พระเกียรติยศแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

แบ่งปัน

14

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ราชินีผู้งามที่สุดในโลก

ครั้งหนึ่งในปี 2503 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จเยือนประเทศโปรตุเกส หนังสือพิมพ์ที่นั่นพาดหัวตัวใหญ่ว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ราชินีผู้งามที่สุดในโลกความข้อนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสายตาพสกนิกรทั่วโลก แต่ความงามนี้เป็นเพียงความงดงามภายนอก

และความงามภายนอกไม่อาจเทียบเท่าความงามภายในที่ทรงสั่งสมมาตั้งแต่ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเคียงข้างพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นความงามที่โลกร่ำลือ และกราบคารวะน้ำพระราชหฤทัยของพระองค์ เป็นความงามที่เพียบพร้อม และยังไม่อาจมีผู้ใดเสมอเหมือน ดังจะดูได้จากรางวัลต่างๆที่ทรงได้รับจากสถาบันอันทรงเกียรติทั้งในและนอกประเทศ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติ ศาสนา และปวงชน เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมาโดยตลอด เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระสวามีในการอุปถัมภ์บำรุงพสกนิกร ให้มีความอยู่ดีกินดี มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีการศึกษา มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพการงาน มีความรักชาติบ้านเมือง และนิยมในศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ

ทั้งยังทรงดูแลไปถึงสภาพแวดล้อม และอนุรักษ์สรรพสิ่ง พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เลือกเพศ ผิวพรรณ และชาติชั้นวรรณะใดๆ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และด้วยน้ำพระทัยอันเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเป็นที่ประจักษ์ต่อคนไทยทั้งชาติ ทั้งยังเลื่องลือไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอีกด้วย

พระเกียรติคุณแห่งพระราชกรณียกิจอเนกประการนี้ เป็นที่ทราบอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนอกประเทศทั่วโลก จึงมีผู้ขอทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาและรางวัลเกียรติยศเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณเป็นอันมาก

เหรียญเซเรส

เหรียญเซเรส (Ceres Medal) เป็นรางวัลที่ทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) มอบแด่สุภาพสตรีที่มีส่วนช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของสตรีทั้งปวง

ดังคำจารึกที่ด้านหลังเหรียญเซเรสมีว่า “TO GIVE WITHOUT DISCRIMINATION” หรือในภาษาไทยว่า ให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังอันเป็นคติประจำพระทัยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โดยทางผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญเซเรส เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2522 แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อันเนื่องมาจากการที่ทรงเป็นผู้มองเห็นการณ์ไกล และทรงพยายามที่จะยกระดับเศรษฐกิจกับสวัสดิการทางสังคม

ดังความตอนหนึ่งในคำประกาศสดุดีว่า โดยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แห่งประเทศไทย มีพระราชหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม พระราชทานพระมหากรุณาอนุเคราะห์เกื้อกูลพสกนิกรชาวไทยทั้งมวลอยู่เสมอมิได้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ขัดสนจนยากในท้องถิ่นชนบท ดังเห็นได้จากการที่ทรงทุ่มเทอุทิศทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกำลังพระวรกาย หรือกำลังทรัพย์ โดยไม่ทรงคำนึงถึงพระองค์เองเลยแม้แต่น้อย พระราชทานความร่วมมือแก่องค์การสังคมสงเคราะห์กับองค์การกุศลต่างๆ อันมุ่งที่จะหาทางบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนที่ยากจนทั้งหลาย โดยจัดหาอาหารเลี้ยงดูผู้อดอยากขาดแคลน ตลอดจนแสวงหาที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ที่มีอันต้องตกระกำลำบาก รวมทั้งบรรดาเด็กกำพร้าที่ไร้ญาติขาดมิตรทั้งหลายทั้งปวง

นักอนุรักษ์ดีเด่นด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถนั้นทรงงานร่วมกับ WWF ประเทศไทยมายาวนาน MR. Russel Train ประธานกรรมการบริหารของกองทุนอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งโลก จึงทูลเกล้าฯ ถวายประกาศนียบัตรเทิดพระเกียรติ ในวโรกาสที่ทรงได้รับเลือกเป็นนักอนุรักษ์ดีเด่นด้านอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2529 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ให้กับองค์กรดังกล่าว ทั้งยังทรงริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อหาทุนช่วย WWF นอกจากนี้ทาง WWF ยังได้มีส่วนช่วยสนับสนุนโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงริเริ่ม นั่นคือโครงการอนุรักษ์ช้าง และโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลบนเกาะมันใน โดยมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงเป็นผู้นำที่ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย และทรงพยายามที่จะทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ทั้งสำหรับมนุษย์และธรรมชาติ

สมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน

เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศในพระมหากรุณาธิคุณ พระวิริยะอุตสาหะ และพระเกียรติคุณด้านการแพทย์ การสาธารณสุขและสังคมที่พระราชทานแก่พสกนิกร เพื่อช่วยลดปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วย และส่งเสริมสุขภาพอนามัยตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในขบวนเสด็จ ที่ให้บริการแก่ประชาชนที่ยากจนเป็นประโยชน์แก่ประชาชนเอง และสร้างความจรรโลงใจให้อายุรแพทย์และแพทย์ทั้งหลายสนใจที่จะปฏิบัติงานในชนบทมากขึ้นกว่าเดิม

นี่คือส่วนหนึ่งของข้อความในประกาศพระเกียรติคุณที่ทางราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งกรุงลอนดอน (The Royal College of Physician of London) ทูลเกล้าฯ ถวายพร้อมกับสมาชิกภาพกิตติมศักดิ์ (The Honorary Fellowship of the Royal College of Physician of London) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2531 ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เหรียญบุโรพุทโธทองคำ

เหรียญบุโรพุทโธทองคำ (Unesco Borobudur Gold Medal) นั้น เป็นเหรียญที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Unesco) สร้างขึ้นเมื่อปี 2519 เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการผดุงรักษาไว้ซึ่งมรดกวัฒนธรรมของประชาคมโลก

วันที่ 30 มกราคม 2535 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มิสเตอร์เฟเดอริโก้ มายอร์ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Unesco) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญบุโรพุทโธทองคำ ในงานมรดกสิ่งทอของเอเชีย ดังความในคำประกาศสดุดีตอนหนึ่งว่า

พระราชกรณียกิจของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงมีต่องานศิลปหัตถกรรมนั้น นอกจากจะเป็นการฟื้นชีวิตแก่ผู้ยากไร้แล้ว ยังช่วยให้ช่างทั้งหลายมีรายได้สม่ำเสมอ ซึ่งหากปราศจากพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว งานศิลปหัตถกรรมเหล่านี้ก็คงจะสูญสิ้นไป จึงนับได้ว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พัฒนางานศิลปาชีพอย่างสมบูรณ์ ตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ได้ดำเนินมาทั่วโลกคือ การส่งเสริมพัฒนาการของประเทศตามแนววัฒนธรรม เป้าหมายที่มีร่วมกันคือ การจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณประโยชน์แก่มวลชน

UNICEF Special Recognition Award

เหรียญรางวัลพิเศษเพื่อสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถขององค์การกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ตั้งอยู่บนฐานไม้ซึ่งสลักคำสดุดีไว้ว่า

“To Her Majesty Queen Sirikit In Recognition of Her Dedication and Profound Commitments to Improving the Lives of Mothers and Children in Thailand”

องค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลพิเศษเพื่อสดุดีพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2535 ณ อาคารใหม่สวนอัมพร โดยกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ระสานงานและดำเนินการจัดถวาย

ความในคำสดุดีพระเกียรติ ซึ่งมิสซิสคาริน ชัมพู รองผู้อำนวยการบริหารขององค์การยูนิเซฟกล่าวตอนหนึ่งว่า ในช่วงเวลา 42 ปี นับแต่ทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถแห่งราชอาณาจักรไทย เด็กและแม่นับล้านๆคน ได้รับประโยชน์จากบริการขั้นพื้นฐานต่างๆ อาทิเช่น บริการสาธารณสุข การศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ โดยผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิหรือโครงการทั้งหลายภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ และรวมทั้งที่เป็นผลจากกระแสพระราชเสาวนีย์และพระราชดำริต่างๆด้วย

รางวัลแห่งความเป็นเลิศของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ

ในวันเดียวกันนั้นเองคือ วันที่ 2 สิงหาคม 2535 กองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UNIFEM) ก็ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลแห่งความเป็นเลิศของกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร อันเป็นรางวัลสากลที่ยูนิเฟมมอบแด่ผู้นำที่แสดงให้ประจักษ์ชัดถึงความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะส่งเสริมบทบาทของสตรีละประกอบกิจกรรมด้านนี้อย่างเป็นเลิศ

มิสซิส Sharon Capling – Alakya ผู้อำนวยการกองทุนพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล โดยมีข้อความในคำประกาศพระเกียรติคุณตอนหนึ่งว่า

ความห่วงใยของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททั้งในด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและในด้านสิ่งแวดล้อม ได้ช่วยให้สตรีไทยได้ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของตนให้ดีขึ้น สตรีเป็นผู้พิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ และเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นนั้นๆ การที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเข้าพระราชหฤทัย และทรงตระหนักดีถึงความสำคัญของบทบาทสตรีในด้านนี้ ได้มีส่วนอย่างสำคัญที่ทำให้ชนในชาติได้รับรู้ถึงบทบาทของสตรีไทยที่มีส่วนส่งเสริมพัฒนาการของประเทศ

บทความจาก นิตยสาร Hello
ความเห็น

 • แจ้ว wrote on 21 มิถุนายน, 2012, 9:58

  ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท
  องค์ราชินีนาถชาติสยาม
  พระชนม์มิ่งเจ็ดสิบสองเรืองพระนาม
  ทุกเขตขามน้อมนพสดุดี
  ด้วยเดชะบารมีมณีรัตน์
  ดลพิพัฒน์พระแม่ฟ้าให้สุขศรี
  ทศพรองค์เจ้าไตรมณี
  สดุดีขอองค์ทรงพระเจริญ

 • กบ.ทบ. wrote on 21 มิถุนายน, 2012, 14:20

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • แก้วตา wrote on 13 กรกฎาคม, 2012, 10:01

  ขอให้พ่อหลวงและแม่หลวงของไทยเจ­ริญด้วยพระชนมายุยิ่งยืนนาน คนใดที่ลบหลู่พระองค์ขอให้แพ้ภัยตัวเองที่ลบหลู่กษิตร์ย์­ไทย พระองค์ทรงเป็นกษิตร์ยที่ประเสร­ิฐที่สุดในโลก

 • มณีนุช wrote on 6 สิงหาคม, 2012, 10:58

  ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับพสกนิกรชาวไทยไปตราบนานแสนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • ยาคู wrote on 9 สิงหาคม, 2012, 14:08

  สิบสองสิงหาคมบังคมบาท แม่แห่งชาติราชินีศรีสยาม พระมิ่งขวัญชาวไทยทั่วเขตคาม ทรงงดงามเกษมจิตนิจนิรันดร์

 • หนูนา wrote on 17 สิงหาคม, 2012, 13:22

  ด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงพระประชวร ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยสมบูรณ์และแข็งแรง ทรงเป็นมิ่งขวัญแม่แห่งแผ่นดินของประเทศไทยตลอดกาล

 • สมชาย wrote on 22 สิงหาคม, 2012, 12:19

  แปดสิบพระพรรษา อาศิรวาท สมเด็จ พระบรมราชินีนาถ อดิศัย ชาวระยองวิทย์ปากน้ำ กราบพระบาท ถวาบพระพรชัย ขอพระเกียรติยศ ก้องเกริกไกร นิรันดร์เทอญ

 • นาค wrote on 10 กันยายน, 2012, 10:39

  พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 • ภัคดี wrote on 10 ตุลาคม, 2012, 15:52

  ขอให้พระองค์ทรงอยู่กับพสกนิกรชาวไทยไปตราบนานแสนนาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 • กฤตย์ภัสสร นุชณา มหิดล wrote on 21 พฤษภาคม, 2014, 19:47

  12/08/2554

 • กฤตย์ภัสสร นุชณา มหิดล wrote on 21 พฤษภาคม, 2014, 19:49

  1665MT00005230092229347-1333191112066068จ057062.0210-2952-3390**32*1073021923**91*580-0-47442-087870-2318-17008888178

 • กฤตย์ภัสสร นุชณา มหิดล wrote on 30 พฤษภาคม, 2014, 0:12

  มจก.47-1333068.0210-2952-3390

 • กฤตย์ภัสสร นุชณา ณ อยุธยา, มหิดล ณ อยุธยา wrote on 30 พฤษภาคม, 2014, 0:13

  079-3-10891-5/10063870-2888-8822079-2-99465-2

 • ปจ.กฤตย์ภัสสร นุชณา มหิดล wrote on 10 พฤศจิกายน, 2014, 15:58

  47-1333191068.0210-2952-3390

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics