สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

แบ่งปัน

 

เมื่อวันที่17ม.ค.2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนปริยัติธรรมวัดนาราบวิทยา ในโครงการตามพระราชดำริฯ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระธาตุวัดนาราบ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธาน แล้วทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดน่าน 15 โรงเรียน ซึ่งมีสามเณร นักเรียน 1,382 รูป ส่วนใหญ่มีส่วนสูงและน้ำหนักตามเกณฑ์ แต่ในปีการศึกษา 2560 เริ่มมีภาวะอ้วน จึงจะร่วมกับกรมอนามัยหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน ผลการทดสอบโอเน็ตของสามเณรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม ศาสนาและวัฒนธรรมสูงขึ้น ส่วนผลการทดสอบด้านพระพุทธศาสนาระดับชาติ หรือบีเน็ต มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสำนักงานกลุ่มและระดับประเทศ ด้านการเกษตร ได้ถวายความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเกษตรที่ยั่งยืนเน้นให้ลงมือปฏิบัติด้านอาชีพ ส่วนใหญ่ฝึกวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เช่น การต้องตุง การวาดภาพไทยล้านนา นอกจากนี้ บริษัทกัลฟ์เข้ามาจัดทำโครงการอบรมปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการบรรยายและเทศนาธรรมสำหรับสามเณรต้นแบบ รุ่นที่ 1 จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อให้มีความรู้และทักษะด้านการพูดในที่สาธารณะและพัฒนาเป็นพระนักพูดที่ดีต่อไป

พร้อมกันนี้ ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนวัดนาราบวิทยา ซึ่งดำเนินงานครบ 8 เป้าหมายหลัก ปัจจุบันมี สามเณรนักเรียน 58 รูป เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการทดสอบโอเน็ต คะแนนสูงกว่าสังกัด แต่ต่ำกว่าระดับประเทศ ส่วนผลการทดสอบบีเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 วิชาพุทธประวัติ ธรรมะ และวินัย สูงกว่าระดับกลุ่มและใกล้เคียงระดับประเทศ ด้านสหกรณ์ ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2559 ประเภทโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ส่วนกิจกรรมเรียนรู้ สอนเรื่องขนมสีสวยด้วยสีธรรมชาติ และโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “เครื่องรดน้ำอัตโนมัติในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากกิจกรรมประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวประจำปี 2559 และเรื่อง “ราวตากผ้าอัจฉริยะ” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ประจำปี 2560 ด้านอาชีพ ส่งเสริมการทำน้ำยาล้างจาน ทำขนมทองม้วน พรมเช็ดเท้า และงานช่างสิบหมู่ ด้านสุขภาพอนามัย พบว่าเริ่มมีภาวะอ้วน จึงได้ให้ความรู้ด้านโภชนาการและจัดภัตตาหารเพลในปริมาณที่พอเหมาะ รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการกวาดลานวัดและเก็บขยะรอบ ๆ โรงเรียน

 

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทอดพระเนตรต้นมะขามหลวง อายุกว่า 700 ปี ในบริเวณโรงเรียน ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดต้นไม้ยักษ์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ประเภทต้นมะขามยักษ์ ขนาดสูง 13 เมตร รอบลำต้น 12.40 เมตร

 

เวลา 11.48 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแดนชล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งนายอนันต์ สุกแก้วณรงค์ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โดยสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าสำรวจพื้นที่ พร้อมวางแผนการดำเนินงานเพื่อให้เป็นแหล่งผลิตและพัฒนากิ่งพันธุ์ไม้พระราชทานพันธุ์ดีแก่เกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลเป็นรายได้เสริม รวมทั้งเป็นแหล่งให้ความรู้แก่เกษตรกรและผู้สนใจ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้งให้เป็นแบบอย่างของการจัดสรรพื้นที่ทำการเกษตรแบบพออยู่ พอกิน และพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านแดนชล มีพื้นที่รวม 3 ไร่ 1 งาน 21 ตารางวา ระยะแรกวางแผนปลูกพืชชนิดต่าง ๆ อาทิ มะม่วงแก้วขมิ้น มะพร้าว น้ำหอม และพืชหมุนเวียน สำหรับมะม่วงแก้วขมิ้น มีถิ่นกำเนิดจากประเทศกัมพูชา มีลักษณะพิเศษคือ ผลขนาดใหญ่กว่ามะม่วงแก้วของไทย ติดผลตลอดทั้งปี เมื่อผลแก่จัดเนื้อมะม่วงจะเป็นสีเหลืองเข้มสวย คล้ายสีของขมิ้น สามารถรับประทานได้รสชาติดีทั้งผลดิบและผลสุก ซึ่งทางโครงการฯ จะดำเนินการปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น ในพื้นที่ 1.5 ไร่ จำนวน 150 ต้น เพื่อผลิตเป็นกิ่งพันธุ์พระราชทาน พร้อมทั้งปลูกมะพร้าวน้ำหอม ในพื้นที่ 0.25 ไร่ จำนวน 30 ต้น เนื่องจากเป็นมะพร้าวกลุ่มต้นเตี้ย ลำต้นมีขนาดเล็กใบสั้นกว่ามะพร้าวทั่วไป การออกจั่นเร็ว ติดผลมาก ให้ผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 3 ปี อีกทั้งมีความหวานหอมเป็นที่นิยม ส่วนการปลูกพืชหมุนเวียน จะดำเนินการปลูกพืชผักพื้นบ้าน พืชตระกูลถั่ว และข้าวโพด ซึ่งผลผลิตที่ได้จะจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ ได้สร้างโรงเรือนเพื่อเลี้ยงเป็ดและไก่ รวมทั้งเลี้ยงปลาในสระน้ำที่มีอยู่เดิม เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผลจากการดำเนินโครงการฯ จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ รวมถึงบริเวณใกล้เคียงกว่า 3,700 ครัวเรือน

 

เวลา 14.32 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนเชตวันวิทยา แผนกสามัญศึกษา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ในการนี้ ทรงประเคนสิ่งของแด่ พระมหาภาณุพงศ์ วชิระปัญญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

จากนั้น ทรงติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่ 6 โรงเรียน พบว่า ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 สามเณรนักเรียนมีจำนวนลดลง ผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้านสุขภาพ ส่วนใหญ่มีสุขภาพสมส่วน แต่บางรูปมีภาวะโรคอ้วน จึงให้ความรู้ด้านการฉันภัตตาหารในปริมาณที่พอดี และส่งเสริมการออกกำลังกาย, ด้านวิชาการ ผลคะแนนเฉลี่ยในวิชาธรรม, พุทธประวัติ, วินัย และบาลี ประจำปีการศึกษา 2559 ของชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สูงขึ้นในระดับต้นสังกัดกลุ่ม 6 ภาคเหนือ และระดับประเทศ, ด้านการงานและอาชีพ ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม รวมถึงวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น อาทิ สบู่หอมสมุนไพร, งานช่างสิบหมู่, การตัดตุง และตอกลายผ้า

 

โอกาสนี้ ทรงติดตามผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนเชตวันวิทยา ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงผนวกสะเต็มศึกษา หรือซีม (SEEM) ต้นแบบ ที่จัดทำฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง แบบพึ่งพาตนเอง คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากกว่ารายได้ให้แก่สามเณรนักเรียน และชุมชน อาทิ การปลูกผักอินทรีย์, การเรียนรู้การทำจุลินทรีย์และฮอร์โมนสำหรับพืชผัก จากไข่และหน่อกล้วย, การเรียนรู้เพาะเห็ดโคนน้อย หรือ เห็ดถั่ว จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ที่โรงเรียนกำหนดให้เป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้สามเณรนักเรียนทุกรูปได้เรียนรู้ ในโครงการ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ, การทำก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร เพื่อลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้ม ใช้ทดแทนอาทิตย์ละ 2 วัน และเตาชีวมวลโดยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งในอนาคต จะนำมาใช้แทนการใช้ก๊าซหุงต้มทั้งหมด สำหรับผลผลิตในศูนย์ฯ จะนำเข้ากิจกรรมสหกรณ์ และกิจกรรมภัตตาหารเพลของโรงเรียนฯ

ด้านการเรียนการสอน มีห้องเรียนอัจฉริยะ สอนวิชาภาษาบาลีโดยใช้สื่อเทคโนโลยี, ส่วนห้องสมุด จัดกิจกรรมซ่อมหนังสือเพื่อให้รู้คุณค่า เป็นการฝึกสมาธิ และนำความสามารถด้านศิลปะ การตกแต่งมาปรับใช้ นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ได้จัดกิจกรรมบทเรียนเสริมการอ่าน โดยใช้หลักสูตรสถาบันภาษาไทยสิรินธร รวมทั้งการเทศน์คัมภีร์พื้นเมือง เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย พบว่าสามเณรนักเรียนมีพัฒนาการด้านการอ่านและการเขียนดีขึ้น โรงเรียนเชตวันวิทยา เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบัน มีสามเณรนักเรียน 91 รูป โดยพักประจำวัด 10 รูป มีพระครูโสภณปัญญาธร เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

 

ขอขอบคุณ  

Ch7 https://goo.gl/VS5n9p

(ภาพ) สำนักงาน กปร.  https://goo.gl/cDfi6J

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics