ปลัดท่องเที่ยวฯ ลุยจัดระเบียบสตรีทฟู้ด-คืนเสน่ห์เมืองกรุง

แบ่งปัน

            ปลัดท่องเที่ยวฯ เผยเร่งจัดระเบียบสตรีท ฟู้ด เพื่อความสะอาด ปลอดภัย คืนเสน่ห์ให้กับกรุงเทพมหานคร

            นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ เร่งจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง (สตรีท ฟู้ด) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย โดยได้ดำเนินการบนพื้นฐานแห่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของทุกคน แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และบรรยากาศที่เป็นเสน่ห์ของย่านชุมชน และร้านอาหารริมทางไว้ เพื่อคืนเสน่ห์ให้กับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่ น่ากิน อย่างยั่งยืน

          ทั้งนี้ หลังจากมีการเผยแพร่บทความของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเกี่ยวกับผลกระทบจากการจัดระเบียบอาหารริมทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ทางแทรเวลเลอร์ดอทคอม ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมอาหารริมทาง ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ ซึ่งขณะนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ มีมาตรการในระยะเร่งด่วน คือ หารือกับกรุงเทพฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจกับประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถึงแนวนโยบายของการจัดระเบียบของกรุงเทพฯ ดังกล่าว

          นายพงษ์ภาณุ กล่าวอีกว่า ในส่วนมาตรการในระยะยาวจะได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมาคมผู้ประกอบการในพื้นที่ และภาคเอกชน เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมสตรีท ฟู้ด อย่างบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชัดเจน ทั้งขอบเขตนิยาม การกำหนดขอบเขตพื้นที่ กิจกรรมและระเบียบวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่กระทบสิทธิพื้นฐานของบุคคลอื่น เน้นอาหารที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ความสะอาด ถูกสุขอนามัย และความปลอดภัยของทุกคน

           “กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ยังคงเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวด้านอาหารริมทาง เพราะเป็นวัฒนธรรมการทานอาหารของไทย ซึ่งเป็นเสน่ห์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนไทยที่เป็นรายย่อยและเป็นเจ้าของกิจการ โดยภาครัฐสามารถควบคุมการบริการอาหารริมทางที่มีคุณภาพได้ เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากการได้รับประสบการณ์ที่ดีกับอาหารริมทางของไทย” นายพงษ์ภาณุ กล่าว

 
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics