“พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ” ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว จ.กาญจบุรี

แบ่งปัน

วันนี้( 13 มิ.ย.2556) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ทุ่งสมอ จังหวัดกาญจบุรี

                       

วานนี้เวลา 11.30 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว ทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรี ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

                      

ศูนย์ 3 วัยฯ แห่งนี้ จัดตั้งเพื่อสนองพระราชปณิธานและพระปณิธานของทั้ง 2 พระองค์ในการขยายผลการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดตั้งเป็นศูนย์ที่ 41 เดิมเป็นอาคารหอฉัน ของวัดทุ่งสมอ สร้างขึ้นเมื่อปี 2538 ต่อมาได้มีการจัดสร้างอาคารหลังใหม่ คณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ 3 วัยฯ เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมในการดำเนินงานฯ เนื่องจากเป็นศูนย์กลางของชุมชน มีวัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานศึกษาอยู่ในบริเวณเดียวกัน มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอยู่ในบริเวณใกล้เคียง เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 โดยดำเนินการจัดกิจกรรมตาม 5 แนวคิดพระราชทาน มีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ และกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน มีสมาชิกทั้งวัยเด็ก วัยผู้ใหญ่และวัยผู้สูงอายุ รวม 624 คน

หลังจาก ประทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ 3 วัยฯ แล้วได้เสด็จไปยังอาคารศูนย์ 3 วัยฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ อุ่นไอรักแห่งครอบครัว เป็นกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพพ่อแม่ให้มีความพร้อมด้านความรู้ เจตคติ และทักษะในการเลี้ยงลูก เริ่มตั้งแต่การตั้งครรภ์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง, กิจกรรมบ้านการ์ตูนหรรษา พาเพลิน เพื่อเสริมสร้างจินตนาการ และฝึกทักษะด้านภาษา, กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้สด ทำบายศรี และร้อยมาลัย, มุมไอทีนักวิจัยน้อย และประเพณีอันล้ำค่าร่อยพรรษาบ้านทุ่งสมอ

จากนั้น ทอดพระเนตรการแสดงกลุ่มอาชีพของศูนย์ 3 วัยฯ อาทิกลุ่มเพลงเหย่ยและดนตรีไทย เป็นกิจกรรมของกลุ่มคนทั้ง 3 วัย แสดงศิลปะพื้นบ้านรำเหย่ย มีเนื้อหาคำกลอนเกี่ยวกับประวัติบ้านทุ่งสมอ โดยใช้กลองยาวเป็นเครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการแสดง, กิจกรรมกลุ่มลายปูนปั้น, กลุ่มเจียระไนนิล เป็นต้นไม้อัญมณีมงคล, กลุ่มผ้าขาวม้า, กลุ่มจักสานพลาสติก, กลุ่มตีมีด, กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านทุ่งสมอและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสมอสามัคคี

ต่อจากนั้น เสด็จไปยังอุโบสถวัดทุ่งสมอ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระประธาน และทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่เจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ ก่อนจะทรงเยี่ยมกลุ่มแม่บ้านงานครัว และราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics