สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จ.ขอนแก่น

แบ่งปัน

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสนพระราชหฤทัยและให้ความสำคัญในสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ให้ได้รับการเอาใจใส่ในการรักษาพยาบาลอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน

 

วันนี้ (26 ม.ค.) เวลา 09.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วยคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ อาทิ ข้อมูลสภาพพื้นที่ จำนวนประชากร การประกอบอาชีพ ลักษณ์ภูมิประเทศของอำเภอกระนวน ความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาในอนาคต โครงการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน JCI ปัญหาอุปสรรค ความต้องการการสนับสนุน รวมทั้งผลการดำเนินงานในรอบปี ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ป่วยและเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ป่วยด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อพุทธศักราช 2515 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อว่า “โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง ด้วยพระองค์เอง โดยทรงมุ้งหวังให้ประชาชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลด้วยความเอาใจใส่ที่ดี และให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากัน กับทรงรับเป็นนายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ด้วย โดยประชาชนได้พร้อมใจร่วมกันบริจาคเงิน ที่ดินและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆร่วมกับรัฐบาล

สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนสืบสารคาม หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2520 และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2522 และเป็นหนึ่งใน 21 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน มีแพทย์ 14 คน ทันตแพทย์ 5 คน เภสัชกร 13 คน พยาบาลวิชาชีพ 113 คน รวมบุคลากร 338 คน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

 

ขอขอบคุณ 

MGR Online goo.gl/gWipiv

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics