สมเด็จพระราชชนนีภูฏาน เสด็จฯเยือนไทย รับสั่ง คนภูฏานมีความรักและเคารพในหลวง ร. 9

แบ่งปัน

 

เมื่อ เวลา 09.55 น. วันที่ 17 มกราคม สมเด็จพระราชชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก พระอัครมเหสีพระองค์ที่ 1 ใน สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก พระบรมราชชนกในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรภูฏานพระองค์ปัจจุบัน เสด็จฯ เยือนประเทศไทยและทรงเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนของ ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ผู้ก่อตั้งและประธานกลุ่มโรงเรียนรีเจ้นท์

 

ครั้นเสด็จฯ ถึง ดร.วีระชัย ครอบครัว คณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน เฝ้าฯ รับเสด็จ

 

โอกาสนี้ ทรงลงพระนามาภิไธยในหนังสือของโรงเรียนพร้อมฉายพระรูปกับคณะกรรมการโรงเรียน ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับคณะนักเรียนชาวภูฏาน 13 คน

จากนั้น เสด็จไปยังหอประชุมโรงเรียน ทอดพระเนตรการแสดงรำไทยของนักเรียนนานาชาติ การแสดงดนตรีของนักเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ที่ได้รับรางวัลระดับโลก การแสดงของนักเรียนชาวภูฏาน

 

หลังจากทอดพระเนตรการแสดงจบแล้ว สมเด็จพระราชชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก ทรงมีพระราชดำรัสต่อคณะครูและนักเรียน และในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนไทยถึงการศึกษาช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศว่า “การศึกษาช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่ได้มีนักเรียนจากภูฏานมาเรียนที่โรงเรียนรีเจ้นท์เท่านั้น แต่ยังมีเรียนในโรงเรียนอื่นๆ ในกรุงเทพฯ โรงเรียนในแถบภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ และยังมาเรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งโดยมวลรวมของประเทศไทยแล้วเป็นประเทศ ที่มีความน่าสนใจด้านการศึกษา”

จากนั้น มีรับสั่งถึงความรักที่ชาวภูฏานมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย เดช รัชกาลที่ 9 ว่า “คนภูฏานมีความรักและเคารพในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นอย่างมาก ซึ่งพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถมาก สิ่งที่ชาวภูฏานนำไปใช้คือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนำมาเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิต”

 

สมเด็จพระราชชนนีดอร์จิ วังโม วังชุก รับสั่งถึงอัตราดัชนีความสุขของประเทศภูฏานที่สูงที่สุดในโลกว่า รัฐบาลของประเทศได้ให้ความสำคัญและนำไปปรับใช้ในการศึกษาของประเทศให้มีความ สุข เพราะการเรียนต้องมีความสุข และอยากให้รัฐบาลไทยนำไปปรับใช้ด้วย

ดร.วีระชัย กล่าวว่า การเสด็จฯ มาครั้งนี้ สมเด็จพระราชชนนี ทรงอนุญาตให้ประธานโรงเรียน และคณะครูเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระราชชนนีทรงมีรับสั่งขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการศึกษาที่ดีแก่นัก เรียนที่พระองค์ทรงคัดเลือกมาศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ภายใต้ โครงการที่ชื่อว่าทุนสมเด็จพระราชชนนี ซึ่งโรงเรียนได้มอบทุนการศึกษา 100% เป็นจำนวน 2 ทุน เพื่อให้เรียน IB Diploma (โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ) เป็นเวลา 2 ปีทุกปี มาตั้งแต่ปี 2013

 

ทั้งนี้ เมื่อปี 2004 โรงเรียนได้จัดตั้งทุน Global Connect ให้แก่นักเรียนชาวภูฏานเฉพาะที่เป็นบุตรของข้าราชการระดับสูงที่ได้ถวายงาน แด่พระราชาธิบดีอีกด้วย ทุนการศึกษาดังกล่าวมีบทบาทสำคัญที่เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและยาวนาน ระหว่างประเทศไทยและราชอาณาจักรภูฏาน

 

ขอขอบคุณ  

มติชน https://goo.gl/3iXiQL

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics