โพล เผยคนส่วนใหญ่  82.34% กล้าบอกรักแม่ในวันแม่-ชี้เป็นสิ่งไม่น่าอายต่อผู้ให้กำเนิด

แบ่งปัน

             นิด้าโพล เผย คนส่วนใหญ่ 82.34% กล้าบอกรักแม่ในวันแม่ ชี้เป็นสิ่งไม่น่าอายต่อผู้ให้กำเนิด ขณะที่ 56.10% ระบุ ไม่ได้อยู่กับแม่ และ 16.29% บอกไม่กล้าบอกรัก เพราะอาย แต่จะซื้อของไปฝาก พาไปทานข้าว ดูแลเอาใจใส่มากกว่าคำพูด

              ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความในใจจากลูกที่มีต่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2560” จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปทั่วประเทศ กระจาย ทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,246 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามการพักอาศัยอยู่กับคุณแม่ในปัจจุบัน พบว่า ประชาชน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.10 ระบุว่า ไม่ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน และร้อยละ 43.90 ระบุว่า พักอาศัยอยู่ด้วยกัน

            เมื่อถามว่าประชาชนมีการบอกรักกับคุณแม่ของท่านบ่อยมากน้อยเพียงใด พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.17 ระบุว่า ไม่เคยบอกรักเลย รองลงมา ร้อยละ 21.43 ระบุว่า บอกรักนานๆ ครั้ง ในรอบ 1 เดือน ร้อยละ 20.95 ระบุว่า บอกรักนานๆ ครั้งในรอบ 1 ปี ร้อยละ 12.60 ระบุว่า บอกรักกันเป็นบางครั้ง 1-3 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 11.88 ระบุว่า บอกรักกันทุกวัน และร้อยละ 4.97 ระบุว่า บอกรักกันเกือบทุกวัน 4-6 วัน/สัปดาห์

           ด้านความกล้าในการที่จะบอกรักคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 หากมีโอกาสได้อยู่ต่อหน้าหรือพูดคุยผ่านสื่อต่างๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.34 ระบุว่า กล้าบอกรัก เพราะมีความรักสนิทสนมกับคุณแม่และบอกรักกันเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องน่าอาย เป็นสิ่งที่ดี แม่เป็นผู้ให้กำเนิด เป็นผู้มีพระคุณกับเรา ควรแสดงออกให้ท่านได้ทราบ และไม่จำเป็นต้องเป็นวันแม่เสมอไป

           ขณะที่บางส่วนระบุว่า ไม่เคยบอกรักคุณแม่มาก่อน คุณแม่อายุมากแล้ว ครั้งนี้จะบอกรักให้ได้ รองลงมาร้อยละ 16.29 ระบุว่า ไม่กล้าบอกรัก เพราะรู้สึกเขินหรืออาย แต่จะใช้การกระทำในการแสดงออก หรือการดูแลเอาใจใส่แทนมากกว่าคำพูด เช่น ซื้อของไปฝาก พาไปทานข้าว ดูแลค่าเลี้ยงดูหรือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ขณะที่บางส่วนระบุว่า คุณแม่อายุมากแล้ว หรือไม่ได้มีความสนิทกับคุณแม่ คุณยายเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่เกิด และร้อยละ 1.37 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสิ่งที่ รัฐบาล องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ ควรสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.40 ระบุว่า เน้นการแสดงออกความรักด้วยการสนทนา การพูดคุยกันแบบเจอหน้ากัน มากกว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ร้อยละ 26.14 ระบุว่า รณรงค์ให้สมาชิกในครอบครัวแสดงออกถึงความรักในรูปแบบต่างๆ และไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญเท่านั้น

            นอกจากนี้ ร้อยละ 17.92 ระบุว่า จัดกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เช่น กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ร้อยละ 16.10 ระบุว่า ผลิตสื่อ เช่น ละครสั้น คลิปวิดีโอ โฆษณา ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความรัก ความเอาใจใส่ในครอบครัวผ่านสื่อต่างๆ ร้อยละ 8.99 ระบุว่าสนับสนุน หรือมอบรางวัล ครอบครัวที่เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องของความรักของสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 0.91 อื่น ๆ ได้แก่ ภายในครอบครัวควรแสดงความรักต่อกันโดยไม่ต้องพึ่งรัฐบาล อยู่ที่จิตสำนึกแต่ละคนที่จะแสดงออก และเน้นบอกรักผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และร้อยละ 1.54 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics