ความผูกพัน..กษัตริย์ภูฏาน..โครงการหลวงของเรา..ในหลวงของเรา

แบ่งปัน

ความผูกพัน..กษัตริย์ภูฏาน..

โครงการหลวงของเรา..ในหลวงของเรา

16

เมื่อครั้ง สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนินมาเชียงใหม่  ทรงเข้าเยี่ยมชมโครงการหลวงดอยอินทนนท์และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ภาพที่ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขา จัดเตรียมสิ่งของที่ดีที่สุดของพวกเขา เพื่อถวายพระองค์ โดยชาวบ้านนำพระพุทธรูปบ้าง ข้าวที่เขาตำใหม่ ยอดผักจากสวนหลังบ้าน หรือถุงย่ามที่ทอเอง ซึ่งเมื่อถวายพระองค์ท่าน เจ้าชายจะสะพายย่ามนั้นทันที

และนำสิ่งของต่างๆ ที่ชาวบ้านถวายพระองค์ใส่ไว้ในถุงย่ามนั้น  ผู้เฝ้ารับเสด็จสัมผัสได้ชัดถึงความตั้งพระทัยและมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อย่างยิ่ง และกับพระจริยวัตรที่เรียบง่าย  การเข้าสัมผัสกับราษฎรชาวเขาอย่างไม่ถือพระองค์  และสิ่งที่ชาวบ้านเทใจปฏิบัติต่อพระองค์ด้วยแล้ว

ครั้งแรกที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงยอดดอยอ่างขางด้วย  ฉลองพระองค์เสื้อเชิ๊ตสีม่วง พับแขน มิหนำซ้ำยังทรงพระเยาว์เป็นเจ้าชายหนุ่ม ทำให้เมื่อเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งและยกมือไหว้ทุกคน  เขาแทบจะไม่เชื่อสายตา

พระองค์ท่านซักถามทุกอย่าง เรื่องน้ำจัดการอย่างไร ดูแลชาวบ้านอย่างไร” และไม่ถือพระองค์เลย

ที่ผมประทับใจคือเมื่อพระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนิน เราก็ได้แจ้งให้ชาวบ้านซึ่งเป็นชาวเขาในหมู่บ้านว่า เจ้าชาย ซึ่งคือลูกของพระเจ้าแผ่นดินประเทศหนึ่งจะเสด็จมาเยี่ยม

 ชาวบ้านเขาทราบว่าเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินจะมา  ก็จะพากันมารับเสด็จ แต่ระยะทางบนดอยค่อนข้างไกล  ก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่เดินกันมาเป็นกลุ่มจะไปยังจุดที่นัดหมาย  เพื่อรับเสด็จแต่ไปไม่ทันแน่ รถยนต์พระที่นั่งมาถึงแล้ว

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ให้ชาวบ้านกลุ่มนั้นหยุดนั่งรับเสด็จอยู่ข้างทางแทนชาวบ้านก็นั่งยกมือไหว้ พระองค์รับสั่งให้จอดรถและลงไปพูดคุยกับเขาทันที ทรงนั่งและโอบชาวเขาด้วย

ทำให้ภาพแห่งวันเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมราษฎรบนดอยสูงเมื่อหลายสิบปีก่อน ได้กลับมาฉายซ้ำ

ให้ดอกไม้บนยอดดอยเบ่งบานอีกครั้ง……

สายสัมพันธ์แห่งภูฏานและประเทศไทยจะยังคงทอดยาวไกล

เพราะที่นี่ เชียงใหม่คือแหล่งเรียนรู้แห่งการตามรอยพระบาทนั้น

ก่อนหน้าการเสด็จเยือนประเทศไทยในฐานะผู้แทนประมุขแห่งราชอาณาจักรภูฏาน

ในงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก  ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาประเทศไทยหลายครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้โครงการหลวงใช้เป็นทุนรอนในการช่วยเหลือพัฒนาภูฎานมาแล้วหลายปี

ขณะที่เจ้าชายจิกมี ก็ทรงได้ยิน ได้ฟัง และเฝ้าติดตามพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยมา  ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ด้วยความชื่นชมและยกย่อง

เมื่อครั้ง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวงเสด็จเยือนภูฏาน และได้เข้าเฝ้าพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก ได้ทรงมีรับสั่งถึงงานพัฒนาร่วมกัน เนื่องจากโครงการหลวงได้ผ่านงานพัฒนาด้านเกษตรที่สูงมายาวนาน

ขณะที่ภูกานเป็นประเทศที่มีทรัพยกรธรรมชาติสมบูรณ์ ดี แต่รายได้ของประชากรไม่มาก และมีปัญหาภูมิประเทศพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาสูง

แนวทางร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนพื้นที่สูงของทั้ง 2 ประเทศจึงเริ่มต้นจากนักวิชาการ นักการทูต รัฐมนตรีด้านการเกษตรของภูฏาน เดินทางมาศึกษาและเรียนรู้งานที่จังหวัดเชียงใหม่คือ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

หนึ่งปีให้หลัง เจ้าชายจิกมี ก็เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเรียนรู้งานด้วยพระองค์เอง กลางเดือนมีนาคม 2546 และทรงประทับแรมอยู่ที่อ่างขางนี้ 1 คืนด้วย

การเสด็จพระราชดำเนินเชียงใหม่ในปีนั้น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ยังทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าชายจิกมีเข้าเฝ้าที่พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์อีกด้วย

และในปีเดียวกันนั้น สมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน พระราชมารดาของเจ้าชายจิกมี และพระขนิษฐา ก็เสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอีกถึง 2 ครั้ง

ปัจจุบัน นักวิชาการโครงการหลวงจากประเทศไทย ได้เดินทางไปแนะแนวทางการปลูกไม้ผลเมืองหนาวแก่ชาวภูฏาน  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทางตอนล่างของประเทศที่เริ่มปลูกมะม่วง  หรือทางตอนเหนือที่สนใจการปลูกพืชเมืองหนาว ขณะที่แต่ละปี

นักวิชาการจากภูฏานก็จะเดินทางมาฝึกงานที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมิได้ขาด

        26 พ.ย.2549 มหาวิทยาลัยรังสิต กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาประจำปี 2549 โดยสภามหาวิทยาลัยรังสิต มีมติเป็นเอกฉันท์ทูลเกล้าฯ ถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์แด่มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งราชอาณาจักรภูฏาน

ซึ่งท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งถึงในหลวง ในโอกาสที่ข้าพเจ้าได้เดินทางมาร่วมงานเฉลิมฉลองในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าพเจ้าได้เห็นประชาชนของไทยแสดงความจงรักภักดี และเสียสละ แก่พระมหากษัตริย์และประเทศของตน ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าสิ่งนี้เป็นหัวใจสำคัญของประชาชนคนไทยในการป้องกันประเทศอีกด้วย

“…สำหรับปีนี้เป็นปีมงคลของคนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นปีที่พิเศษสำหรับข้าพเจ้าเช่นกัน ข้าพเจ้ารัก เคารพ และชื่นชมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมาก  พระองค์ท่านทรงเป็นสุดยอดพระมหากษัตริย์ ข้าพเจ้ามีความศรัทธาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งในหลายๆ เรื่อง ปีนี้เป็นปีที่สำคัญมากสำหรับข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืม

        “เนื่องในโอกาสรับปริญญาบัตรครั้งนี้ จะต้องเป็นเยาวชนที่จะต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างๆ ซึ่งตัวอย่างที่จะเรียนรู้นั้น  หาได้ไม่ยากเลยคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเอง พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่สำคัญสำหรับข้าพเจ้า พระองค์ทรงงานอย่างหนัก พระทัยดี ทรงมีความยุติธรรม  ทรงเป็นบุคคลที่มีความพยายาม มุ่งมั่น ทำเพื่อประเทศชาติ

ข้าพเจ้าอยากจะให้เยาวชนไทยและคนไทย ยึดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตน เพื่อดำรงชีวิตตามที่พระองค์ปฏิบัติ

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหากเยาวชนไทยทำได้ดังนั้น  ประเทศไทยจะประสบความสำเร็จและมีความเจริญรุ่งเรือง ซึ่งสิ่งนี้เป็นหน้าที่ที่เยาวชน

ต้องระลึกเอาไว้ในใจเสมอว่า ตัวเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่น มีประชาชนไม่มากนักที่ได้มีโอกาสเท่ากับคนไทย

มกุฎราชกุมารจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน ได้ทรงออกแถลงการณ์ส่วนพระองค์ ผ่านกรมสารนิเทศ ขอบคุณคนไทยที่ให้การต้อนรับพระองค์อย่างอบอุ่น โดยในแถลงการณ์ดังกล่าว มีความว่า

ตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ทรงได้ยินได้ฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอด พระองค์เสด็จมาเยือนประเทศไทยหลายครั้งแล้ว และทรงได้รับรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนชาวไทย พระองค์ทรงชื่นชมและยกย่องในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างยิ่ง

        พระราชาจิกมี ทรงติดพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงของเราเสมอกับของพระราชบิดาอย่างนี้แม้ไม่ได้ พูด ก็สะท้อนให้รู้ว่าพระองค์ทรงนับถือในหลวงของเราเพียงใด.

………………………………………..

ขอขอบคุณ ซาโก้ ดินรักฟ้า 
ความเห็น

 • สบาย สบาย wrote on 29 มิถุนายน, 2012, 12:54

  พระราชา จิ๊กมี่ องค์ปัจจุบัน ทรงเทิดทูน เคารพในหลวงของเรามาก ทั้งที่เป็นต่างชาติ พวกเราเป็นคนไทยควรเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงให้มากมาก

 • วันชัย wrote on 24 กันยายน, 2012, 11:14

  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาพระองค์ท่านให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และอยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 • สังวาลย์ อาจเจริญ wrote on 2 สิงหาคม, 2013, 8:58

  ไม่เพียงแค่เทิดทูนนับถือแต่ปฏิบัติตาม100 เปอร์เซ็น

  จะมีซักกี่คนที่เป็นแบบท่าน เรายังทำไม่ถึงครึ่งเลย

 • ภุชงค์ พานิชชอบ wrote on 3 สิงหาคม, 2014, 2:31

  ทรงพระเจริญ

 • ลักขณา จรรยาชัยเลิศ wrote on 13 กันยายน, 2014, 8:44

  รู้สึกดีมากที่มีคนรักและชื่นชมในหลวงของเราโดยเฉพาะเจ้าหรือประมุขจากต่างประเทศ

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics