สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

แบ่งปัน

   

             วานนี้ (10 ธ.ค.2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 30 ราย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัล โดยกระทรวงมหาดไทยจัดโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลงานดีเด่นเป็นประจำทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณ และเป็นขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ จังหวัดขนาดใหญ่ที่มีมัสยิด ตั้งแต่ 101 แห่งขึ้นไป, จังหวัดขนาดกลาง ที่มีมัสยิด 26-100 แห่ง และจังหวัดขนาดเล็ก ที่มีมัสยิด 3-25 แห่ง

              จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นำผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัล ประจำปี 2559 จำนวน 27 รายทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2504 กระทรวงศึกษาธิการ ได้พัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดตั้งกองทุนวิทยาคารสงเคราะห์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้ยืมไปก่อสร้างอาคารเรียนโดยไม่เสียดอกเบี้ย, การจัดส่งข้าราชการครูไปช่วยสอนวิชาสามัญ, การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน ด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

               โอกาสนี้ พระราชทานพระราชดำรัสใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า

                เวลา 17.41 น.วันนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังหน้าตึกรัฐสภา ในการถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475

               โอกาสนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

                จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม ในการพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช 2560 ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่ 7 ทรงกราบ ทรงศีล พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ผู้เป็นประธานสงฆ์ นอกนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นายกรัฐมนตรี, ประธานศาลฎีกา, คณะรัฐมนตรี ประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์รูปต่อไป เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

                สำหรับพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรก เพื่อเป็นหลักในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยทรงตั้งพระราชหฤทัย และมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานประชาธิปไตยให้กับคนไทยทุกคน ดังที่พระราชทานพระราชดำรัสว่า

               “ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่สละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ราษฏรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาด และโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฏร” โดยฉบับแรกชื่อว่า “พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475” จากนั้น มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญมาตามลำดับ

                 เวลา 19.14 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีและอดีตนายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารวชิราวุธวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ตำบลปทุมวันอำเภอสามเพ็ง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 67 ไร่ 67 ตารางวา เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics