สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

แบ่งปัน

 9638

             สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฮงเค็ลไทย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งวันนี้ มีฝนตกสภาพอากาศปิด แต่ยังคงทรงงานตามกำหนดการ โรงเรียนแห่งนี้ เปิดสอนตั้งแต่ปี 2526 ในระดับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เดิมถนนเข้าออกโรงเรียนยากลำบาก ไม่มีไฟฟ้าใช้มีห้องเรียนเพียง 3 ห้อง ที่ผ่านมามีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปช่วยพัฒนา สร้างอาคารเรียนที่ได้มาตรฐาน และสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประกอบกับมีครูใหญ่ ที่เคยเป็นศิษย์เก่าและเป็นครูครุทายาท ประจำอยู่นานกว่า 3 ปี ทำให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง ปัญหาที่พบ คือ นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่มีสัญชาติ เป็นชาวกะเหรี่ยง และอีกส่วนเป็นชาวทวายจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มาเรียนร่วม โรงเรียนจึงเร่งพัฒนาการอ่านและเขียนภาษาไทยให้ดีขึ้น สอนให้เด็กสะกดคำ ฝึกอ่านบัตรคำ และเขียนตามคำบอก นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุมชนและโรงเรียน ทางกรมชลประทานได้วางแนวทางไว้คือ จะปรับปรุงแนวท่อส่งน้ำ สร้างถังกักเก็บน้ำ พร้อมระบบส่งน้ำให้มีเพียงพอและทั่วถึง  กิจกรรมเด่นที่โรงเรียนเริ่มดำเนินการ คือ การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สเตมศึกษา (STEM) นักเรียนได้ฝึกทำรถแข่งจากไม้ไอศกรีมระบายสีแต่งรถสวยงาม ประลองความเร็วด้วยการใช้หนังยางเป็นตัวดีดขับเคลื่อน ทำให้เด็กได้ฝึกคิดฝึกทดลองและเกิดความสนุกสนานระหว่างเรียน  ส่วนผลผลิตทางการเกษตร มีพอประกอบอาหารกลางวันจัดซื้อไข่ไก่เพิ่มบางส่วน และให้นักเรียนได้ดื่มนมเสริมเพิ่มโปรตีน

              เวลา 11.33 น. เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง บ้านพุหว้า ตำบลวังกระแจะ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนได้สานต่อและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบันประสบผลสำเร็จดี โดยเฉพาะโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ที่สามารถพัฒนาพื้นที่แปลงเกษตรให้เป็น 1 ใน 5 โรงเรียน ตชด. จากทั่วประเทศ ที่สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ชุมชนได้ผลดีเยี่ยม มีโรงเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านและโรงเรียนใกล้เคียงเข้าไปศึกษาดูงานตลอดทั้งปี ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนี้เพราะครูและนักเรียนช่วยกันคิด ช่วยกันลงมือทำ ตามแนวพระราชดำริ ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่ดี รู้จักแก้ปัญหาปรับพื้นที่แปลงเกษตรเชิงเขาให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำอิฐบล๊อกมาล้อมเป็นแปลงปลูกผัก ลดปัญหาขาดแคลนน้ำและกันดินสไลด์  ที่สำคัญ คือ รู้จักวางแผนการเพาะปลูกทำให้มีพืชผักเหลือพอบริโภคตลอดทั้งปีผลสำเร็จที่เห็นได้เด่นชัดอีกกิจกรรม คือ สหกรณ์โรงเรียน นักเรียนได้ฝึกทักษะการจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ฝึกทำบัญชีโรงเรียน และฝึกจดบันทึกการประชุมอยู่เสมอ ทำให้ปีการศึกษาที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

9637

              เวลา 15.04 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสหธนาคาร ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี ซึ่งเปิดสอนชั้นเด็กเล็กและประถมศึกษามาตั้งแต่ปี 2500 เมื่อแรกตั้งมีนักเรียน 58 คน เป็นเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ไม่สามารถเดินทางเข้าไปเรียนในตัวเมืองได้ ปัจจุบันการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนสะดวกขึ้น มีถนนลาดยางตัดผ่าน บุตรหลานของราษฎรในพื้นที่และหมู่บ้านใกล้เคียงยังคงเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ เพราะสะดวกและใกล้บ้าน ปัจจุบัน มีนักเรียน 228 คน โรงเรียนยังดูแลรักษาต้นโพธิ์ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายอาคารเรียนพระราชทานปัจจุบันมีอายุ 47 ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน กิจกรรมเด่นที่โรงเรียนเริ่มดำเนินการเมื่อปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ สอนให้เด็กเรียนรู้ขั้นตอนการทำนา มีผู้ปกครองและปราชญ์ชาวบ้านช่วยสอนตั้งแต่การดำนา ดูแลแปลงนา และเก็บเกี่ยวผลผลิต พื้นที่ทำนา10 ไร่ ได้ผลผลิต 50 ถัง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการสีข้าวเพื่อผลิตเป็นข้าวสารไว้บริโภคในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน หลังฤดูทำนาเด็ก ๆ ได้เรียนรู้การปรับปรุงบำรุงดิน เตรียมดิน ปลูกปอเทือง ถั่ว และพืชผักต่าง ๆ เป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานที่เด็ก ๆ ได้ลงมือทำเองทุกกระบวนการ ความรู้ที่ได้สามารถสานต่อไปใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่แล้ว

9639

              เวลา 17.00 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมิตรมวลชน 2 บ้านตีนตก ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งตั้งอยู่เหนือเขื่อนศรีนครินทร์ สภาพพื้นที่ทุรกันดาร มีเทือกเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ การเดินทางเข้าถึงยากลำบากที่สุดสำหรับวันนี้ แต่พบว่าคนในชุมชนมีความเข้มแข็งมาก รักและสามัคคีกัน ประกอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงอาคารพระราชทานหลังเก่าที่ทรุดโทรมให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม, มอบอุปกรณ์การเรียน, ข้าวสาร อาหารแห้ง, เสื้อผ้าและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เด็กนักเรียน และนักเรียนบ้านไกลได้มีใช้ และมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีความมุ่งมั่นตั้งพระราชหฤทัยในการทรงงาน การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในแต่ละครั้ง จะทรงเลือกพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยพระองค์เอง การทรงงานในครั้งนี้ก็เช่นกัน แม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวย ทำให้การเข้าพื้นที่แต่ละโรงเรียนต้องล่าช้าออกไปบ้าง แต่จะทรงงานจนครบทุกที่หมาย เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีขวัญและกำลังใจในการทำงานร่วมกันสานต่อพระราชปณิธานให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics