ดุสิตโพล เผยปชช.ยกรธน.ปี 60 ฉบับปราบโกง จุดอ่อน มองสืบทอดอำนาจคสช.

แบ่งปัน

ดุสิตโพล เผยผลสำรวจ ประชาชนคิดอย่างไรกับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีจุดแข็งตรงที่เป็นฉบับปราบโกง เน้นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนจุดอ่อนของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถูกมองว่าสืบทอดอำนาจ คสช.

เมื่อ 10 ธ.ค.60 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเนื่องจากวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ ซึ่งปัจจุบันมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 จนนับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 ของประเทศไทย โดยรัฐบาล และ คสช. ได้พยายามชูจุดแข็งว่า เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เน้นการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในสังคมไทย

สวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,164 คน ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2560 โดยสอบถามประชาชนได้ข้อสรุปดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 36.29 คิดว่าเป็นรัฐธรรนูญฉบับปราบโกง เน้นการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รองลงมา ร้อยละ 26.41 อยากให้เป็นกฎหมายที่มีความยุติธรรม ให้ความสำคัญกับประชาชน พัฒนาบ้านเมือง และร้อยละ 26.24 คิดว่า รัฐธรรมนูญควรใช้ได้จริง ไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

2.ประชาชนรู้หรือไม่? ว่ามีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 แล้วตั้งแต่วันที่ 6 เม.ย.60 พบว่า ร้อยละ 65.12 รู้ เพราะสนใจติดตามข่าวสารเป็นประจำ และอันดับ 2 ร้อยละ 34.88 ไม่รู้ เพราะเป็นเรื่องเข้าใจยาก

3.จากกรณีที่มีนักวิชาการและนักการเมืองการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญฉบับนี้ในประเด็นต่างๆ ประชาชนมีความคิดเห็นอย่างไร ข้อประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์เห็นด้วยไม่เห็นด้วย ไม่แน่ใจ

3.1 ระบบการเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสม พรรคที่ได้ ส.ส.มากที่สุด อาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล อาจทำให้ได้รัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ พบว่า เห็นด้วย 55.67% และไม่เห็นด้วย 37.63% ส่วน 6.70% ไม่แน่ใจ

3.2 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง เพราะมีกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น พบว่า เห็นด้วย 72.25% ไม่เห็นด้วย 25.43% และไม่แน่ใจ 2.32%

3.3 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับทุนขุนนาง เพราะทำให้รัฐมีอำนาจเป็นใหญ่ ไม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เห็นด้วย 45.79% ไม่เห็นด้วย 49.40% และไม่แน่ใจ 4.81%

 

3.4 รัฐธรรมนูญแก้ไขได้ยาก เพราะต้องอาศัยทั้งเสียงจาก ส.ว. และ ส.ส. พบว่า เห็นด้วย 65.29% ไม่เห็นด้วย 30.41% และไม่แน่ใจ 4.30%

3.5 รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิดการสืบทอดอำนาจของ คสช. พบว่า เห็นด้วย 57.82% ไม่เห็นด้วย 37.71% และไม่แน่ใจ 4.47%

3.6 รัฐธรรมนูญเปิดช่องทำให้เกิด “นายกฯคนนอก” พบว่า เห็นด้วย 63.14% ไม่เห็นด้วย 31.70% และไม่แน่ใจ 5.16%

4.“จุดแข็ง-จุดอ่อน” ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 จุดแข็ง 1.เน้นการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 37.07% จุดอ่อน ถูกมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจ คสช. 26.92%

2.เน้นการปฏิรูป พัฒนาคนและประเทศชาติ ถือเป็นจุดแข็งอันดับที่ 2 25.45% ขณะที่จุดอ่อนคือ ประชาชนมีส่วนร่วมน้อย 23.46%.
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2432 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics