ประกาศราชกิจจาฯ! คกก.วินิจฉัยภาษี ชี้ ขยายเวลาออกหมายเรียกไล่บี้เก็บภาษี ไม่ได้

แบ่งปัน

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคำวินิจฉัย คกก.วินิจฉัยภาษีอากร ชี้ ขยายเวลาออกหมายเรียกผู้มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี ไม่ได้ เมื่อพ้นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ…

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 41/2560  เรื่อง การขยายเวลาการออกหมายเรียกตามมาตรา 19  แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยกรมสรรพากรได้ขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากรวินิจฉัยว่า กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้อง แต่ไม่ได้ออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนําบัญชี เอกสารหรือหลักฐานอื่นมาแสดงภายในเวลา 2 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ และไม่มีการอนุมัติโดยอธิบดี ให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ได้ยื่นรายการ ในกรณีปรากฏหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ยื่นรายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร  รมว.คลังใช้อํานาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ในการขยายกําหนดเวลาการออกหมายเรียก เมื่อพ้นกําหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นรายการไว้ได้หรือไม่

ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากําหนดเวลาในการออกหมายเรียกของเจ้าพนักงานประเมิน และการอนุมัติให้ขยายเวลาการออกหมายเรียกของอธิบดี ในกรณีที่มีการยื่นรายการ ตามแบบไว้เป็นการเฉพาะแล้ว จึงไม่อาจนําบทบัญญัติมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร เกี่ยวกับการขยายหรือเลื่อนกําหนดเวลาต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นบททั่วไปมาใช้บังคับ แก่กําหนดเวลาการออกหมายเรียกและการขยายเวลาการออกหมายเรียก

ไทยรัฐออนไลน์ 20 มี.ค. 2560
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 2432 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics