สมเด็จพระราชินีฯเสด็จฯงานฉลองพุทธชยันตี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

แบ่งปัน

วานนี้(4มิ.ย.)เวลา 17.45 น. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในงานเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 และเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวัง ไปประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา แล้วทรงกล่าวนำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนอีกวันหนึ่ง และเมื่อปี 2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้รับรองข้อมติให้เป็นวันสำคัญสากล สำหรับในปี 2555 นี้ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติให้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จากนั้น ทรงจุดเทียนชนวนด้วยไฟจากโคมไฟฟ้า เพื่อให้เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟ แล้วพระราชทานโคมเทียนแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี เพื่อเชิญไปตั้งที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการพระไตรปิฎกปาฬิ ฉบับจุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช รัตนโกสินทร์ศก 112 อักษรสยาม ฉบับจริง ซึ่งเป็นพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ชุดแรกของโลก โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์เมื่อปีรัตนโกสินทรศก 112 หรือพุทธศักราช 2436 เพื่อเป็นพระธัมมทานเนื่องในงานฉลองการครองสิริราชสมบัติ ครบ 25 ปี พระราชทานแก่พระอาราม ประมาณ 500 สำรับทั่วพระราชอาณาจักร และสถาบันสำคัญทั่วโลก กว่า 260 แห่ง
ความเห็น

ผู้เขียน

เขียน 10319 เรื่องบนเว็บไซต์นี้

สำนักข่าวเจ้าพระยาดำเนินกิจการเพื่อสาธารณะประโยชน์และไม่แสวงหากำไร
Copyright © 2019 สำนักข่าวเจ้าพระยา. All rights reserved
web analytics