สมเด็จพระบรมฯพระราชทานปริญญาม.ราชภัฏเขตภาคกลาง เป็นวันสุดท้าย

แบ่งปัน

านนี้ วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา 13.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2553-2554 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร โดยมีผู้ทรงวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ 3 คน และมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,115 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาให้รองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ จัดอบรมภาษาอังกฤษ จัดโครงการมิตรภาพเยาวชนลุ่มน้ำโขงกับเยาวชนลุ่มน้ำเพชรบุรี จัดโครงการทุนการศึกษาเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ให้แก่นักศึกษาในเขตภาคใต้และผู้ประสบภัยพิบัติ

ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นสถาบันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการวิจัยเพื่อร่วมแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด โดยเฉพาะการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำในแม่น้ำแควน้อย แควใหญ่ และเตรียมความพร้อมให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นประตูเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับการค้า ที่ด่านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี สู่โครงการทวาย สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ มีบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มภาคกลางรวม 15 แห่ง รับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 36,416 คน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555 นำอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก เป็น “เรือสำเภาจักรพรรดิมหาสมบัติจำลอง” ทำด้วยไม้สักทอง พร้อมกับถวาย”เครื่องประดับถมทอง” แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และ”ตัวต่อหุ่นยนต์” แด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ




ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2018 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics