กรมบัญชีกลาง
Page 1 of 212»
                                             วันนี้(10ส.ค.2554) กรมบัญชีกลาง แจงผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. ใช้สิทธิในบำเหน็จค้ำประกันกู้เงินได้แล้ว                                          รายงานแจ้งว่า นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ตามที่ได้มีการแก้ไขกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 สำหรับผู้รับบำนาญที่ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. และพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 สำหรับผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. แต่เนื่องจากผู้รับบำนาญที่เป็นสมาชิก กบข. ต้องรอประกาศกฎกระทรวง เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์...
  วันนี้(10 มิ.ย.2554) อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุข้าราชการครูสามารถขอเบิกเงินเดือนที่ปรับใหม่ได้ตามรอบระยะเวลาตามปกติ นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวกรมบัญชีกลางสั่งชะลอการจ่ายเงินเดือนครูที่ปรับ ขึ้นร้อยละ 13 ซึ่งได้เบิกไปแล้วแต่จะเรียกคืนว่า ทางคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ หรือ กงช. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือนของครูว่า จะไม่เป็นธรรมกับข้าราชการส่วนอื่นๆ จึงได้สอบถามความคิดเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการใช้อำนาจของ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ในการสั่งปรับเงินเดือนครู และแจ้งให้กรมบัญชีก...
วันนี้ (1 พ.ย.2553) กรมบัญชีกลาง เตรียมลงพื้นที่ประสบอุทกภัย เพื่อตรวจหาอุปสรรคการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมเพิ่มงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกร ที่พื่นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย นายมั่น พัธโนทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมชี้แจงการจัดสรรงบภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พ.ศ.2552 ในระบบ GFMIS ว่า การประชุมดังกล่าวเพื่อเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรับเงิน การนำส่งเงินและการเบิกจ่ายเงินภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบ GFMIS โดยจะนำร่องใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี นนทบุร...
  วันนี้(29ก.ย.2553) อธิบดีกรมบัญชีกลาง ขยายเวลา การรักษาพยาบาลให้ข้าราชการ ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลเอกชนได้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ได้ขยายสิทธิ์สวัสดิการการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้ได้รับบำนาญ และครอบครัว ให้สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้ โดยไม่ต้องเข้ากรณีฉุกเฉินถึงชีวิต ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการรักษา เพราะปัจจุบันโรงพยาบาลของรัฐมีผู้ป่วยหนาแน่นมาก สำหรับเกณฑ์การใช้สิทธิ์โรงพยาบาลเอกชนต้องเป็นโรคที่มีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า รวมถึงการคลอดบุตร โดยโรงพยาบาลจะเบิกตรงกับกรมบัญชีกลาง ขณะที่ผู้มีสิทธิ์ต้อ...
วันนี้(3 มี.ค.) นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ภายใน 1-2 วันนี้ กรมบัญชีกลางจะประสานกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อนำทรัพย์สินตามคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตัดสินยึดทรัพย์ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 4.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งคลังในฐานะเจ้าหนี้ต้องประสานกับ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นผู้บังคับคดีในกรณีนี้ ต้องหารือร่วมกันเพื่อดูแลให้ทรัพย์สินเหล่านี้โอนมาเป็นรายได้ของแผ่นดินอย่างเรียบร้อย เบื้องต้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินส่วนใหญ่อยู่ในธนาคาร ขณะนี้ต้องตรวจสอบว่ามีจำนวนเท่าไร สำหรับการหาคนรับผิดชอบจากความเ...
            วันนี้ ( 25 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 โดยมีนายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองประธานกรรมาธิการเป็นประธานในการประชุม ซึ่งวันนี้เป็นการพิจารณางบประมาณของกรมบัญชีกลาง สังกัด กระทรวงการคลัง จำนวน 1,056,179,200 บาท โดยมีนายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ์  รองอธิบดีมาชี้แจง โดย นายวิฑูรย์  นามบุตร  ส.ส.สัดส่วน  กรรมาธิการจากพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอให้มีการปรับลดรายจ่ายในส่วนงบดำเนินงานค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 70,772,200 บาท โดยเห็นว่าจำนวนเงินดังกล่าวสูงจนเกินไป และเหตุใดถึง...
วานนี้ (10 มิ.ย.) นายอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางรับพิจารณากรณีที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เสนอให้ปรับปรุงแก้ไขระเบียบการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ออคชั่น) โดยจะขอเวลา2 เดือน เพื่อศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ก่อนที่จะดำเนินการร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รวมทั้งจะมีการเชิญกลุ่มผู้รับเหมาต่าง ๆ มาหารือร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการประกวดราคาด้วยวิธีดังกล่าวนี้ ยังมีปัญหาอยู่มาก โดยเฉพาะกรณีการล็อกสเปกบริษัทที่จะเข้ามาประมูลงาน หรือการประกาศเงื่อนไขทีโออาร์ อย่างไม่ทั่วถึง ทั้งนี้อาจจะการผ่อนป...
วานนี้( 24 พ.ค.)นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินทร์ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เงินคงคลังของรัฐบาลในขณะนี้ว่าเพิ่มขึ้นกว่า 50,000 ล้านบาท นับจากปลายเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา เนื่องมาจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในเดือน พ.ค.ได้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ในขณะนี้รัฐบาลมีเงินคงคลังรวม 114,700 ล้านบาท และคาดว่าสิ้นเดือน ก.ย. นี้ เงินคงคลังจะเพิ่มมากขึ้น เพื่อเตรียมไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและเร่งด่วน ทั้งรายจ่ายด้านลงทุนและชำระหนี้ นายปิยพันธุ์ ยังได้กล่าวว่า นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้นโยบายต่อกรมบัญชีกลาง ให้เตรียมแผนรองรับ หาก พ.ร.ก.กู้เงินฉุกเฉิน 400,000 ล้านบาท ไม่ผ่านการพิจา...
นพ.พฤฒิชัย ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจ่ายเช็คช่วยชาติรอบแรกที่มีการพิมพ์รวม 8,094,615 ฉบับ มีประชาชนนำเช็คไปขึ้นเงินกับธนาคารแล้ว 5,813,911 ฉบับ คิดเป็น 71.82% ทั้งนี้ได้ให้กรมบัญชีกลางเร่งสำรวจว่ายังมีใครที่ตกหล่นในกลุ่มแรก และให้เตรียมพร้อมสำหรับอีก 6 กลุ่มอาชีพ ที่มีสิทธิจะได้รับเช็คเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี คือ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ บุคลากรขององค์การมหาชน ทหารเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน และบุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินจะมีการหารือกันต่อไป สำหรับผู้รับบำนาญที...
วันนี้( 1เม.ย) น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จ่ายเช็คช่วยชาติให้แก่ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญทั้งส่วนกลางและทางสำนักงานคลังจังหวัด 75 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค ถึงวันที่  31 มี.ค. ปรากฎว่ามีผู้มารับเช็คแล้วจำนวน 132,600 ราย จากจำนวนทั้งสิ้น 237,000 ราย เป็นผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญส่วนกลาง 28,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 45.75 ของผู้มีสิทธิ (61,579 ราย) และเป็นผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญทางส่วนภูมิภาค จำนวน 104,429 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.53 ของผู้มีสิทธิ (175,421 ราย) น.ส.สุทธิรัตน์ เผยว่า การจ่ายเช็คดังกล่าว สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญทางส่วนกลาง กรมบัญชีกลางได้นำเช็...

Page 1 of 212»


Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics