“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

แบ่งปัน

9667

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 ซึ่งปีนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ด้วยทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย อาทิ ทรงก่อตั้งมูลนิธิ Miracle of Life, มูลนิธิคุณพุ่ม เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ, ทรงเป็นประธานโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน, โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” และทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพเด็กและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตามพระปณิธาน “เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติด” ในการนี้ พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รวม 4,077 คน

9669

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นคนดีและมีคุณธรรมสนองตอบต่อการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นกลุ่มชาติพันธุ์ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

9668

              ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งยังจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีผลงานด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ตลอดจนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics