สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวง ร.๙

แบ่งปัน

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี กำกับดูแล ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวง รัชกาลที่ 9

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายจรัลธาดา กรรณสูต เป็นประธานกรรมการและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษา ฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยพระราชปณิธานทรงมุ่งมั่น เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้บังเกิดความยั่งยืนเพื่อประโยชน์สุขต่อปวงประชา

โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560  

พร้อมด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และนายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงาน กปร.

โดยมีนายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ผู้บริหารสำนักงาน กปร. และผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 แห่ง

พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 หน่วยงาน  รวมจำนวน 100 คน ร่วมประชุมในครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 1/2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการศูนย์สาขาฯ

รวมทั้งการกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดผลสำเร็จของโครงการ ฯ

เพื่อประโยชน์สุขกับประชาชนอย่างยั่งยืน รวมทั้งรับทราบผลความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษา ฯ ในปีงบประมาณ 2560 ในด้านต่าง ๆ

ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการภายในศูนย์ศึกษาฯ อาทิ แนวทางการปรับโครงสร้าง/อัตรากำลัง การจัดทำแผนแม่บทศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ.2560-2564 และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

ในส่วนการดำเนินงาน ด้านวิชาการ นั้น คณะอนุกรรมการดำเนินงานด้านวิชาการฯ ได้ติดตามงานวิจัยในศูนย์ศึกษาฯ พบว่ามี 4 โครงการเด่น ๆ ที่สามารถขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

ได้แก่ โครงการปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ไก่เขียวห้วยทรายของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย ฯ โครงการศึกษาวิจัยการคัดเลือกเชื้อราจากดินป่าพรุสิรินธรในการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคพืชของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง ฯ

โครงการศึกษาคัดเลือกไก่ไข่ลูกผสมในการเลี้ยงแบบปล่อยอิสระของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ฯ

และโครงการศึกษาสายพันธุ์ข้าว BKNLR78015-R-R-PSL-3-1 (ภูพาน 1) ในสภาพนาน้ำฝนในพื้นที่ที่มีความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ

สำหรับด้านการขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั้ง 6 แห่ง มีการขยายผลทั้งในรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านงานฝึกอบรม งานสาธิต และงานขยายผลอื่นๆ ตามภารกิจของแต่ละศูนย์ศึกษา ฯ

มีตัวอย่างความสำเร็จจากงานศึกษาวิจัยที่สามารถเผยแพร่ให้ประชาชนได้เรียนรู้จำนวน 130 เรื่อง ขยายผลสู่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน 148 หมู่บ้าน

เกษตรกรรับประโยชน์ 36,005 ครัวเรือน จำนวน 106,481 คน จัดฝึกอบรมให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป

อาทิ การเลี้ยงกบนาในบ่อซีเมนต์ การเลี้ยงแพะ การแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล การเลี้ยงไก่ดำภูพาน

การเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ การทำเห็ดกองโดยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ฯลฯ

รวมจำนวนทั้งสิ้น 17,867 คน และมีผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,678,788 คน

ในการนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงการดำเนินโครงการผลิตและสำรองเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะวิกฤตตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ซึ่งศูนย์ศึกษา ฯ ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

เช่น กรณีเกิดอุทกภัยที่จังหวัดสกลนครที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการไปให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทันที

 

พร้อมกันนี้ยังได้พระราชทานพระราโชบายในการจัดการเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการ ฯ ว่า

1) ให้ทำแผนการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เป็นคลังสำรองให้แก่เกษตรกรได้ โดยระบุพื้นที่เป้าหมายในการแจกจ่ายให้ชัดเจน

2) ให้สำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาฯ ทำแผนการผลิตและแจกจ่ายในปี 2561

3) ขอให้มีการจัดการข้อมูลการแจกจ่ายให้เป็นระบบมากขึ้น

นอกจากนี้ สำนักงาน กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษา ฯ จัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษา ฯ ร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกอย่างต่อเนื่อง

ได้แก่ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันนำองค์ความรู้จากผลการวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่การใช้ประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โครงการฝึกอบรมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7

โอกาสนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษา ฯ ชุดใหม่

และปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของโครงการที่เป็นศูนย์สาขา เพื่อให้ศูนย์สาขาทั้ง 17 แห่ง

มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบเดียวกันและการดำเนินงานที่เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างสูงสุดต่อไป

..

ขอขอบคุณข้อมูล จาก สำนักงาน กปร.

 

…………………………………………………………..

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์  เมื่อ 25 ธันวาคม 2560  
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics