“สมเด็จพระเทพฯ” ทรงร่วมงานวันครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แบ่งปัน

00

        วันนี้(26มี.ค.2557) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราขกุมารี ทรงร่วมงานวันครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        เวลา 06.54 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ทรงวางพานพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เสร็จแล้ว ทรงบาตรพระสงฆ์ 108 รูป ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบันเนื่องในงานวันครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      เวลา 08.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนบุคลากร นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูล-เกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2557
              
      จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย, สมทบทุนการก่อสร้างอาคารโรงเรียนพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้,สมทบกองทุนจุฬาลงกรณ์บรมราชสมภพ รวมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องฟอกอากาศ ซึ่งเป็นนวัตกรรมของวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ในการทำแผงกรองอากาศ

       เวลา 08.52 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะรัฐศาสตร์ทรงเปิด “อาคารเกษม อุทยานิน รัฐศาสตร์ 60 ปี” ซึ่งก่อสร้างเพื่อทดแทนอาคารหลังเก่า และรองรับการขยายโอกาสทางการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ระดับนานาชาติโดยเป็นอาคารเรียนและสำนักงาน สูง 13 ชั้น ประกอบด้วย พื้นที่ทำกิจกรรมนิสิต,สำนักงาน, ห้องสมุด, ห้องเรียน, ห้องสัมมนา, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องเรียนอิเล็คทรอนิกส์, ห้องทำงานโครงการวิจัย, ศูนย์ออกกำลังกาย, และห้องเรียนรวม

        จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะทันตแพทยศาสตร์ ทรงเปิด”อาคารทันตแพทยศาสตร์เฉลิมนวมราช 80″ ซึ่งเป็นอาคารเรียนของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต และระดับหลังปริญญา สูง 12 ชั้น รวมทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา สามารถรองรับและครอบคลุมกิจกรรมการเรียนทุกรูปแบบ เน้นการเรียนการสอนโดยผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีบรรยายและกิจกรรมการเรียนรูปแบบอื่น ภายในมีห้องเรียน, ห้องสมุด, ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง, ศูนย์การเรียนรู้ต่อเนื่อง, ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องทำงานนิสิต รวมทั้งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ และศูนย์ทันตนวัตกรรมในพระราชูปถัมภ์
              
        ในการนี้ ทรงวางศิลาฤกษ์ “อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตแพทยศาสตร์” ซึ่งจะก่อสร้างเป็นอาคาร 19 ชั้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการและวิจัยอย่างครบวงจร สำหรับนิสิตปริญญาบัณฑิต และบัณฑิต โดยเป็นอาคารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติการและคลินิกของนิสิต มีห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง  นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2559

        ต่อมา เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทย ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงระนาดเอก ร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน ในเพลง หน้าพาทย์โคมเวียน และทรงดนตรีร่วมกับวงสายใยจามจุรี ซึ่งเป็นการร่วมของนิสิตเก่าและบุคลากรมหาวิทยาลัย ในบทเพลงชุด “ไผ่รวกกับทานตะวันผู้ยโส” เพลงที่พระราชนิพนธ์ขึ้นพร้อมกับระบำพระราชทาน จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ในบทเพลงต่าง ๆ

       เวลา 13.44 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด”พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศิลปกรรมศาสตร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมฉลองในวาระแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยครบรอบ 100 ปี ในปี 2560  รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอในลักษณะ Modern Museum โดยเป็นอาคารกระจก 4 ชั้น ประกอบด้วย ส่วนจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน, ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย, ห้องอุทยานจามจุรี จัดแสดงลักษณะและพัฒนาการทางกายภาพของมหาวิทยาลัยฯ, ห้องนิทรรศการ 100 เรื่องจามจุรี 100 ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดแสดงพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน, และบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง

       จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารจามจุรี 9 ทรงเจิมแผ่นป้ายชื่อ “จัตุรัสดนตรี จามจุรี 9” ซึ่งเป็นที่ตั้งของชมรมดนตรีไทย ชมรมดนตรีสากลชมรมนักร้องประสานเสียง และวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับการเรียน การสอน และการฝึกซ้อม เพื่อให้นิสิตได้พัฒนาทักษะอย่างเต็มที่ สามารถสร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัย ในการนี้ ทอดพระเนตรการแสดงประสานเสียงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในบทเพลงดุจบิดามารดร, การแสดงดนตรีวงซียูแบนด์ เพลง พระมิ่งขวัญจุฬาฯและการบรรเลงดนตรีไทย เพลงเขมรปี่แก้วสักวา
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 12570 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics