ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แบ่งปัน


cats

 

           ภาพยนตร์ชุด King of inventing จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา โดยสื่อสารถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ผู้ทรงเป็นนักคิด ทรงคิดค้นนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเอาชนะการเปลี่ยนแปลงของโลกและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมไทย เช่น โครงการฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา พลังงานทดแทน(ไบโอดีเซล) ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้น้อมนำเอาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน­มาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยด้วย­เช่นกัน
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics