สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปี 2559

แบ่งปัน

   9594

9593

             พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2557-2558 โอกาสนี้ พระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 7 คน และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 3,931 คน

9592

            มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2464 ที่จังหวัดพิษณุโลก ได้พัฒนาการศึกษาเพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเป็นสำคัญ ทั้งการผลิตบัณฑิตการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ตามแนวพระราชดำริฯ มาบูรณาการในด้านการวิจัย และพัฒนาแก้ไขปัญหาท้องถิ่น สร้างองค์ความรู้ เน้นหลักสูตรผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ที่สามารถรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

9591

           ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดการศึกษาตามปรัชญาของอุดมศึกษาเพื่อท้องถิ่น ในรูปแบบ “พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม” ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายบูรณาการทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม แก้ปัญหา และชี้นำให้กับท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics