ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

แบ่งปัน

 12

แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติ

แกนหลักแห่งความมั่นคงของชาติได้แก่ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

ธงไตรรงค์ 2460 ช้าง

ความสำคัญของสถาบันทั้งสามปรากฎอยู่ในธงไตรรงค์ซึ่งเป็นธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงริเริ่มให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๐ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้

พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ความหมายของธงไตรรงค์ไว้ดังนี้

แดง คือ โลหิตเราไซร้ ซึ่งยอมสละได้ เพื่อรักษาชาติศาสนา (แดงหมายถึงสถาบันชาติ)

ขาว คือ บริสุทธิ์ศรีสวัสดิ์ หมายถึงพระไตรรัตน์ และธรรมคุ้มจิตใจ (ขาวหมายถึงสถาบันศาสนา)

น้ำเงิน คือ สีโสภา อันจอมประชา ธ โปรดเป็นส่วนพระองค์ (น้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมหากษํตริย์)

สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่อาจแยกจากกันได้ ตามคำกล่าวที่ว่า “พระมหากษัตริย์คู่ชาติ พุทศาสน์คู่ไทย”

ความหมายของสถาบันพระมหากษัตริย์

กู้เอกราช

ความหมายของ พระมหากษัตริย์ตามรูปศัพท์ หมายถึง นักรบผู้ยิ่งใหญ่ถ้าจะถือตามความหมายที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและความเข้าใจตามธรรมดาแล้วพระมหากษัตริย์ก็คือ พระเจ้าแผ่นดิน ในภาษาสันสกฤตคำว่า กษัตริย หมายถึงผู้ป้องกันหรือนักรบมีคำเรียกพระมหากษัตริย์หลายคำเช่น พระราชา หรือราชัน หมายถึง ผู้ชุบน้อมจิตใจของผู้อื่นไว้ด้วยธรรม จักรพรรดิ หมายถึง ผู้ปกครองที่ปวงชนพึงใจและเป็นผู้มีคุณธรรมสูง และใกล้เคียงกับคำว่า ธรรมราชา หมายถึง ผู้รักษาและปฏิบัติธรรมทั้งเป็นต้นเหตุแห่งความยุติธรรมทั้งปวง คำว่าพระเจ้าอยู่หัว หมายถึง พระผู้เป็นผู้นำ หรือประมุขของประเทศ และคำว่า พระเจ้าแผ่นดินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดิน

ไม่ว่าจะเลือกใช้คำใด คำว่า ราชา” “กษัตริย์” “จักรพรรดิโดยความหมายแล้วน่าจะใช้เหมือนๆกัน อย่างไรก็ดีในสังคมไทยเรียกพระมหากษัตริย์ว่า ในหลวง” “พ่อหลวง”“พ่อของแผ่นดินความหมายก็คือเป็นผู้ปกครองที่เปรียบเหมือนพ่ออยู่เหนือเกล้าเหนือชีวิตซึ่งชนชาวไทยมีความจงรักภักดีชั่วกาลนาน

ในหลวง พัฒนา ความเป็นธรรม

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คนไทยเราอยู่และคุ้นเคยกับสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก พระมหากษัตริย์ ไทยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุข สถาบันพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงสถาบันสูงสุด โดยทรงเป็นพระประมุขของชาติ ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐ และทรงเป็นที่เคารพรักเทิดทูนอย่างสูงยิ่งของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ

แนวคิดสถาบันพระมหากษัตริย์

เสด็จขึ้นครองราชย์

พระมหากษัตริย์แต่เดิมมีแนวคิดสองประการคือ ถือว่าพระมหากษัตริย์คือ หัวหน้าครอบครัวใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดกับหมู่คณะและประการที่ สองคือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของรัฐในทางการเมืองหรือเป็นผู้มีอำนาจสูงสุด โดยเฉพาะในยุโรปมีความเชื่อในเรื่องลัทธิเทวสิทธิ์ (Divine right of King) และถือว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยและมีอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ รวมทั้งมีอำนาจโดยสมบูรณ์(Absolute)

สำหรับประเทศไทยแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์เริ่มปรากฏชัดเจนในยุคกรุงสุโขทัยโดยใช้คำว่า พ่อขุนราษฎรมีความใกล้ชิดกับองค์พระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นเรียกว่าพ่อขุนก็พร้อมที่จะช่วยประชาชน โดยประชาชนที่ร้อนอกร้อนใจก็สั่นกระดิ่งเพื่อร้องขอให้พิจารณาอรรถคดีต่างๆ ได้ ทุกวันพระก็ชักชวนข้าราชบริพารและหมู่เหล่าปวงชนพร้อมใจกันฟังเทศน์รับพร ประชาชนใกล้ชิดผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ดังนั้นพ่อขุนหรือพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนั้นจึงเรียกว่า อเนกชนนิกรสโมสรสมมติหมาย ถึงพระมหากษัตริย์ที่ประชาชนและเหล่าอำมาตย์เลือกพระองค์ขึ้นปกครองประเทศ อย่างไรก็ดีในช่วงการเปลี่ยนแผ่นดินและศูนย์กลางความเจริญย้ายลงมาทางใต้ อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาเริ่มเจริญขึ้นการแพร่ของแนวคิดต่างๆ ที่อยู่รอบๆ อาณาจักรใหม่ทั้งจากชาติตะวันตกที่เข้ามาค้าขายและชนชาติเขมรหรือขอมก็เข้าสู่แนวคิดเรื่องพระมหากษัตริย์ในช่วงนี้แนวคิดเรื่องพระมหากษัตริย์จึงมีการผสมผสาน ดังนั้น พระมหากษัตริย์จึงไม่ใช่คนธรรมดาอย่างพ่อขุนแต่เป็นบุคคลที่เป็นคนสร้างชาติ รวมแผ่นดิน แนวคิดทั้งฝรั่ง และเขมรจึงทำให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจใจการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์ และขณะเดียวกันพระมหากษัตริย์ทรงใช้หลักการปกครองโดยมีหลักศาสนากำกับเพราะพระมหากษัตริย์มีนิติราชประเพณี ทศพิธราชธรรม และทรงมีพระมโนธรรมกำกับนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ไทยยังทรงอยู่คู่กับราษฎรไทยเสมอมา

ปัจจุบันรัฐธรรมนูญเกือบจะทุกฉบับรับรองฐานะของพระมหากษัตริย์ว่า “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกมิได้ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยองค์พระมหากษัตริย์ ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ และจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องในทางใด ๆ มิได้” ฐานะของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยก็คือ ทรงเป็นประมุขของประเทศและยังทรงใช้อำนาจอำนาจอธิปไตยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

สงคราม

ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศตลอดมา พระมหากษัตริย์ของไทยได้ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ได้ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่างๆ บางพระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติด้วยความกล้าหาญและเสียสละ อาทิ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บางพระองค์ได้ทรงดำเนินวิเทโศบายที่ชาญฉลาดทำให้ประเทศไทยสามารถรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้จนทุกวันนี้ เช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช

ชาติไทยของเรามีการวิวัฒนาการมาตั้งแต่เริ่มรวมชาติรวมแผ่นเดิน ก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่ อดีต จนมาเป็นประเทศชาติทุกวันนี้ก็เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์ยังเป็นสถาบันที่อยู่ในหัวใจของประชาชน เป็นสถาบันที่เคารพ สักการะเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมของปวงชนชาวไทยทุกๆ คน ผู้ใดหรือใครจะมาล่วงเกินพระราชอำนาจไม่ได้ ในสมัยสุโขทัยสถาบันพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนพ่อของประชาชนฐานะของพระองค์ เป็นพ่อขุน มีความใกล้ชิดประชาชน พอเข้าสมัยกรุงศรีอยุธยาฐานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นสมมุติเทพหรือเป็นเทวดาโดยสมมุติและทรงมีพระราชอำนาจในการปกครองทรง เป็นองค์อธิปัตย์สูงสุดในการปกครองบ้านเมือง ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมะโดยมีทศพิธราชธรรม และธรรมะหลักสำคัญต่างๆ ในการปกครองจนทำให้ไพร่ฟ้าประชาราษฏ์อยู่เย็นเป็นสุข ทรงครองราชย์ป้องเมือง ทำนุบำรุงบ้านเมือง ศาสนา และสังคมมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าประเทศไทยจะมีรูปการปกครองระบอบประชาธิปไตย พระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มิทรงเสื่อมถอย แต่สถาบันพระมหากษัตริย์กลับเป็นที่เคารพสักการะจากประชาชนมากเช่นเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลง
ความเห็น

 • นศท.มณทิช wrote on 9 กุมภาพันธ์, 2010, 9:56

  ข้าพระพุทธเจ้าประทับใจใน “พลัง” ที่เป็นตัวค้ำจุน ที่ตรึง ดวงจิตดวงใจของปวงชนชาวไทยทั้งปวงทั้งเด็ฏและผู้ใหญ่ คนแก่หรือแม้กระทั้งคนที่ใกล้จะตาย พลัง ของท่านทำให้ผมรู้จักคำว่า แบ่งปัน รอยยิ้ม และความสุข บนแผ่นดินไทยอันเป็นที่รักยิ่ง

 • ฉัตรบงกช wrote on 21 เมษายน, 2010, 10:24

  พสกนิกรไทยคือ ครอบครัวใหญ่ในพระทัยของในหลวงเสมอมา

 • เภสัชกรเด่นชัย wrote on 24 เมษายน, 2010, 0:18

  ..ถือเป็นศักดิ์ศรีของเรา..ที่ได้เกิดในแผ่นดินที่มีพระมหากษัตริย์

 • นิติกรน้อย wrote on 29 เมษายน, 2010, 16:47

  ขอให้บุญญาบารมีของพระองค์ช่วยให้ชาวไทยสมานบาทแผลทางการเมือง กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

 • กรรณิดา เกตุสถิต wrote on 28 พฤษภาคม, 2010, 18:35

  ขอให้คนไทยรักกันเหมือนเดิม

 • ทวีรัฐ wrote on 30 พฤษภาคม, 2010, 21:28

  อยากให้คนไทยรักกัน ถ้าเรารักกันสามัคคีกันมีน้ำใจต่อกันประเทศไทยก่อจะไม่เเพ้ชาติใดในโลก
  ถึงผมจะเป็นเด็กเเต่ก็อย่าให้คนไทยรักกันไว้มากๆๆ จากฟร้อง นครปฐม เเล้วสุดท้ายผมรักในหลวง

 • วัชราภรณ์ wrote on 29 มิถุนายน, 2010, 20:33

  ขอบคุณทุกๆพระราชกรณียกิจที่สำคัญๆที่พระองค์ทรงมอบให้แก่ประชาชน

  ขอให้ท่านอยู่คู่สังคมไทยไปนานๆ

 • จิตรภณ wrote on 7 กรกฎาคม, 2010, 18:49

  อยากให้คนไทยรักกันอ่ะเนอะ ประเทศจะได้พัฒนาขึ้น – -

 • จิตรภณ wrote on 7 กรกฎาคม, 2010, 18:50

  คนไทยรักกัน (อยาก)อ่ะ

 • ภุชงค์ wrote on 12 กรกฎาคม, 2010, 19:23

  ผมรักเมืองไทย ผมรักพ่อ ตลอดไปครับ

 • เมสยา ฟักแย้ม wrote on 1 สิงหาคม, 2010, 20:02

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน(เมย์) ป.4/5 โรงเรียนการัญศึกษาคะ….

 • นศท.ณัฐพล ทัศนพิมล wrote on 2 กันยายน, 2010, 10:26

  ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง

 • น.ส.กนกวรรณ หัสพันธ์ wrote on 16 กันยายน, 2010, 19:29

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  (นักเรียนโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก)

 • นิภาพร wrote on 7 ตุลาคม, 2010, 22:06

  การที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ดำรงอยู่ได้คือการที่คนไทยรักกันสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

 • ลลนา wrote on 30 ตุลาคม, 2010, 10:01

  ขอบคุณทุกๆพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำให้พวกเรามีแผ่นดินที่ชื่อว่าสยามและช่วยดูแลพสกนิกรของพระองค์มาตลอด รักพระองค์ รักในหลวง พ่อของแผ่นดินของพวกเราชาวไทย

 • ลาล้า wrote on 9 พฤศจิกายน, 2010, 19:42

  มีความรู้ละเอียดดีมากเลยเจ้าค่ะ ชอบมากมากเลยเจ้าค่ะ ” _”

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:55

  ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:56

  บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:56

  ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:57

  บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:57

  รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:58

  ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:58

  เราคนไทยจงภูมิใจที่มีพ่อหลวงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:59

  เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 9:59

  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 10:00

  เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • ช.พัน.9 wrote on 10 พฤศจิกายน, 2010, 10:01

  สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 • คนดีรักจริง wrote on 1 ธันวาคม, 2010, 20:35

  วันที่ 5 ธันวาคม นี้เป็นวันพ่อแห่งช่าย

 • ปาร์ตี้ wrote on 21 ธันวาคม, 2010, 19:37

  เรารักพระเจ้าอยู่หัว

 • สานิตย์ wrote on 12 มกราคม, 2011, 1:08

  ข้าพเจ้าทราบอย่างยิ่งว่า การปกครองภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีต
  เช่น ถังไถ่จงฮ้องเต้ 

  เป็นการปกครองโดย คุณธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างสูง และสามารถให้บริการสาธารณะ หรือ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างรวดเร็ว การรับฟังความคิดเห็น การฟังความเห็นค้านอย่างรุนแรง ไม่โกรธไม่ลงโทษ ผู้ที่เห็นไม่ตรงไปตนเอง ในการบริหารบ้านเมือง โดยความเห็นนั้นมาจากใจของผู้ภักดี แสดงความเห็นอย่างจริงใจ ความเห็นคนชั่วไม่ฟังอยู่แล้ว 

  สิ่งที่พิสูจน์อย่างดี ว่า กษัตริย์ตั้งแต่อดีตมีความเป็นประชาธิปไตย คือ สุภาษิตโบราณ ว่ากษัตริย์ทำผิดมีโทษเท่าสามัญชน แม้พระราชาไม่จำต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของตนเอง พระดำรัสคือราชโองการ แต่พระองค์ต้องอยู่ภายใต้ศีลธรรม คุณธรรม และกฎแห่งกรรม
  เหนือฟ้ามีฟ้า บนสรรวค์ก็มีเง็กซียนฮ้องเต้

  ประเทศจะเจริญรุ่งเรืองแน่นอนภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทย จะชื่อราชวงศ์ใด ก็ตาม ตั้งแต่แรกเริ่มประเทศไทยก็ยังคงสงบสุข ประชาราษฯ เป็นสุขเสมอมา 

 • ช.พัน.๙ wrote on 28 มิถุนายน, 2011, 6:19

  “ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  ”

 • นศท.พิทยารัตน์ สายโสภา wrote on 9 กรกฎาคม, 2011, 13:31

  ข้าพระพุทธเจ้าล้วนมีความปลื้มปีติโสมนัสเป็นอย่างยื่ง ที่เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทยแห่งนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอขอบพระคุณยิ่ง ในทุกๆพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงทำให้ลูกหลานไทยมีแผ่นดินถิ่นอาศัย ที่ชื่อว่า เมืองสยาม นอกจากนี้ยังดูแล ปกป้องพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญที่ทรงอยู่ในใจของลูกหลานชาวไทยเสมอมา สมดังที่ท่านเป็นพ่อแห่งแผ่นดินของพวกเราชาวไทย

 • นศท.อภิวัฒน์ แก้วแสงใส wrote on 19 กรกฎาคม, 2011, 12:41

  ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง พระเกษมสำราญ ตลอดการเป็นนิตต์

 • นศท.อภิวัฒน์ แก้วแสงใส wrote on 19 กรกฎาคม, 2011, 12:48

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.อภิวัฒน์ แก้วแสงใส wrote on 19 กรกฎาคม, 2011, 12:50

  ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 • ด.ญ. อรพินท์ คูณโคก wrote on 29 กรกฎาคม, 2011, 11:33

  ขอให้พระอาการประชวรของพระองค์หายในเร็ววัน

 • ร.อ.จิธพนธ์ ทวีสุข wrote on 4 สิงหาคม, 2011, 8:54

  ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงและทรงพระเจริญยิ่งๆๆตลอดกาลเทอญ

 • นศท.พงศธร สุขเลิม wrote on 11 สิงหาคม, 2011, 18:03

  ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนม์มายุยั่งยืนนาน  พร้อมด้วยมีสุขภาพพลานามัยที่ดีและแข็งแรงอยู่คู่ชาวไทยตลอดกาลเทอญ

 • นศท.พงศธร สุขเลิม วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม wrote on 11 สิงหาคม, 2011, 18:05

  ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนม์มายุยั่งยืนนาน   และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • นศท.สายยนต์ พรมหล่อ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม wrote on 11 สิงหาคม, 2011, 18:08

  ขอให้พระองค์ท่านมีพระชนม์มายุยั่งยืนนาน  

 • นศท.ราชัน ทาคำห่อ wrote on 18 สิงหาคม, 2011, 19:27

  พระองค์ทรงเป็นพระมิ่งขวัญที่ทรงอยู่ในใจของลูกหลานชาวไทยเสมอมา สมดังที่ท่านเป็นพ่อแห่งแผ่นดินของพวกเราชาวไทย

 • singles 4/3 บางปะหัน wrote on 21 สิงหาคม, 2011, 14:07

  เรารักในหลวง เเละ ประเทศไทย

 • Gangkaitia wrote on 1 กันยายน, 2011, 14:15

  เพราะ บารมีของพระมหากษัตริย์ ปกป้องคุ้มครองประเทศไทย มิให้เราชาวไทยตั้งเป็นเมืองขึ้นของใคร มีบ้าน มีภาษา มีวัฒนธรรมที่สวยงาม ทำให้ไทยเป็นไทยมาจนถึงทุกวันนี้ Gangkaitia “เรารักในหลวง”

 • นศท.ฐิติพงษ์ เตารัตน์ ปี 3 ร.ร.ขุขันธ์ wrote on 5 กันยายน, 2011, 12:51

  ขอให้พระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

 • นศท.ภาณุวัฒน์ สมศักดิ์ wrote on 15 กันยายน, 2011, 20:55

  ขอให้พีระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

 • Gangkaitia wrote on 22 กันยายน, 2011, 8:54

  เย็นศิระ เพราะพระบริบาล
  เย็นทั่วหล้า ด้วยพระบารมี
  ข้าพพุทธเจ้า เหล่าทหาร จักจงรักภักดี จักเทิดทูน และรักษาไว้ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์เจ้า
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
  Gangkaitia “รักในหลวง”

 • ช.พัน.๙ wrote on 14 พฤศจิกายน, 2011, 9:53

  ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 • ช.พัน.๙ wrote on 14 พฤศจิกายน, 2011, 9:53

  ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี

 • รักพ่อ wrote on 5 ธันวาคม, 2011, 15:42

  วันนี้เป็นวันพ่อ ขอให้พ่อหลวงของไทยทรงพระเจริญ หนูรักในหลวงค่ะ

 • นู๋น่ารักอะ wrote on 18 ธันวาคม, 2011, 10:49

  ขอให้ในหลวงมีอ่ยุที่ดีขึ้นจ้า

 • nooaom wrote on 25 ธันวาคม, 2011, 10:03

  ขอให้ในหลวงอยู่กับเราไปนานๆ ในหลวงทรงมีความสามารถ ในหลายๆ ด้าน ตอนนี้หนูกำลังค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ อยู่

 • รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก wrote on 29 ธันวาคม, 2011, 12:44

   ขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ จงมีพระสุขภาพแข็งแรงมีพระชนม์ยืนนานอยู่เป็นหลักชัยของมหาชนชาวสยามตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

  รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก  จว.บุรีรัมย์

 • คนหนึ่งคน wrote on 16 มกราคม, 2012, 20:46

  หนูรักในหลวงค่ะ(ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน) 

 • น้ำรุ้ง wrote on 29 มกราคม, 2012, 11:16

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป
  (หนูรักในหลวงค่ะ)

 • นศท.วศุ จินาจิ้น wrote on 10 กุมภาพันธ์, 2012, 15:42

  ะมีใครในโลกนี้ที่โชคดีเท่าคนไทย?
  จะมีชาติใดในโลกนี้ที่โชคดีเท่าชาติไทย?
  โชคดี ที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยผืนนี้ ที่บรรพบุรุษได้เสียเลือดเนื้อด้วยใจอันอาจองค์ หาญกล้า เพื่อปกป้องชาติไว้ เพื่อลูกหลานอย่างพวกเรา
  โชคดี ที่มีพืชพรรณธัญหารที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงทุกคนให้มีอยู่มีกินเผื่อแผ่กัน โชคดียิ่งกว่านั้น เพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นยิ่งกว่ารพะมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นทุกอย่างให้ประชาชนเป็นพ่อที่ปกป้อง ดูแล คุ้มครองลูกๆของท่าน
  ไม่มีที่ใดในผืนแผ่นดินไทยที่ท่านจะไปไม่ถึงทุกที่ที่ลำบากที่มีประชาชนของพระองค์อยู่ พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ทงงานตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขฃ
  จะมีใครอีกที่ให้ประชาชนได้ด้วยพระองค์?
  ทรงสอนให้ลูกๆอยู่อย่างพอเพียง เพื่อจะได้มีกินมีใช้ไปตลอด
  ท่านทำเพื่อลูกๆ ตลอดมา 60 ปี แล้วที่พ่อไม่ได้พัก 60 ปี แล้วที่พ่อเหน็ดเหนื่อย พ่อไม่เคยทอดทิ้งลูกของท่าน ความสุขของประชาชนชาวไทยก็คือ ความสุขของพระองค์ พระอ งค์ทรงทำให้เราชาวไทยขนาดนี้ แล้วเราชาวไทยทุกคนให้อะไรตอบแทนท่านบ้างรึยัง? พระองค์คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่า เห็นลูกๆสามัคคีกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  ข้าพเจ้าระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เสมอขอทำความดีตอบแทนท่าน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ให้ที่อยู่อันอบอุ่นแก่ข้าพเจ้า

 • นศท.วศุ จินาจิ้น wrote on 10 กุมภาพันธ์, 2012, 15:48

  ะมีใครในโลกนี้ที่โชคดีเท่าคนไทย?
  จะมีชาติใดในโลกนี้ที่โชคดีเท่าชาติไทย?
  โชคดี ที่ได้เกิดในแผ่นดินไทยผืนนี้ ที่บรรพบุรุษได้เสียเลือดเนื้อด้วยใจอันอาจองค์ หาญกล้า เพื่อปกป้องชาติไว้ เพื่อลูกหลานอย่างพวกเรา
  โชคดี ที่มีพืชพรรณธัญหารที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงทุกคนให้มีอยู่มีกินเผื่อแผ่กัน โชคดียิ่งกว่านั้น เพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เป็นยิ่งกว่ารพะมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นทุกอย่างให้ประชาชนเป็นพ่อที่ปกป้อง ดูแล คุ้มครองลูกๆของท่าน
  ไม่มีที่ใดในผืนแผ่นดินไทยที่ท่านจะไปไม่ถึงทุกที่ที่ลำบากที่มีประชาชนของพระองค์อยู่ พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ทงงานตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดีมีสุขฃ
  จะมีใครอีกที่ให้ประชาชนได้ด้วยพระองค์?
  ทรงสอนให้ลูกๆอยู่อย่างพอเพียง เพื่อจะได้มีกินมีใช้ไปตลอด
  ท่านทำเพื่อลูกๆ ตลอดมา 60 ปี แล้วที่พ่อไม่ได้พัก 60 ปี แล้วที่พ่อเหน็ดเหนื่อย พ่อไม่เคยทอดทิ้งลูกของท่าน ความสุขของประชาชนชาวไทยก็คือ ความสุขของพระองค์ พระอ งค์ทรงทำให้เราชาวไทยขนาดนี้ แล้วเราชาวไทยทุกคนให้อะไรตอบแทนท่านบ้างรึยัง? พระองค์คงไม่ต้องการอะไรไปมากกว่า เห็นลูกๆสามัคคีกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  ข้าพเจ้าระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์เสมอขอทำความดีตอบแทนท่าน ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินที่ให้ที่อยู่อันอบอุ่นแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ารักพระเจ้าอยู่หัวทุกหยาดเหงื่อของพระองค์ที่ไหลรินจะไม่เสียเปล่า ทุกคำสอนของพระองค์จะไม่หายไปไหน จะอยู่กับข้าพเจ้า จะอยู่ในใจตลอดไป ขอให้พ่อทรงหายจากอาการพระประชวร มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อยุ่กับลูกๆคนไทยต่อไปนานๆ

 • เกษธิวา & ลัญชกรณ์ wrote on 11 มิถุนายน, 2012, 17:49

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน…อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป..

 • นศท.ออมทรัพย์ จันทา wrote on 2 กันยายน, 2012, 14:48

  คนไทยนี้ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์ที่ปรีชาสามารถ สามารถปกป้องและคุ้มครองชนชาวไทยได้ ^^

 • นศท. ธีระพล เพียรราช wrote on 2 กันยายน, 2012, 18:15

  เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • ร้อย.สพ.คส.ฯ พัน.สพ.กระสุน 24 wrote on 19 ตุลาคม, 2012, 12:35

  ทรงพระเจริญ

 • มันทนา wrote on 23 ตุลาคม, 2012, 16:26

  หนูรักพ่อแผ่นดินค่ะ

 • อรุณ wrote on 18 เมษายน, 2013, 14:35

  ด้วยเหตุผลทางประวัติศาสตร์

  ประเทศไทยก่อนที่จะมาเป็นประชาธิปไตย ก็ได้อยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาก่อน ซึ่งเป็นแบบพ่อปกครองลูก แล้วจึงเป็นนายปกครองบ่าว ด้วยเพราะคนไทยรักอิสระ และเกิดการเรียกร้องสิทธิให้มีสิทธิเท่าเทียมกันหมด เราจึงมีประชาธิปไตยดังเช่นทุกวันนี้

  แต่คนไทยก็ไม่อาจทิ้งระบบกษัตริย์ เพราะความจงรักภักดีที่เคยชินมาตั้งแต่สมัยโบราณ เราจึงเป็นประชาธิปไตยโดยมีกษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งก็มีไม่มากนักในโลกนี้…

  แถมกษัตริย์ของเรายังไม่ใช่เพียง “สัญลักษณ์” อย่างบางประเทศ ที่กษัตริย์แทบไม่มีบทบาทอะไร กลับกัน แม้ว่าคนไทยจะหวงแหนประชาธิปไตย แต่ทุกคนกลับยอมรับได้ หากวันนึงในหลวงของเราออกมารับสั่งอะไรสักอย่าง

  ทุกคนพร้อมจะทำตาม… (ยกเว้นคนบางจำพวกที่ไม่มีจิตสำนึก

  นั่นจึงแสดงให้เห็นว่า แม้เราจะอยู่ในระบอบประชาธิปไตย แต่เราก็ยังเทิดทูนในหลวงเหนือสิ่งอื่นใด….

 • ลูกสอน wrote on 18 เมษายน, 2013, 15:00

  หลายครั้งที่มีความแปลกประหลาดในงานพิธีต่างๆที่มีพระองค์ร่วมด้วย ซึ่งก็ต้องขอเรียนว่าคนไทยยังเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่มาก สังเกตได้จากการกลัวผี ขอหวยกับสิ่งต่างๆ แต่ไม่อยากให้เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นในงานพิธีว่าเป็นเรื่องงมงายของประชาชน…

  ส่วนตัวเคยเจอเหตุที่น่าประหลาดใจจากพระบารมีมาอย่างน้อยสองครั้งแล้ว คือ

  3.1. ตอนที่ไปรับเสด็จเมื่อวันที่9 อย่างที่เล่าในไดอารี่ ตอนแรกแดดร้อนมาก จนผิวไหม้ (ใช้คำว่าไหม้เลยนะ) แต่ก็พอมองเห็นว่าเมื่อพระองค์มาถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม เมฆก็เริ่มมารวมตัวกันหนาตาขึ้น พอพระองค์ออกมาพบประชาชน เมฆก้อนใหญ่สุดในท้องฟ้าเวลานั้นก็มาบังแสงให้เสียหมด คนที่อยู่ที่นั่นยืนยันได้ทุกคน

  3.2. ตอนไปงานที่กทม.จัดเทิดพระเกียรติ พอจะร้องเพลงสรรเสริญ เพลงขึ้นตัวโน้ตตัวแรกปุ๊บ (ตัวแรกจริงๆค่ะ สาบาน) พายุมา… ลมแรงมาก จนจอสกรีนเชือกขาด แต่ยังมีสองเส้นไม่ขาด ทำเอาจอสกรีนปลิวไปมา เต็นท์ผ้าใบต้านลมมาก จะปลิวเหมือนกัน ขนาดเอาเชือกมาช่วยขึงยังเกือบเอาไม่อยู่ ต้องเอาเต็นท์ลง เราเองก็อยู่หลังเวที ยืนข้างเต็นท์เลย ก็เลยรู้

  แต่ฝนไม่ตก…

  พอเพลงจบ ดนตรีเงียบปุ๊บ ฝนตกทันทีเลยค่ะ แต่เป็นแบบปรอยๆ เรียกได้ว่าเป็นละอองฝนมากกว่า คนก็ทยอยกันกลับบ้าน… ผ่านไปครึ่งชั่วโมง ถึงจะเริ่มตกหนักขึ้น เหมือนจะรอให้คนกลับให้หมดก่อนอย่างนั้นแหละ…

  เชื่อว่าหลายๆคนคงเคยเจอเหตุการณ์ทำนองนี่มาบ้างแล้ว และนี่คือสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็นเพราะพระบารมีของพระองค์ค่ะ…

 • สัญญา wrote on 18 เมษายน, 2013, 15:49

  โชคดีมหาศาลของผมที่ได้เกิดใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์
  จะขอติดตามเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ดวงเดือน wrote on 19 เมษายน, 2013, 10:45

  ขอถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ จงมีพระสุขภาพแข็งแรงมีพระชนม์ยืนนานอยู่เป็นหลักชัยของมหาชนชาวสยามตลอดไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 • กปช.นรด. wrote on 8 พฤษภาคม, 2013, 15:33

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน…อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป..

 • sawitta wrote on 1 มิถุนายน, 2013, 20:51

  ถ้าพระมหากษักริย์เป็นคนดีจริงบ้านเมืองก็คงไม่ต้องไปเป็นหนี้แล้วก็คงไม่เอาลูกหลานไปขายให้กับคนข้างบ้านหรอกคะ. อิอิ

 • นศท. สุริยา สุดสังข์ wrote on 21 กรกฎาคม, 2013, 16:43

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป..มีอายุยิ่งยืนนาน

 • รักกประเทศไทย wrote on 7 สิงหาคม, 2013, 22:21

  พวกเราโชคดีที่สุดในโลกค่ะ

 • น.ศ.ท. นฤนาท บุตรจันทร์ ร.ร.หัวตะพานวิทยาคม wrote on 11 สิงหาคม, 2013, 17:54

  พวกเราโชคดีมากที่พระมหากษัตริย์ที่ปรีชาสามารถ สามารถปกป้องและคุ้มครองชนชาวไทย

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป ครับ

 • นศท.อรรถพล บือทอง ชั้นปีที่2 โรงรียนพนาศึกษา wrote on 20 สิงหาคม, 2013, 18:59

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เกิดชาติใดขอเป็นข้าพระบาทพระองค์ทุกชาติไป

 • นศท. ปฏิภาณ แก่นบุตร ชั้นปีที่ 2 ลำดับ 18 โรงรียนพนาศึกษา wrote on 20 สิงหาคม, 2013, 22:55

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 • นศท.ภาณุพงศ์ พึ่งพบ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพนาศึกษา wrote on 22 สิงหาคม, 2013, 8:45

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.ณัฐวุฒิ สาระรัตน์ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนพนาศึกษา wrote on 22 สิงหาคม, 2013, 8:56

  ขอให้พระองค์สุขภาพแข็งแรงมีพระชนม์ยืนนาน

 • นศท.ณรงค์ทรรศน์ ใจมนต์ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม wrote on 13 พฤศจิกายน, 2013, 18:34

  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศท.จักรพันธ์ เผ่าพันธ์ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม wrote on 13 พฤศจิกายน, 2013, 18:39

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เกิดชาติใดขอเป็นข้าพระบาทพระองค์ทุกชาติไป

 • นศท.ธีรวุฒิ วงษ์วัง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม wrote on 13 พฤศจิกายน, 2013, 18:47

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ…อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป..มีอายุยิ่งยืนนาน

 • นศท.อานุภาพ พ่อไชยราช ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม wrote on 13 พฤศจิกายน, 2013, 18:50

  เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 • รพศ.๒ พัน.๒ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จว.ลพบุรี wrote on 23 พฤศจิกายน, 2013, 7:30

  ร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 • ข้าราชการ รพศ.๒ พัน.๒ wrote on 23 พฤศจิกายน, 2013, 7:41

  “พ่อสอนไว้ดี”
  จำไว้ว่ายังมีอะไรๆ อีกมากในการทำงานและในชีวิต
  มากกว่าการทำงานให้มีชีวิตอยู่ หรือการมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำงาน
  อย่าเป็นคนตรงต่อเวลา แต่ไปให้ถึงก่อนเวลาจะดี
  อย่าได้หลอกตัวเองว่าการมีสิ่งของอยู่บนโต๊ะมากมาย หมายถึงการมีงานมากเพียงแต่หมายความว่า ยังไม่ได้ทำมัน เท่านั้นเอง
  จัดเก็บโต๊ะให้เรียบร้อย
  บุคคลส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีโต๊ะทำงานที่ว่างโล่ง
  อย่าได้เป็นกังวลจนมากเกินไป
  ว่าเพื่อนร่วมงานจะคิดอย่างไรกับคุณ
  เพราะส่วนใหญ่ในชีวิตของพวกเขา ไม่ได้คิดถึงคุณเลย
  จงร่ำรวยเงินสด
  จงหาเวลาแทนที่จะรอเวลา
  จงยิ้มไว้เสมอ
  จงมีความเพียรอันบริสุทธิ์..สติปัญญาที่เฉียบแหลม..ร่างกายที่สมบูรณ์
  (พระราชดำรัส..พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ข้าราชการ รพศ.๒ พัน.๒ wrote on 23 พฤศจิกายน, 2013, 7:52

  รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
  จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
  เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้น
  เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

  ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่
  เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม
  ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทย
  ในสายตาบอกสายสัมพันธ์

  รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
  จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
  เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้น
  เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

  ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลา
  พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว
  สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น
  บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น

  รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
  จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
  เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้น
  เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

  รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด รักกันไว้เถิด

  แหลมทองโสภาด้วยบารมี
  ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส
  ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไธ้
  เราพร้อมพลีใจป้องหมู่ไทยและองค์ราชันย์

  รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
  จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
  เชื้อสายประเพณีไม่มีกัดกั้น
  เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

  จะเกิดชาติไหนก็ไทยด้วยกัน
  เชื้อสายประเพณณีไม่มีกัดกั้น
  เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

 • ยุรเวช wrote on 23 พฤศจิกายน, 2013, 8:04

  “เราคนไทยรู้รักสามัคคี”
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • รักในหลวง wrote on 1 มิถุนายน, 2014, 9:11

  ผมอยากจะบอกทุกคนว่า  ครั้งนึงผมเคยหลงผิด ผมไปอยู่กับพวกอีกฝ่ายนึงที่อยู่ตรงกันข้ามกับพวกเสื้อเหลือง  บางครั้งสิ่งที่เราเสพไปวันละนิด วันละน้อยมันจะค่อย ๆ ฝังลงไปในความทรงจำเรา  เราจะเสพข้อมูลด้านเดียว  ต่อเมื่อวันนึงผมเข้าไปค้นหาเรื่องเกี่ยวกัวพระองค์ท่าน  ผมเสียใจมาก ๆ ที่ครั้งนึงเคยมองพระองค์ท่านในทางที่ไม่ดี  ทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะเสียชีพเพื่อปกป้องสถาบัา  ผมไม่อยู่ฝ่ายไหนแล้ว  ผมอยู่ฝ่ายสถาบัน  ผมเห็นสัจจะธรรม พวกแกนนำที่เคยป่าวประกาศว่าถ้ามีการปฏิวัติ  เมื่อไหร่จะออกมาสู้ตาย  แต่พอเอาเข้าจริง ๆ หายหัวหมด ทำให้ผมลองมองย้อนอดีต  เรามันช่างโง่นัก  ให้เขาหลอกใช้  ทุกวันนี้ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว  จริง ๆ แล้วเราคนไทยด้วยกันทั้งนั้น  เราต้องช่วยกันปกป้องสถาบัน  ไม่ว่าเหลืองหรือแดงอย่าเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือ  สถาบันต้องไม่ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อพวกตัวเอง ทั้งเหลืองและแดง พอเถอะครับอย่าเป็นเครื่องมือให้แก่พวกชั่วที่จะมาทำให้คนไทยต้องฆ่ากันเอง  ผมอยากจะบอกแค่นี้แหละครับ  รักพ่อมาก  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • รักในหลวง wrote on 1 มิถุนายน, 2014, 9:13

  แก้ไขครับ บรรทัดที่ 4 พิมพ์ผิด  สถาบัน  ครับ

 • ศฝ.นศท.มทบ.22 wrote on 5 สิงหาคม, 2014, 10:44

  ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 • ศฝ.นศท.มทบ.22 wrote on 5 สิงหาคม, 2014, 10:45

  เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 • นศท.ญ พิชชา wrote on 6 สิงหาคม, 2014, 16:03

  บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

 • นศท อภิวัฒน์ 3090 wrote on 7 สิงหาคม, 2014, 14:10

  เราโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีความสามารถเช่นนี้ เพราะฉะนั้น “เราจงภูิมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย”

 • ศฝ.นศท.มทบ.22 wrote on 2 กันยายน, 2014, 14:31

  ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา

 • เเพท wrote on 21 กันยายน, 2014, 9:58

  รักในหลวงที่สุด

 • ข้าราชการ พัน.นนส.ฯ wrote on 6 ตุลาคม, 2014, 10:30

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศทศุภวัทน์ wrote on 9 ตุลาคม, 2014, 9:58

  ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 • นศทศุภวัทน์ wrote on 9 ตุลาคม, 2014, 9:59

  ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศทศุภวัทน์ wrote on 9 ตุลาคม, 2014, 10:00

  ขอให้พระองค์ทรงมีพระวรกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไปและสุดท้ายนี้ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • นศทศุภวัทน์ wrote on 9 ตุลาคม, 2014, 10:00

  รักในหลวงที่สุด

 • นศทศุภวัทน์ wrote on 9 ตุลาคม, 2014, 10:01

  ผมอยากจะบอกทุกคนว่า ครั้งนึงผมเคยหลงผิด ผมไปอยู่กับพวกอีกฝ่ายนึงที่อยู่ตรงกันข้ามกับพวกเสื้อเหลือง บางครั้งสิ่งที่เราเสพไปวันละนิด วันละน้อยมันจะค่อย ๆ ฝังลงไปในความทรงจำเรา เราจะเสพข้อมูลด้านเดียว ต่อเมื่อวันนึงผมเข้าไปค้นหาเรื่องเกี่ยวกัวพระองค์ท่าน ผมเสียใจมาก ๆ ที่ครั้งนึงเคยมองพระองค์ท่านในทางที่ไม่ดี ทุกวันนี้ผมพร้อมที่จะเสียชีพเพื่อปกป้องสถาบัา ผมไม่อยู่ฝ่ายไหนแล้ว ผมอยู่ฝ่ายสถาบัน ผมเห็นสัจจะธรรม พวกแกนนำที่เคยป่าวประกาศว่าถ้ามีการปฏิวัติ เมื่อไหร่จะออกมาสู้ตาย แต่พอเอาเข้าจริง ๆ หายหัวหมด ทำให้ผมลองมองย้อนอดีต เรามันช่างโง่นัก ให้เขาหลอกใช้ ทุกวันนี้ผมเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว จริง ๆ แล้วเราคนไทยด้วยกันทั้งนั้น เราต้องช่วยกันปกป้องสถาบัน ไม่ว่าเหลืองหรือแดงอย่าเอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือ สถาบันต้องไม่ถูกนำมาใช้เพื่อประโยชน์ต่อพวกตัวเอง ทั้งเหลืองและแดง พอเถอะครับอย่าเป็นเครื่องมือให้แก่พวกชั่วที่จะมาทำให้คนไทยต้องฆ่ากันเอง ผมอยากจะบอกแค่นี้แหละครับ รักพ่อมาก ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

 • นศทศุภวัทน์ wrote on 9 ตุลาคม, 2014, 10:02

  ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา

 • นศทศุภวัทน์ wrote on 9 ตุลาคม, 2014, 10:02

  เราคนไทยรู้รักสามัคคี”
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
2. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
3. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
4. หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster@chaoprayanews.com

ผู้เขียน

เขียน 35977 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

Copyright © 2015 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics