น้ำพระราชหฤทัยยิ่งใหญ่…พลิกฟื้นชีวิตราษฎร

แบ่งปัน

              เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยตั้งแต่ยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดังจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านตลอดมา ทั้งด้านการทหาร การศาสนา การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ของแผ่นดิน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเกษตรไทยให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

              ย้อนไปเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทอดพระเนตรสภาพพื้นที่และทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกูแบสีรา หมู่ที่ ๔ ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีราษฎรเพียง ๕๕๕ คน ๙๕ หลังคาเรือน เป็นชาวไทยมุสลิมทั้งหมด ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในช่วงฤดูฝนมักประสบปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเชิงเขา น้ำฝนจะไหลจากเขาตูมและเขาลานควาย ทะลักเข้าสู่พื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เรือกสวนไร่นา ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายอยู่เป็นประจำ ถนนหนทางก็ถูกน้ำท่วมขังเนื่องด้วยไม่สามารถระบายน้ำได้ และยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูแล้งก็ไม่สามารถหาน้ำกินน้ำใช้ได้ น้ำในบ่อน้ำตื้นเป็นสนิม สุขภาพร่างกายของราษฎรเสื่อมโทรม

               เมื่อทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรแล้ว พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่และมีกระแสพระราชดำรัส ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดย “ให้แก้ปัญหาเรื่องเร่งด่วนก่อนพร้อมทั้งศึกษาในภาพรวม เมื่อได้ศึกษาภาพรวมในทั้งระบบแล้วให้ดูว่าส่วนใดจะแก้ไขอย่างไร และให้แก้ไขไปทีละส่วนเป็นขั้นตอนจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งระบบได้”

                จากกระแสพระราชดำรัสดังกล่าว เป็นผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดทำแผนงานและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับราษฎรในพื้นที่บ้านกุแบสีราอย่างครอบคลุมเป็นระบบ พร้อมกับดำเนินงานพัฒนาในด้านต่างๆ โดยปัญหาเร่งด่วนที่ได้รับการแก้ไขคือ เรื่องขาดแคลนน้ำกิน น้ำใช้ และปัญหาน้ำท่วมขัง ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากการทำเกษตรในพื้นที่ การกำหนดแนวทาง การพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ และความจำเป็นพื้นฐานต่างๆ ทั้งในด้านคมนาคม การศึกษา และสาธารณสุข

               ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทำให้สามารถพลิกปัญหาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยปัญหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค แก้ไขด้วยการจัดทำประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง และจัดส่งให้ถึงราษฎรในพื้นที่ ขณะที่ปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านและที่ทำกิน แก้ไขด้วยการขุดคลองและทำอาคารระบายน้ำท่อลอดในบริเวณที่น้ำท่วมขัง ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรที่ขาดแคลน ได้รับการแก้ไขโดยการจัดวางระบบส่งน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดปัตตานี เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และสามารถทำการเกษตรได้ในช่วงฤดูแล้ง ภายหลังพระองค์ได้มีพระราชกระแสให้รับโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านกูแบสีราไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วย สร้างความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก ทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความห่วงใยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

               สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการอุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ชาวไทยทุกหนทุกแห่ง…

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics