พระองค์โสม ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2559

แบ่งปัน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน ประจำปีการศึกษา 2559

 

วานนี้ (23ม.ค.2561) เวลา 16.08 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โอกาสนี้ ได้ประทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน และประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาในระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 507 คน

ในการนี้ ประทานพระโอวาทความว่า “ท่านทั้งหลายได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแล้ว ย่อมตั้งใจที่จะนำวิชาความรู้ไปใช้ทำงาน สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนและสังคมส่วนรวม แต่การที่แต่ละท่านจะทำได้สำเร็จตามที่ตั้งใจมุ่งหวังได้นั้น จำต้องอาศัยคุณธรรมความดีนานาประการ ที่สำคัญได้แก่ ความซื่อสัตย์ สุจริต ความมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ เป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมด้วย คุณธรรมความดีเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินชีวิต การประกอบกิจการงานต่าง ๆ จะช่วยหนุนนำค้ำชูบุคคล ให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ และทำงานได้อย่างมีแบบแผน ละเอียดรอบคอบ มีประสิทธิภาพให้ดำเนินรุดหน้าบรรลุถึงจุดประสงค์ได้ดังที่มุ่งหมาย ดังนั้น ท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นบัณฑิต จึงควรพยายามฝึกฝนอบรมคุณธรรมความดีดังที่กล่าวมาให้มีขึ้นในตน แต่ละท่านจะได้สามารถนำวิชาความรู้ที่ศึกษาสำเร็จมานั้น ไปใช้ทำงานให้ประสบความสำเร็จก้าวหน้าบังเกิดผลเป็นประโยชน์สุข และความมั่นคงแก่ตน สังคม และชาติบ้านเมืองตามที่ตั้งใจมุ่งหวังต่อไป”

ขอขอบคุณ 

Ch7  goo.gl/G1nkdw
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics