ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา : อาชีวะอาสา…สนองพระราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาเด็กเป็นคนดีมีงานทำ

แบ่งปัน

 

อาชีวะอาสา…สนองพระราโชบายรัชกาลที่ 10

น้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาเด็กเป็นคนดีมีงานทำ (1)

 

“…การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางที่มิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์…”

 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานเมื่อวันที่18 กันยายน 2504

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)นำโดยคุณสุนันทา พลโภช ชวนไปเยี่ยมวิทยาลัยบางแห่งเท่าที่เวลาพอจะมีในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2560 ต้อนรับปีใหม่2561 ก็นึกว่าจะชวนไปเที่ยว เขาชวนให้ไปดูครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยสังกัดอาชีวะทำงาน “โครงการอาชีวะอาสา” เป็นนโยบายที่ผู้บริหารดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เป็นเลขาธิการอยู่ในเวลานี้ ที่ได้สืบสานนโยบายดำเนินโครงการดังกล่าวมาหลายปีแล้วก็เป็นนโยบายรัฐบาลร่วมกับกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการ เช่น ปั๊มปตท.ให้พื้นที่ตั้งศูนย์หรือหน่วยโครงการอาชีวะอาสา

ปีนี้ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ 225 จุด เริ่มนับหนึ่งวันที่ 28 ธค.60 ไปจบเอาวันที่ 3 มค.61ที่เพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่วันมานี่เอง

นโยบายรัฐบาล “สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2561” รองรับประชาชนที่เดินทางกลับบ้านไปกราบขอพรพ่อแม่ขอพรปู่ย่าตายายหรือ ไปท่องเที่ยวไปทำบุญ พักผ่อนก่อนจะเริ่มงานกันในปีใหม่

ท่านเลขา ดร.สุเทพ ก็ตระเวนไปเยี่ยมศูนย์ต่าง ๆ ตามเงื่อนเวลาที่มี มิได้หยุดตามสิทธิไปพักผ่อนหรือเตรดเตร่ไปที่ไหนเป็นพิเศษ รวมถึงผู้บริหารท่านอื่นๆอย่างเช่นท่านรองเลขาธิการนายบุญส่ง จำปาโพธิ์รวมไปถึงฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั้งห้องนำโดยหัวหน้ากลุ่มคุณสุนันทา พลโภชก็ออกไปในภารกิจดังกล่าว นึกว่าชวนไปเที่ยวเทศกาลปีใหม่แต่ให้ไปสังเกตการณ์การทำกิจกรรมสร้าความปลอดภัยในการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์เพื่อความสุขของคนไทยในช่วงเทศกาลดังกล่าวเพื่อให้เดินทางไปกลับอย่างปลอดภัยแล้วมีความสุขสวัสดีทุกคน โดยอาสาไปปักหลักกันณที่ตั้งศูนย์อาชีวะอาสารอให้บริการตรวจเช็คสภาพรถทุกชนิดประเภท

เป็นการอาสามาทำประโยชน์ให้กับคนอื่นในฐานะคนของสถานศึกษาอาชีวะที่ส่วนใหญ่จากวิทยาลัยเทคนิคที่มีความรู้ทางด้านช่างยนต์ เป็นครูอาจารย์และนักศึกษาด้วยการเสียสละความสุขในการพักเที่ยวช่วงเทศกาลดังกล่าวมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จากที่มีการพูดคุยกับทั้งครูอาจารย์และนักศึกษาล้วนพูดตรงกันว่า แม้ไม่ได้เที่ยวเตร่ไปกับเพื่อนฝูงแต่เอาช่วงเวลาดังกล่าวมาทำประโยชน์ให้ส่วนรวมกลับมีความสุข สุขที่เกิดจากรอยยิ้มของผู้มาใช้บริการ สุขที่เกิดจากคำขอบคุณ

ความสุขที่ทำให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในสายอาชีพที่เรียนเพิ่มขึ้น ความสุขที่ได้จากการรู้จักทำงานร่วมกับคนอื่น ทำด้วยความสามัคคีร่วมใจกัน รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาให้อภัยกันด้วยเมตตากรุณา

หลายคนบอกเลยว่าที่ได้ความสุขอย่างยากที่จะเจอโอกาสเช่นนี้บ่อย คือการได้ซึมซับหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริเรื่องความเพียร ความอดทน

เฉกเช่นพระมหาชนกที่ได้พระราชนิพนธ์ไว้เป็นเครื่องเตือนใจ ได้ซึมซับความสามัคคี ซึมซับความกตัญญู และได้ตระหนักเห็นความสำคัญของการมีสติเป็นต้น

หัวใจโครงการอาชีวะอาสาคือการสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นในหัวใจแล้วนำปฏิบัติให้เคยชินเป็นกิจวัตรประจำวันอันได้แก่ “การระลึกถึงสติอยู่ทุกเมื่อในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะตรวจสภาพรถ หรือกำลังขับรถก็ตามที่จะนำไปสู่ความไม่ประมาท”

ผลคือก่อเกิดความสุขแก่ทุกคนและสังคมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจิตอาสาจากสถานศึกษาสังกัดอาชีวะที่ต้องทำการตรวจเช็คสภาพรถอย่างมีสติโดยไม่ประมาท นี่คือการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาหรือพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทที่พระราชทานไว้ให้ไปสู่การปฏิบัติ

ทางอาชีวะมีการอบรมบ่มนิสัยครูอาจารย์ นักเรียนนักศึกษาจิตอาสาผู้ไปคอยให้บริการโดยการเน้นย้ำให้สำนึกสนองพระราชปณิธานทำดีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ปลูกฝัง ความรักความเมตตาสามัคคี ความไม่โลภ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานเป็นหลักคิดหลักปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม

ในส่วนของเยาวชนอาชีวะที่มาร่วมให้บริการนอกจากความสุขใจแล้วยังได้ประโยชน์ด้านการเพิ่มความรู้ความเชี่ยวชาญทักษะในวิชาชีพที่เรียนมา จากการลงมือตรวจเช็คซ่อมสร้างเครื่องยนต์ของประชาชนที่เดินทางไปในช่วงเทศกาลดังกล่าว พร้อมที่จะจบการศึกษาออกไปปฏิบัติงานในสายที่เรียนมาได้ทันทีอย่างผู้เชี่ยวชาญ

แล้วจากคำยืนยันของผู้บริหารที่มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนศูนย์ต่าง ๆ ได้เพียงบางศูนย์บางหน่วยไม่อาจไปเยี่ยมเยือนได้ทุกแห่งทั้ง 225 แห่งทั่วประเทศ อย่างดร.สุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการกอศ.และนายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการ

แต่ก็เชื่อว่าเพียงแค่นี้ก็เป็นขวัญกำลังใจ ท่านเลขาธิการกอศ.ยังได้ย้ำว่าสอศ.ดำเนินโครงการเพื่อหล่อหลอมปลูกฝังอบรมบ่มนิสัยเยาวชนทั้งด้วยมุ่งให้ได้ศึกษาซึมซับการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา

แล้วก็ด้วยตั้งใจสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรที่พระราชทานแก่ชาวอาชีวศึกษานำซึมซับครูอาจารย์เยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้เป็นคนเก่งมีงานทำตามพระราโชบาย

คืออบรมบ่มนิสัยเยาวชนให้มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง ,มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย, มีงานทำมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี

 

ขอขอบคุณ  

สยามรัฐ https://goo.gl/bo2FLE

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics