หนังสือ “การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช ๒๕๒๑”

แบ่งปัน

 2708

2707

             หนังสือ “การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช ๒๕๒๑” สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๔ รอบ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๓

2709

2710

              การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พุทธศักราช ๒๕๒๑ เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งวาระหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลในพระศาสนาอย่างสูงสุด และสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมราชบุรพการีตามจารีตนิยม ควรค่าแก่การจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ด้วยการรวบรวมข้อมูลเชิงบันทึกจดหมายเหตุชาวบ้าน ได้แก่ ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ฉบับต่าง ๆ ที่ปรากฏในหอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมทั้งหมายกำหนดการพระราชพิธีของหลวง นำมาแยกหมวดหมู่ตามลำดับเหตุการณ์ แล้วใช้วิธีถ่ายภาพเอกสารต่าง ๆ เพื่อคงอักขรวิธีตามต้นฉบับเดิม

2712

2711

               ผู้ที่สนใจอ่านหนังสือฉบับจริง สามารถขอรับบริการได้ที่ ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ ทั้งที่ศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวังและศาลายา
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics