พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ

แบ่งปัน

 9671

             พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังโรงเรียนราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชินยานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณที่พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อปี 2447 และได้พระราชทานโครงการศึกษาไว้ คือ ให้ความรู้ทางช่างฝีมือ ขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมศีลธรรม จรรยา และมารยาท ปัจจุบัน เปิดการเรียนการสอนเป็นปีที่ 113 มีนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 2,894 คน

9672

9670

             โอกาสนี้ ประทานเข็มราชินีมูลนิธิสมนาคุณแก่ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ครูที่ปฏิบัติงาน ครบ 30 ปี และครูที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 29 ราย ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศชาติและนานาชาติ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ จึงได้ประกาศเฉลิมพระนามาภิไธยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในฐานะทรงมีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี การศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เมื่อปี 2557
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics