ปฐมบรมราโชวาท “เศรษฐกิจพอเพียง”

แบ่งปัน

ปฐมบรมราโชวาท เศรษฐกิจพอเพียง


คงเป็นที่ตระหนักแก่คนไทยโดยทั่วแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อประชาชนและผืนแผ่นดินไทยมากมายเพียงใด พระราชกรณียกิจหลายประการเป็นไปเพื่อเกื้อหนุนและสงเคราะห์ประชาชน  ทั้งงานด้านการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิต  รวมทั้งพระราชดำรัสหลายประการที่มีคุณค่าและความหมายอย่างยิ่งในการดำรงชีวิตของราษฎร

ทั้งนี้ พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสต่าง ๆ  โดยเฉพาะแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระองค์มิได้พระราชทานในปี ๒๕๔๐ เป็นครั้งแรก แต่ได้ทรงเผยแพร่แนวทางนี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๑๗ ปฐมพระราชดำรัสว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น  ได้พระราชทานแก่นิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ความว่า

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน  โดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว  โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย  ก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่าง ๆ ขึ้น จนกลายเป็นล้มเหลวในที่สุด

การพระราชทานพระบรมราโชวาทในครั้งนั้น มีที่มาจากการที่พระองค์ทรงมีความห่วงใย เนื่องจากในช่วงเวลานั้นเป็นระยะที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน หลังจากเกิดเหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  สภาวะทางการเมืองในขณะนั้นได้สะท้อนสภาวะปัญหาเศรษฐกิจด้วยเช่นกัน โดยประเทศไทยอยู่ระหว่างการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓  ที่เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้โตแบบก้าวกระโดด พัฒนาอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้า โดยรัฐเป็น ผู้ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และมีการกู้เงินจากต่างประเทศ และหาทางชำระหนี้ด้วยการส่งออกสินค้าเกษตร ทำให้ต้องขยายพื้นที่เพาะปลูก ลดพื้นที่ป่าและปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน  ทำให้เศรษฐกิจเติบโตปีละ ๗๘% ในขณะเดียวกันได้เกิดช่องว่างการกระจายรายได้เพิ่มมากขึ้น

ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้ ตามความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานก่อน นั่นคือทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน  กระจายรายได้ให้เหมาะสมจึงจะเน้นการพัฒนาประเทศในขั้นสูงขึ้นไป  ทั้งนี้ โครงการในพระราชดำริต่าง ๆ ของพระองค์ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วประเทศ ทั้งการสร้างแหล่งน้ำ การพัฒนาดิน การสร้างอาชีพ  ล้วนแต่เป็นโครงการที่สร้างความพอมีพอกินให้แก่พสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น

*****************

เรียบเรียงโดย   ชัชพร  ศฤงคารจินดา (๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)
ความเห็น

  • กัญญา wrote on 19 มีนาคม, 2013, 12:24

    ความสำคัญของพระบรมราโชวาทนี้ ตามความหมายในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือ ควรที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานก่อน นั่นคือทำให้ประชาชนในชนบทส่วนใหญ่มีความพอมีพอกินเสียก่อน

  • อรอุมา wrote on 19 มีนาคม, 2013, 13:47

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อประชาชนและผืนแผ่นดินไทยมากมาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  • ดอกแก้ว wrote on 22 เมษายน, 2013, 15:10

    คงเป็นที่ตระหนักแก่คนไทยโดยทั่วแล้วว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานเพื่อประชาชนและผืนแผ่นดินไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ผู้เขียน

เขียน 35995 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics