โครงการพระราชดำริทฤษฎีใหม่

แบ่งปัน

โครงการพระราชดำริทฤษฎีใหม่


วันนี้ขอเสนอบทความประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


โครงการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตร หรือโครงการทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ประสงค์จะช่วยให้ประชาชนในชนบทได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในลักษณะ พอมีพอกิน โดยได้เริ่มขึ้นครั้งแรกที่ วัดมงคลชัยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นแห่งแรก เมือปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยโครงการทฤษฎีใหม่นั้น มีแนวทางให้เกษตรกรปฏิบัติด้วยการแบ่งพื้นที่ถือครองทางการเกษตร ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเกษตรกรกรส่วนใหญ่แต่ละครอบครัวจะมีพื้นที่ประมาณ ๑๐ ๑๕ ไร่ ด้วยการแบ่งที่ที่มีอยู่เป็น ๓ ส่วน โดยส่วนแรกร้อยละ ๓๐ หรือ ๓ ไร่ ให้ขุดเป็นสระสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในการเพาะปลูกพืชผัก ต้นไม้ต่างๆ รวมทั้งใช้แหล่งเป็นเพาะเลี้ยงปลาและสัตว์น้ำอื่นๆ สำหรับนำไปบริโภคหรือขายเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว สำหรับส่วนที่สองให้ใช้พื้นที่ดินร้อยละ ๖๐ หรือประมาณ ๑๐ ไร่ ใช้เป็นพื้นที่การเกษตรด้วยการทำนาข้าว ๕ ไร่ และอีกส่วนหนึ่งสำหรับปลูกพืชไร่หรือพืชสวน ทั้งนี้ตามแต่สภาพของผืนดินรวมทั้งสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่อีก ๕ ไร่


นอกจากนี้ พื้นที่อีกร้อยละ ๑๐ ในส่วนที่สาม ซึ่งคิดเป็นเนื้อที่ประมาณ ๒ ไร่ ให้เกษตรกรจัดไว้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ทำที่สำหรับเป็นทางเดินหรือใช้เป็นเส้นทางสำหรับยานพาหนะต่างๆ ในการเข้า ออก พื้นที่และใช้พื้นที่ที่ยังเหลือสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๑๕ ไร่ แล้วแบ่งเฉลี่ยตามสัดส่วนดังกล่าว

โดยทฤษฎีใหม่นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวพระราชดำริ อันเป็นหลักสำคัญยิ่งในการดำเนินการ คือวิธีการสามารถที่ใช้ปฏิบัติได้กับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดินที่มีพื้นที่จำนวนไม่เกิน ๑๕ ไร่ เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรได้มีความพอเพียงในการเลี้ยงตัวเองและครอบครัวในลักษณะ พอมีพอกิน ซึ่งทฤษฎีใหม่เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกิดจากพระปรีชาสามารถอันเฉียบแหลมแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในพระราชดำริ และการระดมสรรพกำลังทั้งปวงเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ชาวไทยที่ต่างได้นำแนวพระราชดำรินี้ไปปฏิบัติและประสบผลสำเร็จ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนดั่งปรากฏให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ทั่วทุกภูมิภาค

————————-

จ.ส.ต.พงษ์สถิตย์ อรอินทร์/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ส.ปชส.ยโสธร/เรียบเรียง
ความเห็น

  • กัญญา wrote on 20 มีนาคม, 2013, 9:57

    โครงการของ “ในหลวง” ทำให้ประชาชนชาวไทยมีสุขขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  • ไสว wrote on 20 มีนาคม, 2013, 12:58

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในพระราชดำริ และการระดมสรรพกำลังทั้งปวงเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  • ชาวสวน wrote on 22 มีนาคม, 2013, 11:02

    เกษตรทฤษฎีใหม่แบบพอเพียง เป็นวิธีทำการเกษตรทางเลือกผสมผสาน ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics