กระทรวงแรงงานไทยผงาดบนเวทีโลก ลงสัตยาบรรณสร้างความเสมอภาคด้านแรงงาน

แบ่งปัน

 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างของไทย ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ    พร้อมตรวจเยี่ยม และติดตามผล ด้านการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ที่บริษัท Aberdeen Asset Management และที่บริษัท Amundi Asset Management   ในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มาเป็นแนวทางสำหรับการปฏิรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานบริหารการลงทุน

 

เมื่อเร็วๆนี้   พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้แทนจากฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายลูกจ้างของไทย ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยที่ 106 ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 169 ประเทศ ในเดือนมิถุนายน

 

โดยในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกคณะประศาสน์การ ซึ่งจากการลงคะแนนเพื่อเลือกผู้แทนเป็นคณะกรรมการบริหารสูงสุดของ ILO ในตำแหน่งสมาชิกประจำ (Regular Member) สำหรับวาระปี 2560 – 2563 ปรากฏว่าประเทศไทยได้รับความไว้วางใจจากการทำงานที่ผ่านมา จึงได้รับเสียงสนับสนุนจำนวน 230 เสียง จากผู้แทนฝ่ายรัฐบาลที่เข้าร่วมลงคะแนน 251 เสียง ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับ ประเทศที่ได้รับเลือกตั้ง รองลงมา คือ เกาหลีใต้ (229 เสียง) บาห์เรนและอิหร่าน (223 เสียง) คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดนโยบายและบริหารองค์การแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังจะมีบทบาทนำในอนุภูมิภาคอาเซียน ในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนในกรอบเวทีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่การประชุมคณะประศาสน์การ สมัยที่ 330 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

 

และเมื่อวันที่ 13 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าพบ Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส เพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 111 ในครั้งนี้เป็นการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศโดยการให้พันธะสัญญาต่อประชาคมระหว่างประเทศที่จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมโอกาสอันเท่าเทียมกันด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในมิติต่างๆ ของการจ้างงานให้หมดไป อันเป็นหนทางไปสู่การบรรลุวาระงานที่มีคุณค่าและวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ อนุสัญญาฉบับที่ 111 กำหนดให้มีนโยบายและมาตรการระดับชาติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติและส่งเสริมโอกาสความเสมอภาคในการจ้างงานและการประกอบอาชีพ โดยมีสาระสำคัญ มุ่งเน้นการขจัดการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สถานะทางสังคม สำหรับความหมายของการจ้างงานและการประกอบอาชีพตามอนุสัญญานี้จะครอบคลุมถึงการเข้าถึงการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงาน การจ้างงานและการประกอบอาชีพบางประเภท รวมทั้งเงื่อนไขและสภาพการจ้าง

 

พร้อมถ้อยแถลงในวาระการประชุมเพื่ออภิปรายรายงานของผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เรื่อง “การทำงานในภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง : ข้อริเริ่มสีเขียว” ณ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

โดยปีนี้ ILO ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนวาระงานสีเขียว (Green Job) ควบคู่กับการบรรลุเป้าหมายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ประเทศไทยได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง (ของในหลวงรัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม โดยกว่า 7 ทศวรรษ  ที่หลักการนี้ได้พิสูจน์ให้เราเห็นว่า เป็นเงื่อนไข ที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การสร้างงานที่มีคุณค่าให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการทำลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนถึงความยั่งยืนระยะยาว มากกว่าการแสวงหาประโยชน์โดยไม่รับผิดชอบในระยะสั้น เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

หลังจากนั้นได้นำคณะ    ตรวจติดตามผลการลงทุนของกองทุนประกันสังคมที่บริษัท Aberdeen Asset Management และ บริษัท Amundi Asset Management ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในด้านการลงทุนของสหราชอาณาจักรและยุโรป    พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนของกองทุนประกันสังคม ที่บริษัท Aberdeen Asset Management และที่บริษัท Amundi Asset Managementณ นครลอนดอน สหราชอาณาจักร

 

โดย ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารบริษัท Aberdeen Asset Management และบริษัท Amundi Asset Management พร้อมรับฟังการบรรยาย และนำเสนอเรื่องแนวโน้มของโลกสำหรับการออมเพื่อวัยเกษียณ ผลกระทบของการแยกออกจาก    สหภาพอาณาจักร (Brexit) ต่อเศรษฐกิจ สังคม ตลาดการลงทุนและการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้กองทุนประกันสังคม และในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมห้องค้าตราสารและระบบการลงทุนอีกด้วย

 

สำหรับการเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผล ด้านการลงทุนของกองทุนประกันสังคม ที่บริษัท Aberdeen Asset Management และที่บริษัท Amundi Asset Management   จะได้นำแนวทางที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนมุมมองการลงทุนของกองทุนประกันสังคมกับหน่วยงานด้านการลงทุนในสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ มาเป็นแนวทางสำหรับการปฏิรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงานบริหารการลงทุน

 

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการปฏิรูปแรงงานสู่การขับเคลื่อน   ของสำนักงานประกันสังคม รวมถึงเป็นแนวทางการนำเงินไปลงทุนในโครงการที่พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน   อันจะทำให้กองทุนมีเสถียรภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และรัฐบาล        รวมทั้งเพิ่มการกระจายรายได้ไปสู่ประชาชน อันจะส่งผลประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมต่อไป

 

ขอขอบคุณ ฐานเศรษฐกิจ

goo.gl/w2wyCJ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics