ทูลกระหม่อมหญิงฯพระราชทานปริญญาบัตร ม.กรุงเทพธนบุรี

แบ่งปัน

วานนี้(26 ส.ค.)เวลา 16.40 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 เป็นวันที่ 2 รวม 3,578 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รวมทั้งปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์, คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทใจความสำคัญถึงการที่บัณฑิตควรเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอย่างมีสติอยู่เสมอ ไม่ประมาท บัณฑิตที่มีทั้งความรู้ และมีสติ จะสามารถนำมาช่วยให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทั้งตนเอง และประเทศชาติได้
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics