โครงการหลวงเพื่อชาวดอย

แบ่งปัน

โครงการหลวงเพื่อชาวดอย


“โครงการหลวง” เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงทำเพื่อชาวไทย จากการที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านชาวเขาในที่ต่างๆ ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก จึงทรงมีพระประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น


๔๐ ปีก่อน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปจังหวัดเชียงใหม่ไปเยี่ยมราษฎรบนดอย พบเห็นสภาพความแร้นแค้นและยากไร้ของชาวเขาที่ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น และถางป่า เผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ป่าต้นน้ำลำธารถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จึงพระราชทานแนวพระราชดำริ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโครงการหลวงขึ้นในปี ๒๕๑๒ เพื่อพัฒนาเกษตรบนที่สูง ลดการปลูกฝิ่น และอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธาร โดยมีพระประสงค์จะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ต่อมาจึงมีพระราชดำริ จัดตั้งเป็น มูลนิธิโครงการหลวงขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๕ เพื่อให้เป็นองค์กรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับ มีระบบ ปัจจุบันมีสถานีวิจัย ๔ แห่ง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา และลำพูน จำนวน ๓๘ ศูนย์ ทำงานวิจัยพันธุ์พืช และสัตว์ในแต่ละสภาพพื้นที่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปปลูก โดยมีพืชผัก ผลไม้ ดอกไม้ ที่ส่งเสริม รวมกันมากกว่า ๓๕๐ ชนิด มีเกษตรกรที่เป็นชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ๑๓ เผ่า รวมทั้งคนเมือง อยู่ในโครงการรวม ๓๐,๕๓๗ ครอบครัว จำนวนกว่า ๑๕๑,๒๗๗ คน ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔๙,๒๕๗.๑๒ ไร่


ผลจากความสำเร็จของมูลนิธิโครงการหลวง ทำให้ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขา International Understanding เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๑ และรางวัลโคลัมโบแพลน จาก The Colombo Plan : Drug Advisory Program (DAP) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในฐานะเป็นองค์กรเดียวของโลกที่แก้ไขปัญหาการปลูกฝุ่นในเชิงสร้างสรรค์เป็นผลสำเร็จเมื่อ ๒๕๔๖ ณ กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

ด้วยพระราชดำริ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนั้น ทำให้ชาวไทยภูเขาในวันนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และผลพวงทางอ้อมก็คือหมู่บ้านของพวกเขากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย จึงนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวไทยภูเขา และราษฎรทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

——————————–
ความเห็น

 • ดวงกมล wrote on 19 มีนาคม, 2013, 13:43

  ด้วยพระราชดำริ “ช่วยชาวเขา ช่วยชาวเรา ช่วยชาวโลก” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนั้น ทำให้ชาวไทยภูเขาในวันนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 • สำเนา wrote on 19 มีนาคม, 2013, 14:40

  ด้วยพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนั้น ทำให้ชาวไทยภูเขาในวันนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

 • ทิศ wrote on 20 มีนาคม, 2013, 10:04

  หนูจะปฏิบัติตามรอยพระราชดำริ

 • ดวงดี wrote on 22 เมษายน, 2013, 15:08

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปจังหวัดเชียงใหม่ไปเยี่ยมราษฎรบนดอย พบเห็นสภาพความแร้นแค้นและยากไร้ของชาวเขาที่ดำรงชีพด้วยการปลูกฝิ่น และถางป่า เผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ป่าต้นน้ำลำธารถูกทำลายเป็นจำนวนมาก จึงพระราชทานแนวพระราชดำริ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโครงการหลวงขึ้นในปี ๒๕๑๒ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics