มหาดไทย จัดตั้งสถานที่กลางอำเภอละ 1 แห่ง-บำบัดทุกข์ประชาชน

แบ่งปัน

              มหาดไทยจัดตั้งสถานที่กลางอำเภอละ 1 แห่งให้ท้องถิ่นทำงานรุกด้านการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แก่ประชาชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

               นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย  ได้ประชุมทางไกลกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศชี้แจงให้ทราบถึงประกาศของสถ.เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฎิบัตงานศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่าด้วยเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 ก.ย.มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.เป็นต้นมา เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาระสำคัญของประกาศสถ. กำหนดให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง  รวมทั้งกำหนดพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลางแต่ละแห่งให้ชัดเจนซึ่งจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือสถานที่ใดของอปท.ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนในการติดต่อกับขอรับบริการ
 
               กำหนดให้มีข้าราชการของสถ. มีหน้าที่ดูแลสถานที่กลาง และมีหน้าที่รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อ หรือ โรคระบาดในท้องถิ่น พร้อมทั้งให้แจ้งให้ อปท.ทราบ  จากนั้นต้องเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระเบียบต่างๆ ให้ประชาชนทราบ และสามารถสืบค้นได้โดยสะดวก พร้อมให้คำปรึกษากับประชาชนในการขอรับความช่วยเหลือ ประสานหน่วยงานรัฐ เช่น สาธารณสุข พมจ. องค์กรการกุศลเช่น เหล่ากาชาด วัด มูลนิธิ โรตารี ไลอ้อนส์ภาคงานเอกชน เช่น หอการค้า สภาอุตสาหรรม บูรณาการให้ความช่วยเหลือ

                ทั้งนี้ ท้องถิ่นจังหวัดอาจพิจารณาเปลี่ยนสถานที่กลาง หรือกำหนดสถานที่กลางระดับจังหวัดขึ้นอีกก็ได้ โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน ที่มาติดต่อขอความช่วยเหลือ หรือจะปรับปรุงแนวทางวิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลคนเดือดร้อน รูปแบบการช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสม
 
                “การออกประกาศในครั้งนี้ก็เพื่อให้ การช่วยประชาชนเป็นในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันท่วงที  ดังนั้่น ทุกจังหวัดต้องเตรียมความพร้อม ต้องมีสถานที่กลาง หรือ เป็นศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นอย่างบูรณาการ เข้าถึงปัญหาและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เรื่องสำคัญคือต้องช่วยกันทำ ช่วยกันสะท้อนข้อมูลปัญหาอุปสรรคเพื่อให้การบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นรูปธรรม ไม่มีใครถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล”อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าว

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics