“พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ” ประทานปริญญาบัตร ม.ศรีปทุม

แบ่งปัน

วันนี้( 20 มี.ค.2556) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม

วานนี้เมื่อเวลา 15.50 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554 โดยปีนี้ สภามหาวิทยาลัยฯ มีมติถวายปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเภททั่วไป แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  จากนั้น ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ราย และประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และโท รวม 394 ราย และปริญญาตรีสาขาวิชาสถาปัตยกรรม-ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 30 ราย

ในการนี้ ได้ประทานพระโอวาทความว่า “เกียรติและความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ ที่ท่านได้รับในวันนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีภูมิรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังสะท้อนถึงความเป็นผู้มีภูมิธรรมสำคัญประการหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าได้ อันได้แก่ วิริยะหรือความเพียร การที่ท่านมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติภารกิจ และการปฏิบัติปรับ-ปรุงตนด้วยความบากบั่นมุ่งมั่น อดทน เข้มแข็ง ไม่ท้อถอยนี้ จะช่วยส่งเสริมให้ท่านสามารถทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่แม้จะยากลำบาก ให้สำเร็จได้ตามจุดมุ่งหมาย กับทั้งก้าวล่วงพ้นทุกข์หรืออุปสรรคปัญหาชีวิตที่มาเบียดเบียนได้  ด้วยเหตุนี้ ท่านทั้งหลายซึ่งได้รับเกียรติและความสำเร็จระดับหนึ่งแล้ว ต่อไปข้างหน้าไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไร หรือจะศึกษาเล่าเรียนต่อให้สูงขึ้น ก็อย่าได้ละทิ้งความเพียรพยายามที่มีอยู่ หากแต่ควรสร้างเสริมเพิ่มพูนให้งอกงามยิ่งขึ้นในตน พร้อมทั้งนำไปใช้สนับสนุนความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติภารกิจทุกๆ ด้านที่ทำที่รับผิดชอบอยู่ให้เต็มกำลังสติปัญญา ด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ และตริตรองอย่างรอบคอบ ถ้าทุกท่านทำได้ทำนองนี้ เชื่อว่าจะมีอนาคตที่สดใสประสบความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน”
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics