ส.ส.พิจิตร พรรคประชาธิปัตย์  ตั้งกระทู้ถามสด เรื่องการประกันราคาสินค้าเกษตร ถามนายกรัฐมนตรี ว่า การที่รัฐบาลเปลี่ยนแปลงการรับจำนำราคาสินค้าเกษตร เป็นประกันราคาสินค้าเกษตร มีหลักเกณฑ์อย่างไร และเกษตรกรทุกคน จะได้รับสิทธิในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ โดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะทำให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ และเชื่อว่าการเปลี่ยนระบบประกันราคาข้าว จะทำให้...
วันนี้ 8 (ก.ย.) นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  นายอำพน กิตติอำพน  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานการดำเนินงานในการประกันราคาสินค้าเกษตรแจ้ง ที่ประชุมว่าเกษตรกรที่มีอยู่ 5.26  ล้านคน ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยเป็นข้าวเปลือก 1.07  ล้านคน  มันสำปะหลัง  180,000  คน  ข้าวโพด 320,000   คน  ซึ่งขณะนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการทำประชาคมรับรองคุณสมบัติเกษตรกร  ทำให้การขึ้นทะเบียนล่าช้า  ที่ประชุม ครม.จึงเร่งรัดให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เสร็จก่อนวัน ที่  15  กันยายนนี้  เพื่อเร่งทำสัญญาประกันราค...Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics