พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ จังหวัดสุรินทร์

แบ่งปัน

 541 

            พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังอ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโรงสีข้าว ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลเทนมีย์ ถวายเครื่องสีข้าว สำหรับใช้ในโครงการฯ มีกำลังการผลิต 18 ตันข้าวเปลือกต่อวัน สามารถตั้งระดับเพื่อสีข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง, ข้าวซ้อมมือ และข้าวขัดขาว ได้ตามต้องการ สำหรับข้าวขัดขาว เมื่อผ่านเครื่องคัดขนาดข้าวจะแยกประเภทข้าวได้ 4 ประเภท ได้แก่ ข้าวเต็มเมล็ด, ข้าวหักครึ่งเมล็ด, ข้าวหัก 3 ท่อน และปลายข้าว ส่วนลำอ่อน ลำหยาบ และแกลบ นำไปทำเป็นอาหารสัตว์ อาหารปลา และทำปุ๋ยหมัก โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ จะเปิดให้เกษตรกรนำข้าวเปลือกมาสีข้าวในโรงสีข้าวได้ ซึ่งเกษตรกรจะได้ข้าวสาร ส่วนรำข้าวปลายข้าว และแกลบ จะใช้ในกิจกรรมของโครงการฯ ต่อไป

542

             จากนั้น ทอดพระเนตรการทำอาหารสัตว์อัดเม็ด ซึ่งสำนักพระราชวังจัดซื้อตามพระดำริฯ มีกำลังการผลิต 1 ชั่วโมงต่อ 100 กิโลกรัม ปัจจุบัน ทำอาหารปลามีส่วนผสม ปลายข้าว รำหยาบ รำอ่อน ที่เป็นวัตถุดิบจากโครงการฯ ส่วนกากปลาป่นและกากถั่วเหลือง จัดซื้อมาจากตลาด ในอนาคตจะเปลี่ยนจากกากถั่วเหลืองเป็นกระถินซึ่งปลูกภายในโครงการฯ จากนั้น จะนำส่วนผสมทั้งหมด ผ่านเครื่องปั่นละเอียด เครื่องผสม เครื่องอัดเม็ด และเครื่องอบแห้ง โดยอาหารเม็ดที่ได้นอกจากจะใช้ในโครงการฯ แล้ว ยังจะส่งไปยังพระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี, ตำหนักทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา และตำหนักพิมานมาศ จังหวัดชลบุรี

543

             ทั้งนี้ โครงการพิเศษจังหวัดสุรินทร์ กรมชลประทานได้ถวายพื้นที่จำนวน 376 ไร่ ซึ่งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มีพระดำริให้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และผลิตผลผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ร่วมเป็นสมาชิกดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดี โดยในปี 2560 มีแผนการดำเนินงาน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างโรงสีข้าว โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชผัก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โครงการก่อสร้างอาคารเก็บผลผลิต และโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics