“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” พระราชทานเพลิงศพ “พระเทพกิตติมุนี อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม และเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี”

แบ่งปัน

806

               วานนี้ (21 พ.ค.58)พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังเมรุชั่วคราว สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในการพระราชทานเพลิงศพ พระเทพกิตติมุนี ซึ่งมรณภาพด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 สิริอายุ 86 ปี พรรษา 66

807

                พระเทพกิตติมุนี เดิมชื่อ สมเกียรติ นามเกษ เป็นบุตรของนายหนาและนางเพ็ง นามเกษ เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2470 เมื่ออายุ 14 ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดกระโสบ จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาด้านธรรมที่กรุงเทพจวบจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ที่วัดพิชยญาติการาม ระหว่างนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกและเปรียญธรรม 6 ประโยค ทั้งยังศึกษาเพิ่มด้านอักษรขอม อักษรธรรมและอักษรลาว จนมีความชำนาญพิเศษ ต่อมาได้ย้ายไปจำพรรษาที่วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้พัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นทั้งที่ประกอบศาสนกิจสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานศึกษาของพระสงฆ์ สามเณร และนักเรียนทุกระดับชั้นโดยจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ด้านงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ได้จัดแสดงธรรมเทศนาและจัดอบรมศีลธรรมจนเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปและได้ดำรงตำแหน่งสำคัญด้านการปกครอง อาทิ เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งยังได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่พระเทพกิตติมุนี
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 14071 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics