สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ดังนี้

แบ่งปัน

 

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง ในการพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจตรีนายแพทย์วัชรี อุทัยเฉลิม ซึ่งถึงแก่อนิจกรรมเนื่องจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 สิริอายุ 86 ปี

             พลตำรวจตรี นายแพทย์ วัชรี อุทัยเฉลิม เกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2473 เป็นบุตรของนายชอบ และนางอุดมลักษณ์ อุทัยเฉลิม สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนอินทรศึกษา และเข้าศึกษาต่อด้านการแพทย์จนสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช เริ่มต้นชีวิตทำงานด้วยการเข้ารับราชการเป็นนายแพทย์ประจำโรงพยาบาล กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย และได้ปรับเลื่อนตำแหน่งเรื่อยมาตามลำดับ อาทิ หัวหน้าแผนกอายุรกรรม, ผู้บังคับการ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ, นายตำรวจราชสำนัก และผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจ ซึ่งพลตำรวจตรี นายแพทย์ วัชรี ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาโรงพยาบาลตำรวจ และงานอายุรกรรมให้เกิดความก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาการและด้านการบริหาร จนทำให้โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่นิยมและมีผู้มารับบริการอย่างแพร่หลาย นอกจากหน้าที่ในฐานะแพทย์ด้านอายุรกรรมแล้ว ยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร เขต 6 และจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังทำให้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์ช้างเผือก และประถมาภรณ์มงกุฎไทย ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนาง สมรักษ์ อุทัยเฉลิม มีบุตร-ธิดา รวม 4 คน

            เวลา 18.05 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลงแทนพระองค์ ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับบูชาพระรัตนตรัยในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ตามสถานที่และพระอารามในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด อาทิ พระที่นั่งอัมพรสถาน, พระที่นั่งพุทไธสวรรย์, วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก, วัดพระธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และวัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา

           จากนั้น เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิกรม ชยางกูร ณ อยุธยา นาคหลวง ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบทในพรรษานี้ เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

            นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเทียนพรรษา เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัฏนารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics