ครม. อนุมัติปรับค่าเช่าบ้าน/ข้าราชการเป็นต่ำสุดที่ 2,500-6,000บาท

แบ่งปัน

               นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม. มีมติ อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อปรับโครงสร้างค่าเช่าบ้านข้าราชการ 8 ประเภท จากต่ำสุด 800-4,000 บาท เป็นต่ำสุด 2,500-6,000 บาท โดยเพิ่มงบประมาณขึ้นจากเดิมปีละ 3,000 ล้านบาท เป็น 4,500 ล้านบาท

              ครม. มีมติอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกา ปรับโครงสร้างค่าเช่าบ้านข้าราชการ จากต่ำสุด 800-4,000 บาทเป็น 2,500-6,000บาท นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อช่วยให้การบริหารสภาพคล่องด้านการเงิน การคลังของประเทศไทยให้ดีขึ้น

 




ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics